10 Phụ lục X: Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

…………..Ngày …….tháng ……… năm ……..
Date

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
CETIFICATE OF SHIP MORTGAGE REGISTRY

(TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC)
(NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dư¬ới đây đã đ¬ược đăng ký thế chấp trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:

Hereby certifies that the ship with the following particulars has been granted the mortgage registration in the Vietnam National Ships Registration Book:

Tên tàu (Name of ship):………………………… Hô hiệu (Callsign)………………………………..

Bạn Đang Xem: Phụ lục X: Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển

Loại tàu (Type of ship):……………………………………………………………………………………..

Chủ tàu (Shipowner(s)) :……………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Mẫu Phiếu công tác tạm thời ngoài nước

Năm và nơi đóng (Year and place of build):…………………………………………………………….

Chiều dài/rộng/cao (LOA/B/H):…………… Trọng tải toàn phần (DWT):………………………..

Tổng dung tích (GT):………………………. Dung tích thực (NT):………………………………….

Số đăng ký (Nunber of Registration):………Ngày đăng ký (Date of registration)……………….

Xem Thêm : Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet – Mẫu 01/ĐK-iHTKK

Người thế chấp (Mortgagor):……………………………………………………………………………….

Người nhận thế chấp (Mortgagee):…………………………………………………………………..

Thời gian đăng ký thế chấp: từ ngày…………. đến ngày……………………………….

Mortgage registration requested from ………………to ………….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.