21 Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 10 – Mã đề 161 – Năm học 2016-2017 – Trường THPT Triệu Quang Phục mới nhất

Câu 11: Trong mặt phẳng cho tam giác ABC cân tại C có B(2 ;-1), A(4; 3). Phương trình đường cao CH là :

 A. x- 2y -1= 0 B. Đáp án khác. C. 2x+y-2=0 D. x+2y-5=0

Câu 12: Cho . Giá trị của là

 A. B. C. D.

Câu 13: Cho hai điểm và . Vectơ pháp tuyến của đường thẳng là:

 A. B. C. D.

Câu 14: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y (các hệ số a,b,c là những số thực ,a và b không đồng thời bằng 0)có dạng sau:

 A. B. C. D.

Câu 15: Cho biểu thức f(x)= (x-2)(x+1). Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

 A. B.

 C. D.

Câu 16: Bất phương trình có điều kiện xác định là:

 A. B. C. D.

Câu 17: Góc lượng giác nào sau đây có cùng điểm cuối với góc :

 A. B. C. D.

Câu 18: Phương trình chính tắc của Elip có đỉnh (-3;0) và một tiêu điểm là (1;0) là:

 A. B. C. D.

Câu 19: Tam giác có cm, cm, cm. Khi đó đường trung tuyến của tam giác có độ dài là:

 A. B. C. D.

 

