21 Đề kiểm tra định kì/ thường xuyên môn: Toán 10 lần 1 mới nhất

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

——————

Đề thi có 2 trang ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ/THƯỜNG XUYÊN

Môn : Toán 10 lần 1.- Lớp:10

Năm học: 2016 – 2017

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) : Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:

 

doc
8 trang
Người đăng
phamhung97
Lượt xem
1265Lượt tải
3
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra định kì/ thường xuyên môn: Toán 10 lần 1”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2
------------------
Đề thi có 2 trang
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ/THƯỜNG XUYÊN
Môn : Toán 10 lần 1.- Lớp:10
Năm học: 2016 – 2017
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) : Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Tập xác định của hàm số là:
	A. B. C. 	 D. 
Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “” là:
	A. B. C. 	D. 
Câu 3.Liệt kê các phần tử của tập hợp ta được:
	A. B. C. 	D. 
Câu 4. Cho ; ; . Khi đó là:
A. B. C. 	D. 
Câu 5. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi:
 A. 	 B. C. 	 D. hoặc 
Câu 6. Đường thẳng đi qua 2 điểm A(1;2) và B(2;1) có phương trình là:
 A. B. C. 	 D. 
Câu 7. Đường thẳng đi qua điểm A(1;2) và song song với đường thẳng có phương trình là:
 A. B. C. 	 D. 
Câu 8. Đường thẳng đi qua điểm A(1;2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình là:
 A. B. C. D. 
Câu 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
 A. 	 B. 	 C. 	 D.
Câu 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
-4	 B. -3	 C. -2 D. -1
Câu 11. Parabol có đỉnh là:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 12. Giá trị lớn nhất của hàm số là:
4	 B. 3	 C. 2	 D. 1
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
1. Xác định parapol y =ax2 - 4x + c, biết nó Đi qua hai điểm A(1;-2) và B(2;3)
2. Cho Parabol có phương trình y = 3x2 – 2x - 1
a.Vẽ Parabol. Từ Parabol hãy chỉ ra những giá trị của x để y<0
b. Từ đó hãy tìm giá trị nhỏ nhất của hàm 
--------Hết--------
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
c
c
d
a
b
a
b
b
d
c
b
d
II. TỰ LUẬN
Câu
Đáp án
Điểm
1
Nêu ra hệ phương trình 
Tính ra a=3, c= -1	
1
1
2
Vẽ đẹp Parabol
Chỉ ra x để y< 0 
Chỉ ra GTNN y= -4/3
1
0.5
0.5
NGƯỜI RA ĐỀ
NGƯỜI THẨM ĐỊNH
BAN GIÁM HIỆU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2
------------------
Đề thi có 2 trang
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ/THƯỜNG XUYÊN
Môn : Toán 10 lần 2.- Lớp:10
Năm học: 2016 – 2017
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) : Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và trung tuyến AM. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. B. , với mọi điểm O.
C. D. 
Câu 3: Biết rằng hai vec tơ và không cùng phương nhưng hai vec tơ và cùng phương. Khi đó giá trị của x là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây sai:
A. 	B. 	C. D. 
Câu 5: Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho . Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây:
H 1
H 2
H 3
H 4
A. H 3	B. H4	C. H1	D. H2
Câu 6: Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm thẳng hàng là:
A. AB = AC	B. 
C. 	D. 
Câu 7: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ bằng vecto là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi đó bằng:
A. 	 B. C. 	 D. 
Câu 9: Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. 	B. 	C. D. 
Câu 10: Cho tứ giác ABCD. Nếu thì ABCD là:
A. Hình bình hành	B. hình vuông.	C. Hình chữ nhật	D. Hình thang
Câu 11: Cho điểm A(2;-3),B(4;7). Tọa độ trung điểm I của đoạn AB là:
A. (6;4)	B. (2;10)	C. (3;2)	D. (8;-21)
Câu 12: Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm được xác đinh: . Khi đó vectơ bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
II. TỰ LUẬN (4 điểm):
Câu 1. (2 điểm) Cho DABC và điểm M thoả hệ thức: .
	a) Chứng minh rằng:	
	b) Gọi BN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của BN. 
	Chứng minh rằng: .
Câu 2. (2 điểm) Cho DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).
	a) Tìm điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.
 b) Tìm trọng tâm G của DABC.
--------Hết--------
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
a
a
c
b
a
b
c
d
b
a
c
d
II. TỰ LUẬN
Câu
Đáp án
Điểm
1
a, Biến đổi vế phải thành véc tơ vế trái và phần véc tơ dư
 Chứng minh phần véc tơ dư là véc tơ không (đpcm)
b, Biến đổi vế trái thành véc tơ vế phải và phần véc tơ dư
 Chứng minh phần véc tơ dư là véc tơ không (đpcm)
0.5
0.5
0.5
0.5
2
a, 	
ABCD là hình bình hành 	Û 	Û 	Û 	Û D(4; 3)
b, Û Û G	
0.5
0.5
0.5
0.5
NGƯỜI RA ĐỀ
NGƯỜI THẨM ĐỊNH
BAN GIÁM HIỆU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2
------------------
Đề thi có 2 trang
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ/THƯỜNG XUYÊN
Môn : Toán 10 lần 3.- Lớp:10
Năm học: 2016 – 2017
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) : Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Cho tập và . Khi đó là:
A. 	B. 	C. {2}	 D. {11}
Câu 2: Số phần tử của tập là:
A. 3	B. 1	C. Vô số	 D. 2
Câu 3: Tập xác định của hàm số là:
 A. 	 B. 	C. 	D. 
Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R:
 A. 	 B. 	C. 	 D. 
Câu 6:Xác định hàm số , biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm và 
A. 	B. 	C.	D. 
Câu 7:Cho hàm số có đồ thị (P). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 
A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
B. Đồ thị có trục đối xứng là đường thẳng 
C.Hàm số nghịch biến trên khoảng 
D. Đồ thị luôn cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt.
Câu 8:Cho hàm số có đồ thị (P). Tọa độ đỉnh của (P) là: 
A. 	B.	C.	D. 
Câu 9:Tọa độ giao điểm của với đường thẳng là: 
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho tam giác ABC đều cạnh 2a. Khi đó 
A. 2a	B. 2a	C. 4a	D. 
Câu 11: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính 
 A. 2a	 	 B. a	 	 C.3a	 	D. 2 a 
Câu 12 : Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó
A. .	B. 
 C. 	D. 
II. TỰ LUẬN (4 điểm):
Câu 1(2 điểm):	
a, Giải phương trình: 
b, Giải phương trình: 
c, Giải hệ phương trình: 
Câu 2(2 điểm):
Tìm m để phương trìnhcó nghiệm phân biệt và 
--------Hết--------
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
a
d
b
a
a
c
d
b
b
b
d
a
II. TỰ LUẬN
Câu
Đáp án
Điểm
1
a,
b, 
c, Hệ 
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2
PT có 2 nghiệm pb 
Vận dụng định lý viét và điều kiện đầu bài có hệ 
Tìm được m=3 và m= -17/6
0.5
0.5
NGƯỜI RA ĐỀ
NGƯỜI THẨM ĐỊNH
BAN GIÁM HIỆU

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_II_1_Ham_so.doc