10 Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Bạn Đang Xem: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

[01] Họ và tên:…………………………………………..

[02] Mã số thuế: …………………………………………….

[03] Số CMND/hộ chiếu:………………………….

Xem Thêm : Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở

[04] Địa chỉ:……………………………………………………..

[05] Điện thoại:……………[06] Fax:………………….[07] Email:……..

[08] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ……..………..Ngày …..tháng……năm …..

[09] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ……………………Ngày……tháng …..năm…..

Cơ quan cấp: ………………………………..Ngày cấp:………….

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Xem Thêm : Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 16/03/2015

[10] Họ và tên:………………………………

[11] Mã số thuế:………………………………

[12] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có MST):………………………………

[13] Địa chỉ:………………………………

[14] Điện thoại:……………[15] Fax:………………….[16] Email:………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.