19 Đề kiểm tra 1 tiết – Môn hóa 10 – Mã đề thi 132 mới nhất

Câu 1: Dùng muối iot hàng ngày để phòng bệnh bướu cổ. Muối iot ở đây là:

A. NaCl và KI B. I2 C. NaCl và I2 D. NaI

Câu 2: Kết luận nào sau đây là không đúng đối với các halogen? Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, từ F đến I

A. tính oxi hóa của các đơn chất giảm dần. B. độ âm điện giảm dần.

C. tính phi kim giảm dần. D. bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 3: Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g KOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu gì

A. Xanh B. Đỏ C. Không đổi màu D. Không xác định được

Câu 4: Trong một dung dịch chứa ion Cl-, có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các ion đó.

A. Dung dich thuốc tím B. Dung dịch AgNO3 C. Giấy quì tím D. Dung dịch phenolphthalein

Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa

A. 4HCl +MnO2 MnCl2 +Cl2 + 2H2O B. 2HCl +Mg(OH)2 MgCl2+H2O

C. 2HCl +CuO CuCl2 +H2O D. 2HCl +Zn ZnCl2+H2

Câu 6: Dãy axit nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần

A. HF, HCl, HBr, HI B. HF, HBr, HCl, HI C. HCl, HBr, HI, HF D. HI, HBr, HCl, HF

Câu 7: Các nguyên tử halogen đều có:

A. 5 electron ở lớp ngoài cùng B. 8 electron ở lớp ngoài cùng

C. 7 electron ở lớp ngoài cùng D. 3 electron ở lớp ngoài cùng

Câu 8: Nước Giaven là hỗn hợp gồm các chất nào sau đây:

A. HCl , HClO , H2O B. NaCl , NaClO4 , H2O

C. NaCl , NaClO , H2O D. NaCl , NaClO3 , H2O

 

doc
2 trang
Người đăng
hoan89
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
320Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra 1 tiết – Môn hóa 10 – Mã đề thi 132”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GDĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.MÔN HÓA 10CB-HK2-NH:2016-2017
Thời gian làm bài: 45 phút; (15 câu trắc nghiệm)27/02/2017
Họ và tên: .Lớp: 10C..
Mã đề thi 132
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 DIỂM)
Câu 1: Dùng muối iot hàng ngày để phòng bệnh bướu cổ. Muối iot ở đây là:
A. NaCl và KI	B. I2	C. NaCl và I2	D. NaI
Câu 2: Kết luận nào sau đây là không đúng đối với các halogen? Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, từ F đến I
A. tính oxi hóa của các đơn chất giảm dần.	B. độ âm điện giảm dần.
C. tính phi kim giảm dần.	D. bán kính nguyên tử giảm dần.
Câu 3: Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g KOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu gì
A. Xanh B. Đỏ C. Không đổi màu	 D. Không xác định được
Câu 4: Trong một dung dịch chứa ion Cl-, có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các ion đó.
A. Dung dich thuốc tím B. Dung dịch AgNO3 C. Giấy quì tím	 D. Dung dịch phenolphthalein
Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa
A. 4HCl +MnO2 MnCl2 +Cl2 + 2H2O	B. 2HCl +Mg(OH)2 MgCl2+H2O
C. 2HCl +CuO CuCl2 +H2O	D. 2HCl +Zn ZnCl2+H2
Câu 6: Dãy axit nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần
A. HF, HCl, HBr, HI	B. HF, HBr, HCl, HI	C. HCl, HBr, HI, HF	D. HI, HBr, HCl, HF
Câu 7: Các nguyên tử halogen đều có:
A. 5 electron ở lớp ngoài cùng	B. 8 electron ở lớp ngoài cùng
C. 7 electron ở lớp ngoài cùng	D. 3 electron ở lớp ngoài cùng
Câu 8: Nước Giaven là hỗn hợp gồm các chất nào sau đây:
A. HCl , HClO , H2O	B. NaCl , NaClO4 , H2O
C. NaCl , NaClO , H2O	D. NaCl , NaClO3 , H2O
Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây:
A. KClO3	B. HCl	C. KMnO4	D. NaCl
Câu 10: Chọn phương trình phản ứng đúng :
A. 3Fe + 8HCl → FeCl2 + FeCl3 + 4H2 .	B. Fe + 3HCl → FeCl3 + 3/2 H2 .
C. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2 .	D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.
Câu 11: Hãy chọn dãy các chất đều có thể phản ứng với dung dịch HCl:
A. Zn,Ag,FeS	B. Cu,Al,Cu(OH)2	C. Al,Zn,MgO	D. Ag,Cu,S
Câu 12: Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl và Cl2 cho cùng muối kim loại
A. Fe	B. Cu	C. Ag	D. Mg
Câu 13: Cho 1,49g muối Kali halogenua (X) tác dụng vừa đủ với dung dịch có 3,4g AgNO3 Thì thu được một kết tủa. Tên của muối X là
A. KF	B. KCl	C. KBr	D. KI
Câu 14: Phản ứng của khí flo với khí hiđro xảy ra ở điều kiện nào sau đây:
A. Có chiếu sáng	B. Trong bóng tối, nhiệt độ thấp -2520C
C. Trong phòng tối	D. Nhiệt độ thấp 00C
Câu 15: Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố Halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu e?
A. Nhận thêm 2e	B. Nhận thêm 1e	C. Nhường đi 1e	D. Nhường đi 7e
B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: KBr, NaCl, ZnI2 và Ca(NO3)2
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở (đktc)
a/ Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp?
b/ Tính khối lượng muối Clorua thu được.
(Biết: Fe = 56; Al = 27; Br = 80; Cl = 35,5; I = 127; O = 16; Na = 23)
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_hoa_10_ma_de_thi_132.doc