10 Mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH

(Dùng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang các thành phố biên giới của
Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………..2- Nam/Nữ

Bạn Đang Xem: Mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh

3- Sinh ngày……….tháng……….năm…………….. tại……………………………………………………….

Xem Thêm : Đơn xin nhận con nuôi

4- Quốc tịch Việt Nam 5- Dân tộc…………………….. 6- Tôn giáo…………………………………………

7- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà………đường phố (thôn)………. phường (xã)……….quận (huyện)…….thành phố (tỉnh)………

8- Nơi thường xuyên ở (nếu khác với nơi đăng ký thường trú)………………………………

9- Giấy CMND số:…………………………ngày cấp……./……./……..nơi cấp…………………

Xem Thêm : Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

10- Nghề nghiệp:…………………………….. 11- Nơi làm việc:………………………

12- Tên, địa chỉ của cơ quan (nếu có) ………………………………….

13- Những điều muốn ghi thêm (nếu có):……………………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.