17 Tài liệu hướng dẫn soạn đề văn mới nhất

I. Mục đích kiểm tra:

– Kiểm tra : Mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng của hs:

1. Hiểu về các biện pháp tu từ

2. Phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ

3. Biết sử dụng biện pháp tu từ trong viết

 

doc
36 trang
Người đăng
duyphuonghn
Ngày đăng
20/08/2021
Lượt xem
405Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Tài liệu hướng dẫn soạn đề văn”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Mục đích kiểm tra:
- Kiểm tra : Mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng của hs: 
1. Hiểu về các biện pháp tu từ
2. Phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ
3. Biết sử dụng biện pháp tu từ trong viết
Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (Môn ngữ văn)
Thời gian: 90 phút
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1 . Phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tư từ
- So sánh
Nhớ khái niệm phép so sánh
Hiểu được giá trị của so sánh
Viết đoạn văn ngắn (từ 3->5 câu) có sử dụng biện pháp so sánh
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm: 0,5
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu: 1
Số điểm: 2 
Số câu: 3
3 điểm = 30%
2. Nhân hoá
Phân tích được giá trị của biện pháp nhân hoá trong một văn bản
Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hoá
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu: 1
Số điểm: 2 
Số câu:2 
Số điểm: 1
Số câu: 5
3 điểm =30 %
3. Ẩn dụ
Nhận ra biện pháp ẩn dụ trong ví dụ cụ thể
Phân tích được giá trị của biện pháp ẩn dụ trong một văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
50 %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Bước 1. Liệt kê tên các chủ đề
(Nội dung, chương) cần kiểm tra
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
2. Tiếng Việt
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
3. Tập làm văn
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Bước 1. Liệt kê tên các chủ đề
(Nội dung, chương) cần kiểm tra
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Bước 2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ cần tư duy
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
ch
ch
ch
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
ch
ch
ch
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
ch
ch
ch
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Bước 2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ cần tư duy
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Bước 3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Bước 3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
15%
Số câu
 điểm = 15% 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
15%
Số câu
 điểm = 15% 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố kể trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
70%
Số câu
 điểm = 70%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Bước 4. Quyết định tổng điểm của bài kiểm tra	10 điểm
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm
 = % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = % 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm 
 = % 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Bước 4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm
 = % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm = % 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm 
 = % 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm: 10
Bước 5. Tính điểm cho mỗi chủ đề tương ứng với %
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
 điểm
 = % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ đị ... ôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 2
1,5 điểm
 = % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 4
Số điểm: 1
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 5
1,5 điểm = % 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Số câu: 1
Số điểm: 6
Số câu: 5
7 điểm 
 = .% 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 8
Số điểm: 2,75
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Số câu: 1
Số điểm: 6
Số câu: 12
Số điểm: 10 
Bước 8. Tính tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi cột
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm; 0,5
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 2
1,5 điểm
 = 15 % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 4
Số điểm:1
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ 5 %
Số câu: 5
1,5 điểm. = 15 % 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ 7,5 %
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ 2,5 %
Số câu: 1
Số điểm: 6
Tỉ lệ 60 %
Số câu
 điểm 
 = % 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 8
Số điểm: 2,75
27,5%
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
12,5%
Số câu: 0
Số điểm:0
Tỉ lệ: 0%
Số câu: 1
Số điểm: 6
60%
Số câu: 12
Số điểm: 10 
100%
Bước 8. Tính tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi cột
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số câu: 1
Số điểm; 0,5
Số câu: 2
1,5 điểm
 = % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 4
Số điểm:1
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 5
1,5 điểm. = .% 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật 1,25 / 10 = 12,5 %
2,75 / 10 = 27,5 %
văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn 6,0 / 10 = 60 %
Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Số câu: 1
Số điểm: 6
Số câu
 điểm 
 = % 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 8
Số điểm: 2,75
27,5%
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
12,5%
Số câu: 1
Số điểm: 6
60%
Số câu: 12
Số điểm: 10 
100%
