10 Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ
Kính gửi: ……………………………………………………..

Bạn Đang Xem: Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ

Họ và tên người cử giám hộ: ……………………..Giới tính:…………

Năm sinh:………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………..Quốc tịch:…………………..

Xem Thêm : Mẫu HCTL-7: Mẫu đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………..

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:……………………………………………………..

Quan hệ với người cần được giám hộ:……………………………………..

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………………………………………………….Giới tính:………..

Xem Thêm : Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………Quốc tịch:………………..

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………….

Lý do cử giám hộ:………………………………………………………………

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.