10 Tờ khai đăng ký việc nhận con mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON
Kính gửi: …………………………………………………..

Bạn Đang Xem: Tờ khai đăng ký việc nhận con

Họ và tên người khai: ………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………

Dân tộc:………………………………….Quốc tịch:……………..

Xem Thêm : Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:………………………………………..

Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người dưới đây là con của tôi:

Họ và tên: ……………………………..Giới tính:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………….

Xem Thêm : Bài phát biểu của học sinh trong lễ khai giảng năm học mới

Nơi sinh:………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………Quốc tịch:…………………..

Xem Thêm : Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản

Nơi thường trú/tạm trú: ……………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:……………………………………….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.