19 Kiểm tra 1 tiết kì I – Môn: Hóa học 11 mới nhất

Câu 1. Dung dịch dẫn điện tốt nhất là

A. NaCl 0,02M. B. NaCl 0,01M. C. NaCl 0,001M. D. NaCl 0,002M.

Câu 2. Trong dung dịch NaOH 0,001 M.Tích số ion của nước là

A. [ H+ ] .[ OH_ ] 1,0.10>

C. [ H+ ] .[ OH_ ]> 1,0.10 -14 D. không xác định được

Câu 3. Dung dịch của một bazơ ở 250C có

A. [H+] = 1,0.10-7. B. [H+] 1,0.10-7. D. [H+] .[OH-]> 1,0.10-14.

Câu 4. H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu có cùng nồng độ 0,01mol/lit và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mỗi dung dịch được xếp theo chiều giảm dần như sau

A. [H+]

C. [H+]

Câu 5. Trong dung dịch H2S (dung môi là nước) có thể chứa

A. H2S, H+, HS-, S2-. B. H2S, H+, HS-. C. H+, HS-. D. H+ và S2-.

Câu 6. Cho các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:

 A. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2. B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4¬.

 C. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2. D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.

 

doc
4 trang
Người đăng
hoan89
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
341Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Kiểm tra 1 tiết kì I – Môn: Hóa học 11”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK KIỂM TRA 1 TIẾT HK I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG MÔN: HÓA HỌC 11 ( thời gian 45 phút)
Họ và tên học sinh:.................................................................Lớp 11A...................
Phần 1: trắc nghiệm (5,0đ)
Câu 1. Dung dịch dẫn điện tốt nhất là 
A. NaCl 0,02M. 	B. NaCl 0,01M.	C. NaCl 0,001M.. 	D. NaCl 0,002M.
Câu 2. Trong dung dịch NaOH 0,001 M.Tích số ion của nước là
A. [ H+ ] .[ OH_ ] <1,0.10 -14	B. [ H+ ] .[ OH_ ] =1,0.10 -14	
C. [ H+ ] .[ OH_ ]> 1,0.10 -14	D. không xác định được
Câu 3. Dung dịch của một bazơ ở 250C có 
A. [H+] = 1,0.10-7. 	B. [H+] 1,0.10-7. 	D. [H+] .[OH-]> 1,0.10-14. 
Câu 4. H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu có cùng nồng độ 0,01mol/lit và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mỗi dung dịch được xếp theo chiều giảm dần như sau 
A. [H+] < [H+]< [H+] .	B. [H+] < [H+] < [H+].
C. [H+] < [H+]< [H+] .	D. [H+]< [H+] < [H+] .
Câu 5. Trong dung dịch H2S (dung môi là nước) có thể chứa 
A. H2S, H+, HS-, S2-. 	B. H2S, H+, HS-. 	C. H+, HS-. 	D. H+ và S2-.
Câu 6. Cho các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:
	A. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.	B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4.
	C. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.	D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.
Câu 7. Trong dung dịch nào sau đây có thể tồn tại đồng thời các ion? 
	A. Na+, Cu2+, Cl-, OH-	B. K+, Ba2+, Cl-, SO4 2-.
	C. K+, Fe2+, Cl-, SO42-.	D. HCO3-, OH-, Na+, Cl-
Câu 8. Theo Areniut những chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính
	A. Al(OH)3 , Fe(OH)2	B. Cr(OH)2 , Fe(OH)2. C. Al(OH)3 , Zn(OH)2. D. Mg(OH)2, Zn(OH)2.
Câu 9. Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. chất có chứa nhóm OH là hidroxit. B. chất có khả năng phân li ra ion trong nước là axit.
	C. chất có chứa hiđrô trong phân tử là axit. D. chất có chứa 2 nhóm OH là hiđrôxit lưỡng tính.
Câu 10. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:
	A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.	B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
	C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.	D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation .
