10 Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu số: 02/KK-BH (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bạn Đang Xem: Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân

(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)
Chính thức: [………. ] Bổ sung: [……….. ] Lần: [……….. ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

Xem Thêm : Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………

[03] Mã số thuế: ………………

Xem Thêm : Bản đăng dự án đầu tư phụ lục 1-11

[04] Địa chỉ: …………………………………………..

[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……….[07] Email:……

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.