10 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên)
Kính gửi: …………………………………………….

Họ và tên người khai: ……………………………………………………..

Bạn Đang Xem: Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………Quốc tịch:……………………….

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………..

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:…………………………………………………..

Quan hệ với người nhận cha/mẹ:…………………………………………

Xem Thêm : Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây:

Xem Thêm : Tờ khai tra cứu Kiểu dáng công nghiệp

Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:………………………….

Nơi thường trú/tạm trú (1):……………………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:…………………………………………………….

Là cha/mẹ của người có tên dưới đây:

Xem Thêm : Tờ khai tra cứu Kiểu dáng công nghiệp

Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………Quốc tịch:……………………………………

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………………..

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:…………………………………………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.