10 Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

……., ngày….. tháng……. năm……………

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH

Căn cứ Thông tư số …/2002/TT-NHNN ngày / /2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Hướng dẫn về Quản lý Tiền quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành”.

Bạn Đang Xem: Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng):…………………………….

Địa chỉ:……………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………

Xem Thêm : Phụ lục Thông tư 80/2021/TT-BTC

Chứng nhận doanh nghiệp:……………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………

Chủ tài khoản:……………………………

Chức danh của Chủ tài khoản:……………………………

Đã nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền là:……………………………

Xem Thêm : Tờ trình tổ chức lễ hội

Số tiền bằng chữ:……………………………

Tại Ngân hàng:……………………………

Vào ngày tháng năm:……………………………

Tài khoản:……………………………

Được hưởng lãi suất: ……………………………Tiền gửi không kỳ hạn

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.