10 Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN

Bạn Đang Xem: Mẫu xác nhận thâm niên lái xe cho người lái xe chính là chủ xe

Kính gửi :………………………………

Ủy ban nhân dân phường, xã:……………………

Xem Thêm : Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Xác nhận:………………………………………..

Ông (Bà) :…………………………

Sinh ngày ……….. tháng ………… năm………….

Nơi cư trú …………………………………

Xem Thêm : Mẫu Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân

Có Giấy chứng minh nhân dân số ….……… cấp ngày …. tháng ……. năm …….

Nơi cấp ………………….

Có GPLX số …………. do …………… cấp ngày …….. tháng …….. năm …………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.