Câu 11. Phương trình ion rút gọn + → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào dưới đây ?
	A. HCl + KOH → H2O + KCl.	B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3.
	C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4.	D. Câu A và B đúng.
Câu 12. Dd X gồm các ion: (0,1 mol), (0,05 mol), (0,06 mol), . Số mol ion là: 
	A. 0,07mol	B. 0,06 mol	C. 0,05 mol	D. 0,1 mol.
Câu 13: Trường hợp nào không dẫn điện được
A. NaCl rắn, khan B.NaCl trong nước C. NaCl nóng chảy D. NaOH nóng chảy
Câu 14. Hoà tan 20 ml dung dịch HCl 0,05M vào 20 ml dung dịch H2SO4 0,075 M. Nếu sự hoà tan không làm co giãn thể tích thì pH của dung dịch thu được là:
	A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. 1,5 	
Câu 15. Một dung dịch có nồng độ [H+] = 30. 10-8 M. Môi trường của dung dịch là:	
	A. axit	B. bazơ	C. trung tính D.không xác định được
Câu 16. Thể tích nước cần cho vào 5 ml dung dịch HCl pH = 2 để thu được dung dịch HCl pH = 3 là 
A. 50 ml. 	B. 45 ml. 	C. 25 ml. 	D. 15 ml.
Phần tự luận (5,0đ)
Câu 17 (2,5đ): Viết phương trình phân tử, ion và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:
a, KNO3 + NaCl. 	b, Zn(OH)2 + HCl. 	c, Al(OH)3 + KOH.	d, NaHCO3 + NaOH.
Câu 18 (2,5đ): Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X, m1(g) kết tủa Y.
a, Tính pH của dung dịch X? 
b, Tính giá trị m1(g) kết tủa Y?
c, Nếu lọc bỏ kết tủa Y, lấy dung dịch X đem cô cạn thu được m2(g) rắn khan. Tính giá trị m2.
Cho N=14; S=32; O=16; H=1; Cl=35,5; Ba=137; Na=23; K=39; Ca=40; Zn=65; Mg=24
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...  dung dịch được xếp theo chiều giảm dần như sau 
A. [H+] < [H+] < [H+].	B. [H+] < [H+]< [H+] .	
C. [H+] < [H+]< [H+] .	D. [H+]< [H+] < [H+] .
Câu 11. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:
	A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.	B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
	C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.	D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation .
Câu 12. Dung dịch của một axit ở 250C có 
A. [H+] = 1,0.10-7. 	B. [H+] 1,0.10-7. 	D. [H+] .[OH-]> 1,0.10-14. 
Câu 13. Dd X gồm các ion: (0,1 mol), (0,05 mol), (0,06 mol), . Số mol ion là: 
	A. 0,07mol	B. 0,06 mol	C. 0,05 mol	D. 0,1 mol.
Câu 14. Một dung dịch có nồng độ [H+] = 30. 10-8 M. Môi trường của dung dịch là:	
	A. axit	B. bazơ	C. trung tính D.không xác định được
Câu 15. Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. chất có chứa nhóm OH là hidroxit. B. chất có khả năng phân li ra ion trong nước là axit.
	C. chất có chứa hiđrô trong phân tử là axit. D. chất có chứa 2 nhóm OH là hiđrôxit lưỡng tính.
Câu 16. Dãy gồm các hidroxit lưỡng tính là 
A. Pb(OH)2, Sn(OH)2, Zn(OH)2. 	B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.
C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2. 	D. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2. 	
Phần tự luận (5,0đ)
Câu 17 (2,5đ): Viết phương trình phân tử, ion và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung dịch:
a, Al(OH)3 + HCl. 	b, KOH + NaCl. 	c, Zn(OH)2 + NaOH.	d, NaHCO3 + Ca(OH)2.
Câu 18 (2,5đ): Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X, m1(g) kết tủa Y.
a, Tính pH của dung dịch X? 
b, Tính giá trị m1(g) kết tủa Y?
c, Nếu lọc bỏ kết tủa Y, lấy dung dịch X đem cô cạn thu được m2(g) rắn khan. Tính giá trị m2.
Cho N=14; S=32; O=16; H=1; Cl=35,5; Ba=137; Na=23; K=39; Ca=40; Zn=65; Mg=24
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1_tiet_ki_i_mon_hoa_hoc_11.doc