19 Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) – Môn: Hóa học 10 (đề 1) mới nhất

Câu 1. Khối lượng nguyên tử của Clo là 35,5. Clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Phần trăm khối lượng của 35Cl có trong HClOn là 26,119% (hiđro là và oxi là ). Giá trị của n là

 A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 2. Cho 3 nguyên tử . Tổng số hạt của 3 nguyên tử lần lượt là

 A. 28, 38, 22. B. 42, 57, 34. C. 28, 39, 23. D. 42, 58, 34.

 Câu 3. Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là

 A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d34s2. D. [Ar]3d54s2.

 Câu 4. Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là

 A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là

 A. 0,196 nm. B. 0,155 nm. C. 0,168 nm. D. 0,185 nm.

 Câu 6. Nguên tố X có 3 đồng vị A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% và đồng vị A3 chiếm 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số notron trong đồng vị A2 nhiều hơn trong đồng vị A1 là 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Số khối của 3 đồng vị theo thứ tự lần lượt là

 A. 29,30,28. B. 27,28,32. C. 28,29,30. D. 26,27, 34.

 Câu 7. Cấu hình electron nào sau đây là của phi kim

 (1). 1s22s22p63s23p4. (4). [Ar]3d54s1.

 (2). 1s22s22p63s23p63d24s2. (5). [Ne]3s23p3.

 (3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3. (6). [Ne]3s23p64s2.

 A. (2), (4), (6). B. (1), (2), (5). C. (1), (3), (5). D. (2), (3), (5).

 