Bước 9. Đánh giá lại ma trận và có thể chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm; 0,5
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 2
1,5 điểm
 = 15 % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 4
Số điểm:1
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ 5 %
Số câu: 5
1,5 điểm. = 15 % 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ 7,5 %
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ 2,5 %
Số câu: 1
Số điểm: 6
Tỉ lệ 60 %
Số câu
 điểm 
 = % 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 8
Số điểm: 2,75
27,5%
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
12,5%
Số câu: 0
Số điểm:0
Tỉ lệ: 0%
Số câu: 1
Số điểm: 6
60%
Số câu: 12
Số điểm: 10 
100%
XÂY DỰNG CÂU HỎI
Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại
Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật một bài thơ đã học (Đồng chí)
1. Trình bày ngắn gọn giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ đồng chí.
Hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích văn xuôi đã học
(Làng)
1. Điểm đặc sắc nhất về nghệ thuật xây dựng n/v trong đoạn văn trên là gì? 
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm; 0,5
Tỉ lệ 0,5 %
Số câu: 2
1,5 điểm
 = 15 % 
2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu
- Nhớ định nghĩa về các kiểu câu
(Câu đặc biệt)
1. Cho biết thế nào là câu đặc biệt?
- Nhận ra các biện pháp tu từ, các kiểu câu được sử dụng trong văn bản.
2. Câu văn dưới đây sử dụng biện pháp tu từ nào?
3. ghi lại các từ ngữ thể hiện biện pháp tu từ đó.
4. hãy chép lại câu đặc biệt có trong đ.văn trên
Hiểu tác dụng của dấu câu trong văn bản
1. Nêu tác dụng của dấu “” cuối câu văn trên.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 4
Số điểm:1
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ 5 %
Số câu: 5
1,5 điểm. = 15 % 
3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học
- Trình bày vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự
1. Cho biết yếu tố miêu tả có vai trò gì trong văn bản tự sự?
- Nhận ra ngôi kể, yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự.
2. Chép lại một câu văn có yếu tố miêu tả trong đoạn trích trên
3. Đoạn văn trên được kể theo ngôi nào?
- Hiểu tác dụng của việc chọn ngôi kể trong đoạn văn
1. Việc chọn ngôi kể đó có tác dụng gì với việc thể hiện nội dung?
- Viết bài văn nghị luận về một nhân vật văn học
(Anh thanh niên trong VB Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
1. Suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ 7,5 %
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ 2,5 %
Số câu: 1
Số điểm: 6
Tỉ lệ 60 %
Số câu
 điểm 
 = % 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 8
Số điểm: 2,75
27,5%
Số câu: 3
Số điểm: 1,25
12,5%
Số câu: 0
Số điểm:0
Tỉ lệ: 0%
Số câu: 1
Số điểm: 6
60%
Số câu: 12
Số điểm: 10 
100%
PHỤ LỤC
MÔ TẢ VỀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
Cấp độ
Mô tả
Nhận
biết
- Nhận biết là học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi được yêu cầu.
- Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, chỉ ra
- Các động từ tương ứng với cấp độ nhận biết có thể là: xác định, đặt tên, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra,
- Ví dụ: Gọi tên đồ vật thông dụng đang sử dụng trong nhà mình; Chỉ ra đâu là một phương trình bậc hai.
Thông
hiểu
- Thông hiểu là học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng khi chúng được thể hiện theo các cách tương tự như cách giáo viên đã giảng hoặc như các ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học.
- Các hoạt động tương ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, tổng kết, kể lại, viết lại, lấy được ví dụ theo cách hiểu của mình
- Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm tắt, giải thích, diễn dịch, mô tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, đối chiếu, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, chuyển đổi
- Ví dụ: Kể lại truyện “Tấm Cám”; Cho được ví dụ về phương trình bậc hai.
Vận
dụng ở cấp độ thấp
- Vận dụng ở cấp độ thấp là học sinh có thể hiểu được khái niệm ở một cấp độ cao hơn “thông hiểu”, tạo ra được sự liên kết logic giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày giống với bài giảng của giáo viên hoặc trong sách giáo khoa.
- Các hoạt động tương ứng với vận dụng ở cấp độ thấp là: xây dựng mô hình, phân loại, áp dụng quy tắc (định lí, định luật, mệnh đề), sắm vai và đảo vai trò, 
- Các động từ tương ứng với vận dụng ở cấp độ thấp có thể là: thực hiện, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành
- Ví dụ: Viết bài luận ngắn về một chủ đề đã học trên lớp; Dùng công thức nghiệm để giải phương trình bậc hai.
Vận
dụng ở cấp độ cao
- Vận dụng ở cấp độ cao có thể hiểu là học sinh có thể sử dụng các khái niệm về môn học - chủ đề để giải quyết các vấn đề mới, không giống với những điều đã được học hoặc trình bày trong sách giáo khoa nhưng phù hợp khi được giải quyết với kỹ năng và kiến thức được giảng dạy ở mức độ nhận thức này. Đây là những vấn đề giống với các tình huống học sinh sẽ gặp phải ngoài xã hội. Ở cấp độ này có thể hiểu nó tổng hòa cả 3 cấp độ nhận thức là Phân tích, Tổng hợp và Đánh giá theo bảng phân loại các cấp độ nhận thức của Bloom.
- Các hoạt động tương ứng với vận dụng ở cấp độ cao là: thiết kế, đặt kế hoạch hoặc sáng tác; biện minh, phê bình hoặcrút ra kết luận; tạo ra sản phẩm mới
- Các động từ tương ứng với vận dụng ở cấp độ cao có thể là: lập kế hoạch, thiết kế, tạo ra,
- Ví dụ: Viết một bài luận thể hiện thái độ của bạn đối với một vấn đề cụ thể; Biện luận nghiệm của phương trình có tham số.

Tài liệu đính kèm:

  • doctai_lieu_huong_dan_soan_de_van.doc