17 Lớp bồi dưỡng bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học cấp THCS – Môn Sinh Hoc mới nhất

Nội dung chính:

I – Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn?

II – Những thiết bị, thí nghiệm tối thiểu trong bộ môn

III – Biện pháp sử dụng thiết bị dạy học bộ môn

IV – Bảo quản thiết bị dạy học bộ môn.

 

ppt
8 trang
Người đăng
duyphuonghn
Ngày đăng
20/08/2021
Lượt xem
499Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Lớp bồi dưỡng bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học cấp THCS – Môn Sinh Hoc”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠNLỚP BỒI DƯỠNGBẢO QUẢN, SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CẤP THCS - MÔN SINH HOCBáo cáo viên: 1) Lê Thị Dung - GV Trường THCS Nông Thượng-TX Bắc Kạn2) Nguyễn Văn Phong - GV Trường THCS Bắc Kạn-TX Bắc KạnBắc Kạn, Ngày 11 tháng 8 năm 2011Nội dung chính:IV - Bảo quản thiết bị dạy học bộ môn.I - Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn?II - Những thiết bị, thí nghiệm tối thiểu trong bộ mônIII - Biện pháp sử dụng thiết bị dạy học bộ mônTHẢO LUẬNI - Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn?1. Öu ñieåm ?2. Haïn cheá ?- Về Lãnh đạo nhà trường-Về caùn boä phuï traùch- Về giaùo vieânIII. Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn1. Öu ñieåm:1.1. Laõnh ñaïo tröôøng: * Coù quan taâm ñeán coâng taùc baûo quaûn thieát bò raát toát:-Boá trí GV phuï traùch coâng taùc thieát bò.-Yeâu caàu phaân loaïi theo moân ñeå deã laáy, deã söû duïng, cho ñoùng neïp, eùp nhöïa, giaù treo, saép xeáp khoa hoïc,-Haøng naêm mua saém boå sung thieát bò* Coù söï theo doõi vieäc söû duïng cuûa CB thieát bò, phaùt hieän ñöôïc tröôøng hôïp GV khoâng söû duïng hoaëc söû duïng ñoái phoù khoâng hieäu quaû, kòp thôøi uoáng naén, ñoäng vieân nhaéc nhôû. 1.2. Caùn boä phuï traùch:* Saép xeáp thieát bò (hoaù chaát, maãu vaät)khoa hoïc, ngaên naép.* Saép xeáp thieát bò theo khoái, baøi hoaëc theo ñaëc thuø boä moân.*Baøy trí thieát bò deã laáy, baûo quaûn toát caùc thieát bò ñaéc tieàn ( kính hieån vi )* Tinh thaàn traùch nhieäm cao, hoà sô soå saùch ñaày ñuû.1.3. Giaùo vieân* Thöïc hieän töông ñoái ñaày ñuû caùc tieát TNTH ñaït hieäu quaû vaø chaát löôïng.* Giuùp HS lónh hoäi ñöôïc kieán thöùc ñaày ñuû qua thöïc haønh. * Reøn luyeän cho HS kyõ naêng vaän duïng kheùo leùo, khaû naêng saùng taïo* Giuùp HS khaùm phaù caùi môùi, tìm toøi caùi môùi, tö duy, saùng taïo2. Haïn cheá:* Vaãn coøn tình traïng Laõnh ñaïo nhaø tröôøng chöa quan taâm ñeán coâng taùc toå chöùc, quaûn lyù, baûo quaûn, söû duïng thieát bò.daïy hoïc. * Chöa phaân loaïi tranh aûnh theo moân.*Chöa thöôøng xuyeân kieåm tra hoà sô soå saùch, phoøng thieát bò.* Laõnh ñaïo nhaø tröôøng chöa quaùn trieät veà tö töôûng cuõng nhö traùch nhieäm caùn boä phoøng thöïc haønh: Quaûn lyù thieát bò vaø chuaån bò thieát bò cho GV giaûng daïy laø moät nhieäm vuï khoâng theå thieáu ñöôïc ôû tröôøng hoïc, ñaëc bieät laø chuùng ta ñang ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, xaây döïng caùc tröôøng chuaån Quoác gia, thì vieäc toå chöùc – quaûn lyù- söû duïng thieát bò laø vieäc raát quan troïng. * Hoà sô soå saùch moãi tröôøng chöa coù söï thoáng nhaát, chöa ñaûm baûo yeâu caàu quaûn lyù.* Söï chuaån bò chöa chu ñaùo. * GV khoâng tích cöïc toå chöùc cuøng hoïc sinh laøm ñoà duøng daïy hoïc, troâng chôø vaøo ñoà duøng daïy hoïc ñöôïc caáp. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptlop_boi_duong_bao_quan_su_dung_thiet_bi_day_hoc_cap_thcs_mon.ppt