doc
4 trang
Người đăng
hoan89
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
379Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) – Môn: Hóa học 10 (đề 1)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Lê Quý Đôn 
 Họ và tên: .............................................. KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1)- Năm học 2017-2018
 Lớp: 10C/ ....... Môn: Hóa học 10 (ĐỀ 1)
 Thời gian: 45 phút 
I/ Phần trắc nghiệm (5 điểm)
Mã đề: 150
 Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng:
 01. ; / = ~	06. ; / = ~	11. ; / = ~	16. ; / = ~
	02. ; / = ~	07. ; / = ~	12. ; / = ~	17. ; / = ~
	03. ; / = ~	08. ; / = ~	13. ; / = ~	18. ; / = ~
	04. ; / = ~	09. ; / = ~	14. ; / = ~	19. ; / = ~
	05. ; / = ~	10. ; / = ~	15. ; / = ~	20. ; / = ~
Câu 1. Khối lượng nguyên tử của Clo là 35,5. Clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Phần trăm khối lượng của 35Cl có trong HClOn là 26,119% (hiđro là và oxi là ). Giá trị của n là 
	A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3. 
Câu 2. Cho 3 nguyên tử . Tổng số hạt của 3 nguyên tử lần lượt là 
	A. 28, 38, 22.	B. 42, 57, 34.	C. 28, 39, 23.	D. 42, 58, 34.
 Câu 3. Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là 
	A. [Ar]3d54s1.	B. [Ar]3d64s2. 	C. [Ar]3d34s2.	D. [Ar]3d54s2. 
 Câu 4. Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là 
	A. 0,196 nm.	B. 0,155 nm.	C. 0,168 nm.	D. 0,185 nm. 
 Câu 6. Nguên tố X có 3 đồng vị A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% và đồng vị A3 chiếm 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số notron trong đồng vị A2 nhiều hơn trong đồng vị A1 là 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Số khối của 3 đồng vị theo thứ tự lần lượt là
	A. 29,30,28.	B. 27,28,32.	C. 28,29,30.	D. 26,27, 34.
 Câu 7. Cấu hình electron nào sau đây là của phi kim
	(1). 1s22s22p63s23p4.	(4). [Ar]3d54s1.
	(2). 1s22s22p63s23p63d24s2.	(5). [Ne]3s23p3.
	(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3.	(6). [Ne]3s23p64s2.
	A. (2), (4), (6).	B. (1), (2), (5).	C. (1), (3), (5).	D. (2), (3), (5).
Câu 8. Nguyên tử P (Z = 15) có số e ở lớp ngoài cùng là
	A. 5.	B. 6.	C. 4.	D. 8.
Câu 9. Số electron tối đa phân bố trên các phân lớp s, p, d, f lần lượt là
	A. 2, 8, 18, 32.	B. 2, 6, 8, 18.	C. 2, 6, 10, 14.	D. 2, 4, 6, 8.
 Câu 10. Có các đồng vị sau . Có thể tạo ra tối đa số phân tử hidroclorua HCl là
	A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 11. Hạt nhân Nguyên tử được cấu tạo bởi số loại hạt cơ bản
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 12. Nguyên tử X có mức năng lượng cao nhất là 3d6. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là
	A. 26+.	B. 24.	C. 24+.	D. 26.
Câu 13. Số electron tối đa phân bố ở lớp thứ 3 là
	A. 32e.	B. 9e.	C. 18e.	D. 8e.
Câu 14. Trong nguyên tử, hạt mang điện là
	A. Electron.	B. proton và nơtron.	C. Electron và proton.	D. electron và nơtron
Câu 15. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 48, trong đó số hạt mang điện bằng gấp đôi số hạt không mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là
	A. 32.	B. 8.	C. 48.	D. 16.
Câu 16. Số khối của nguyên tử bằng tổng
	A. tổng số n, số e, số p.	B. số n và số p.
	C. số p và số e.	D. số p và số đơn vị điện tích hạt nhân.
Câu 17. Số nơtron trong nguyên tử là
	A. 58.	B. 20.	C. 39.	D. 19.
Câu 18. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố S (Z = 16) là
	A. 1s²2s²2p63s²3p2.	B. 1s²2s²2p63s²3p5.	C. 1s²2s²2p63s²3p6.	D. 1s²2s²2p63s²3p4. 
Câu 19. Nguyên tử của một nguyên tố có bốn lớp electron K, L, M, N.Trong đó lớp electron nào sau đây có mức năng lượng cao nhất? 
	A. N.	B. M.	C. L.	D. K. 
 20. Nguyên tử X có Z=10, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là
	A. 2.	B. 4.	C. 8.	D. 6.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2đ): Cho số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố X (Z=17) và Y (Z = 20). 
a) Hãy viết cấu hình electron của X và Y.
b) Cho biết tính chất hóa học cơ bản (kim loại, phi kim hay khí hiếm) của X và Y, giải thích.
Câu 2 (1,5đ): Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,54. Đồng tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị và . Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử đồng tồn tại trong tự nhiên.
Câu 3 (1đ): Tổng số hạt trong một nguyên tử X là 82. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Viết kí hiệu nguyên tử X?
Câu 4 (0,5đ) Nguyên tố X có hai đồng vị bền, đồng vị thứ nhất chiếm 44%, đồng vị thứ hai chiếm 56%. Tổng số các loại hạt trong hai đồng vị 310, trong nhân hạt không mang điện nhiều hơn hạt mang điện 28 hạt. Đồng vị thứ hai có số khối kém hơn đồng vị thứ nhất 2 đơn vị.
Tính Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X.
	KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1)- Năm học 2017-2018
 	 Môn: Hóa học 10 
 	ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN KTRA 45 PHÚT LẦN 1- K1- 10C – ĐỀ 1
Câu
ĐÁp án 
Điểm
Câu 1 (2đ): 
a) Viết đúng mỗi cấu hình e 
b) Cho biết tính chất hóa học cơ bản mỗi trường hợp (0,25đ) giải thích (0,25đ).
0,5đ
1đ
Câu 2 (1,5đ): Gọi x% là ti lệ % số nguyên tử 
 (100 –x)% ti lệ % số nguyên tử 
 x= 73% 
1đ
0,5đ
Câu 3 (1đ): Theo đề bài: 	2p+n=82 	 
 → p= z=26
 2p- n =22 n=30 Vậy A= 26 +30 =56 
Vậy ký hiệu nguyên tử A : 
0.75đ
0,25đ
Câu 4 (0,5đ) Theo đề bài: 	 4p+n1+n2=310 	 
 n1+ n2 - 2p =28 → p= 47 
 n1- n2 =2 n1= 62, n2=60 
 A1= 109
→ A2= 107 →== 107,88
0,5đ
 	KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1)- Năm học 2017-2018
 	 Môn: Hóa học 10 
Đáp án mã đề: 150
	01. ; - - -	06. - - = - 	11. ; - - -	16. ; - - -
	02. - - - ~	07. - - = -	12. - - - ~	17. - / - -
	03. - / - -	08. ; - - -	13. - - = - 	18. - - - ~
	04. - / - - 	09. - - = -	14. - - = -	19. ; - - -
	05. ; - - -	10. - / - - 	15. - - - ~	20. - - - ~

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1_tiet_bai_so_1_mon_hoa_hoc_10_de_1.doc