doc
7 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
215Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 10 – Mã đề 161 – Năm học 2016-2017 – Trường THPT Triệu Quang Phục”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề có 4 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN LỚP 10
 Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 34 câu)
Mã đề 161
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: PT đường tròn có tâm và bán kính R=5 là:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 2: Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình là :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho tam giác có cm, cm, cm.Giá trị của là: 
	A. B. 	 C. D. 
Câu 5: bằng kết quả nào sau đây:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Bất đẳng thức Côsi cho hai số a,b không âm có dạng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng a. Góc . Diện tích hình thoi ABCD là: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho tam thức bậc hai f(x)= x2+1 .Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình : là :
Đáp án khác	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Cho PT tham số của đường thẳng Phương trình tổng quát của đường thẳng là:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 11: Trong mặt phẳng cho tam giác ABC cân tại C có B(2 ;-1), A(4; 3). Phương trình đường cao CH là : 
	A. x- 2y -1= 0 	B. Đáp án khác.	C. 2x+y-2=0 	D. x+2y-5=0
Câu 12: Cho . Giá trị của là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Cho hai điểm và . Vectơ pháp tuyến của đường thẳng là:
	A. B. C. D. 
Câu 14: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y (các hệ số a,b,c là những số thực ,a và b không đồng thời bằng 0)có dạng sau:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Cho biểu thức f(x)= (x-2)(x+1). Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 16: Bất phương trình có điều kiện xác định là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Góc lượng giác nào sau đây có cùng điểm cuối với góc :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Phương trình chính tắc của Elip có đỉnh (-3;0) và một tiêu điểm là (1;0) là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Tam giác có cm, cm, cm. Khi đó đường trung tuyến của tam giác có độ dài là:
	A. B. C. 	 D. 
Câu 20: Cho dãy số liệu thống kê : 1,2,3,4,5,6,7. Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 1
Câu 21: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: PT chính tắc của đường elip với :
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 23: Trong mặt phẳng cho tam giác ABC có AC=4cm, góc . Độ dài cạnh BC là : 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Bạn An đạt được điểm môn toán như sau:
Điểm hệ số 1: 7;9;8;8;8 	 Điểm hệ số 2: 7;8;8	 Điểm thi học kỳ (hệ số 3): 8
Điểm trung bình môn toán của An là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Tập nghiệm của bất phương trình x2-25<0 là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Chọn câu trả lời đúng:
	A. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình (các hệ số a,b,c là những số thực ,a và b không đồng thời bằng 0) không được gọi là miền nghiệm của nó
	B. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình 2x-3y+1<0 trên hệ trục Oxy là đường thẳng 2x-3y+1=0
	C. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình (các hệ số a,b,c là những số thực ,a và b không đồng thời bằng 0) được gọi là miền nghiệm của nó
	D. Nghiệm của bất phương trình (các hệ số a,b,c là những số thực ,a và b không đồng thời bằng 0) là tập rỗng
Câu 27: Cho tam thức bậc hai .Chọn câu trả lời đúng 
	A. Nếuthì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a, với mọi 
	B. Nếuthì f(x) luôn trái dấu với hệ số a, với mọi 
	C. Nếuthì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a, với mọi 
	D. Nếuthì f(x) luôn cùng dấu với hệ số b, với mọi 
Câu 28: Công thức nào sau đây là sai
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 29: Cho với Giá trị của P là :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Cho nhị thức f(x)= x-1. Chọn đáp án đúng:
	A. f(x) 1	D. f(x) < 0 x<1
Câu 31: ( 1 điểm ) Tìm để bất phương trình nghiệm đúng với mọi .
Câu 32: ( 1 điểm ) Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng , có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng , có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B . Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất , biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loạ II ?
Câu 33: Chứng minh rằng .
Câu 34: ( 1 điểm ) Trong mặt phẳng cho hình vuông ABCD , biết A(-4 ; 5) và một đường chéo nằm trên đường thẳng có phương trình . Lập phương trình các đường thẳng chứa các cạnh và đường chéo thứ hai của hình vuông.
------ HẾT ------
SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
()
title - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN LỚP 10 – 10
Thời gian làm bài : 90 Phút 
Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
161
260
359
462
1
A
C
C
C
2
B
A
D
A
3
C
B
A
D
4
AD
D
B
B
5
A
B
B
A
6
C
D
C
C
7
B
C
D
D
8
A
B
C
C
9
D
C
A
B
10
A
C
D
C
11
D
D
C
B
12
B
D
A
D
13
D
D
C
C
14
C
C
B
C
15
B
AB
D
B
16
C
A
D
AC
17
A
A
D
A
18
B
D
D
B
19
C
B
A
B
20
B
B
B
B
21
C
D
AC
D
22
C
B
B
D
23
A
A
A
A
24
C
D
C
B
25
A
A
D
B
26
C
D
B
B
27
C
C
C
A
28
D
B
B
A
29
D
C
A
B
30
D
D
B
C
Phần đáp án câu tự luận: 
Câu hỏi ( 1 điểm ) Tìm để bất phương trình nghiệm đúng với mọi .
Gợi ý làm bài:
Đáp án
Thang điểm
Ta có 
0,25 đ
Bpt nghiệm đúng với mọi khi 
0,25 đ
0,25 đ
Vậy là giá trị cần tìm.
0,25 đ
Câu hỏi ( 1 điểm ) Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng , có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng , có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B . Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất , biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loạ II ?
Gợi ý làm bài:
Đáp án
Thang điểm
Nếu sử dụng tấn nguyên liệu loại I và y tấn nguyên liệu loại II thì theo gt , có thể chiết xuất được (20+10) kg chất A và kg chất B. 
0,25 đ
Theo gt , x, y phải thoả mãn điều kiện : và 
 hay 
 hay 
Tổng số tiền mua nguyên liệu là 
0,25 đ
 Khi đó bài toán trở thành : Tìm các số thoả mãn hệ bất phương trình 
sao cho có giá trị nhỏ nhất.
0,25 đ
Vẽ hình và chỉ ra được F đạt giá trị lớn nhất tại 
Khi đó T(5;4)=32 là giá trị nhỏ nhất
Vậy để chi phí nguyên liệu ít nhất cần sử dụng 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II ( khi đó chi phí tổng cộng là 32 triệu đồng )
0,25 đ
Câu hỏi Chứng minh rằng .
Gợi ý làm bài:
Đáp án
Thang điểm
Ta có 
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
Câu hỏi ( 1 điểm ) Trong mặt phẳng cho hình vuông ABCD , biết A(-4 ; 5) và một đường chéo nằm trên đường thẳng có phương trình . Lập phương trình các đường thẳng chứa các cạnh và đường chéo thứ hai của hình vuông.
Gợi ý làm bài:
Đáp án
Thang điểm
Nhận thấy . Suy ra 
Phương trình đường chéo AC là:
Suy ra 
0,25 đ
Đường thẳng d đi qua có phương trình là : 
d tạo với AC góc Từ đó suy ra 
0,25 đ
Với ta được 
Với ta được 
0,25 đ
+) Lấy thì . 
Khi đó và 
+) Lấy thì . 
Khi đó và 
0,25 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_10_ma_de_161_nam_hoc_2016.doc