19 Đề kiểm tra 45 phút lần 1 – Kì I – Môn Hóa khối 12 mới nhất

Câu 1:Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức mạch hở có dạng.

A. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) B. CnH2nO2 (n ≥ 2)

C.CnH2nO2 ( n ≥ 3) D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Câu 2: Chất nào dưới đây không phải là este?

A.HCOOCH3 B.CH3COOH

 C.CH3COOCH3 D.HCOOC6H5

Câu 3: Metylpropionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

 C. C3H7COOH D. C2H5COOH

Câu 4: Khi đun hỗn hợp gồm etanol và axit axetic ( H2SO4 đặc làm xúc tác), có thể thu được este có tên là

A. Đietyl ete. B. Etyl axetat.

C. Etyl fomiat. D. Etyl axetic.

Câu 5: phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng.

 A. xà phòng hóa B. thuận nghịch

 C. Hoàn toàn D. một chiều

Câu 6: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH.

 

docx
2 trang
Người đăng
hoan89
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
326Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra 45 phút lần 1 – Kì I – Môn Hóa khối 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT LỘC NINH
TỔ HÓA HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1 HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2018 -2019
MÔN HÓA HỌC 12 – Nhóm lớp 12A7,10,11,12,13.
Thời gian làm bài: 45 phút
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Tô kín vào ô tròn tương ứng với đáp án đúng
II. ĐỀ KIÊM TRA ( Đề có 2 trang gồm 30 câu trắc nghiệm)
Câu 1:Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức mạch hở có dạng.	
A. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)	B. CnH2nO2 (n ≥ 2)
C.CnH2nO2 ( n ≥ 3)	D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)
Câu 2: Chất nào dưới đây không phải là este?
A.HCOOCH3	B.CH3COOH
	C.CH3COOCH3	D.HCOOC6H5
Câu 3: Metylpropionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây A. HCOOC3H7	B. C2H5COOCH3
	C. C3H7COOH	D. C2H5COOH
Câu 4: Khi đun hỗn hợp gồm etanol và axit axetic ( H2SO4 đặc làm xúc tác), có thể thu được este có tên là 
A. Đietyl ete.	B. Etyl axetat.	
C. Etyl fomiat.	D. Etyl axetic.
Câu 5: phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng.
 A. xà phòng hóa	B. thuận nghịch
 C. Hoàn toàn	D. một chiều
Câu 6: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3OH. 	B. CH3COONa và C2H5OH.
C. HCOONa và C2H5OH. 	D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 7: Hợp chất hữu cơ A có CTPT C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất B có CTPT C3H5O2Na. A có tên gọi:
A. metyl axetat	B. metyl propionat	C. etyl axetat	D. propyl fomiat
Câu 8: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được ancol Y và chất hữu cơ Z. Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là.
A. HCOOC3H7	B. CH3COOC2H5	
C. HCOOC3H5	D. C2H5COOCH3
Câu 9.Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
 Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. C2H5OH, CH3COOH. 	B. CH3COOH, CH3OH. 
C. CH3COOH, C2H5OH. 	D. C2H4, CH3COOH.
Câu 10:Làm bay hơi 3,7 gam este no, đơn chức nó chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6 gam O2 trong cùng điều kiện. Este trên có số đồng phân là:
A.1	B.2	C.3	D.4
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Nếu X đơn chức thì X có công thức phân tử là:
A.C3H6O2	B.C4H8O2 	C.C5H10O2	D. C2H4O2
Câu 12: Cho 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là
	A. 16,6.	B. 17,9.	C. 19,4.	D. 9,2.
Câu 13 : Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
A. 27.	B. 18.	C. 12.	D. 9.
Câu 14: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:
 A. 8,56 gam 	B. 3,28 gam 	C. 10,4 gam 	D. 8,2 gam
Câu 15: Cho 0,2 mol CH3COOH tác dụng với 0,1 mol C2H5OH thì thu được 0,05 mol CH3COOC2H5 . Hiệu suất phản ứng este hoá là:
A. 100%	B. 50%	C. 25%	D. 75%.
Câu 16: Công thức nào dưới đây là glixerol
A. C2H5OH	B. C2H4(OH)2	C. C3H5(OH)3	D.C17H35COOH
Câu 17: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol. 	B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COOH và glixerol. 	D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 18: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,68 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:
A. 16,68 gam.	B. 18,38 gam.	C. 18,24 gam.	D. 17,80 gam.
Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói X Y sobit. Tên gọi X, Y lần lượt là
A. xenlulozơ, glucozơ B. tinh bột, etanol C. mantozơ, etanol D. saccarozơ, etanol
Câu 20: Phát biểu đúng là:
A. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xt Ni, to) tạo ra sorbitol. 
B. Thủy phân tinh bột tạo ra saccarozơ.
C. Xenlulozơ tan tốt trong nước. 
D. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
Câu 21: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là
A. tinh bột.	B. xenlulozơ.	C. saccarozơ.	D. glicogen.
Câu 22:Một hợp chất cacbohiđrat (X) có các phản ứng theo sơ đồ sau:
 X dung dịch xanh lam kết tủa đỏ gạch.
 Vậy X không phải là chất nào dưới đây?
A. Glucozơ 	B. Fructozơ 	C. Saccarozơ 	D. Mantozơ
Câu 23:Cho các chất: X.glucozơ; Y.fructozơ; Z.Saccarozơ; T.Xenlulozơ. Các chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3,t0 cho ra Ag là:
A. Z, T 	B. X, Z 	C. Y, Z 	D. X, Y
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,04 gam H2O. Giá trị của m là
A. 8,36.	B. 13,76.	C. 9,28.	D. 8,64.
Câu 25: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy Ag kim loại tách ra. Khối lượng Ag kim loại thu được là: 
A.24,3 gam 	B.32,4 gam 	C.16,2 gam 	D.21,6 gam. 
Câu 26: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là: 
A.360 gam 	B.250 gam 	C.270 gam 	D.300 gam 
Câu 27: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 40g kết tủa. Giá trị của m là
A. 30g	B. 25,92g	C. 50,4g	D. 40,5g
Câu 28: Từ 2 tấn xenlulozơ có thể sản xuất được bao nhiêu tấn thuốc súng không khói xenlulozơ trintrat với hiệu suất phản ứng là 60%?
A. 1,84 tấn	B. 3,67 tấn	C. 2,2 tấn	D. 1,1 tấn
Câu 29: Cho các phát biểu sau:
Fructoz và glucoz đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
Saccaroz và tinh bột đều không bị thủy phân khi có acid H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
Xenluloz và saccaroz đều thuộc loại disaccarit;
	Phát biểu đúng là
A. (3) và (4).	B. (1) và (3).	C. (1) và (2).	D. (2) và (4).
Câu 30: Cho dãy các chất:glucozơ, xenlulozơ, saccarozo, tinh bột. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:
A.3	B.4	C.2	D.1	
----- HẾT -----

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_45_phut_lan_1_ki_i_mon_hoa_khoi_12.docx