21 Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Bài 11: Thực hành Quan sát phẫu diện đất – Năm học 2018-2019 mới nhất

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. Mục tiêu kiến thức, kĩ năng và thái độ

– Biết cách quan sát phẫu diện đất.

– Phân biệt được các tầng đất.

– Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Định hướng phát triển năng lực

 2.1. Các năng lực chung

 2.1.1. Năng lực tự học : Biết cách quan sát phẫu diện đất.

 2.1.2. Năng lực sử dụng ngôn ngữ : Trình bày quy trình thực hành.

 2.1.3. Năng lực hợp tác : Làm việc cùng nhau, trao đổi và rút ra kết quả.

 2.1.4. Năng lực tư duy sáng tạo : Phân biệt được các tầng đất.

2.2 . Năng lực chuyên biệt : Căn cứ vào màu sắc, thành phần cơ giới hoặc độ chặt, chia phẫu diện đất thành từng tầng.

II. Mô tả mức độ nhận thức:

 

docx
3 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
04/10/2021
Lượt xem
509Lượt tải
1
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Bài 11: Thực hành Quan sát phẫu diện đất – Năm học 2018-2019”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/9/2018
Tiết 9 
BÀI 11. THỰC HÀNH 
QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. Mục tiêu kiến thức, kĩ năng và thái độ
- Biết cách quan sát phẫu diện đất.
- Phân biệt được các tầng đất.
- Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Định hướng phát triển năng lực 
 2.1. Các năng lực chung
 2.1.1. Năng lực tự học : Biết cách quan sát phẫu diện đất.
 2.1.2. Năng lực sử dụng ngôn ngữ : Trình bày quy trình thực hành.
 2.1.3. Năng lực hợp tác : Làm việc cùng nhau, trao đổi và rút ra kết quả. 
 2.1.4. Năng lực tư duy sáng tạo : Phân biệt được các tầng đất.
2.2 . Năng lực chuyên biệt : Căn cứ vào màu sắc, thành phần cơ giới hoặc độ chặt, chia phẫu diện đất thành từng tầng.
II.. Mô tả mức độ nhận thức: 
1. Bảng mô tả 4 mức độ nhận thức:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Quan sát phẫu diện đất
-Biết cách quan sát phẫu diện đất.
- Hiểu được qui trình để thực hiện đúng các bước theo qui trình.
-Phân biệt được các tầng đất.
2. Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá
Câu 1: Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH, nếu:
	A/ pH < 7 – đất trung tính .	B/ pH < 7 – đất kiềm .
	C/ pH > 7 – đất chua .	D/ pH > 7 – đất chua. 
 Câu 2: Thế nào là phẫu diện đất?
III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của GV : 
- Chuẩn bị bề mặt quan sát.
- Chuẩn bị đủ dụng cụ thực hành theo nội dung trong SGK.
2. Chuẩn bị của HS :
- HS chuẩn bị giấy, thước, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong.
 * Kiểm tra bài cũ : Không 
Hoạt động 1. Khởi động 
	1) Mục đích
- Giúp học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản của quy trình quan sát phẫu diện đất.
	2) Nội dung
- Quan sát phẫu diện đất.
 3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
 * Chuyển giao nhiệm vụ	
 GV chia lớp thành 4 nhóm. 
 + Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 + Giao dụng cụ thực hành cho các nhóm thực hành.
* Thực hiện nhiệm vụ
 - Học sinh dựa vào sách giáo khoa và qua tìm hiểu thực tế về quy trình quan sát phẫu diện đất và làm việc theo nhóm để hoàn thành báo cáo nhiệm vụ được chuyển giao.
 - Trao đổi trong nhóm kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất ý kiến thắc mắc
* Báo cáo, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ
 - Giáo viên gọi 1-2 đại diện học sinh trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ
 - Nhận xét và chỉ ra những kiến thức học sinh cần tiếp tục tìm hiểu để hiểu rõ hơn về quy trình quan sát phẫu diện đất .
 4) Sản phẩm học tập
 - Báo cáo của nhóm về kết quả quan sát, thảo luận.
Hoạt động 2. Tiếp nhận kiến thức mới về bài mở đầu
Mục đích
- Tiếp thu kiến thức mới về bài quan sát phẫu diện đất, để:
- Quan sát, phân biệt các tầng đất, ghi lại kết quả. 
-Vận dụng kiến thức về quan sát phẫu diện đất trong SGK để giải quyết vấn đề được đặt ra khi kết thúc hoạt động trải nghiệm và chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đã viết ở hoạt động 1. 
2) Nội dung 
- Quy trình thực hành
- Kết quả thí nghiệm
- Đánh giá kết quả 
* Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu và hướng dẫn học sinh thực hiện quy trình quan sát phẫu diện đất.
*Thực hiện nhiệm vụ
 + Tiến hành theo các bước trong SGK để làm 
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 Làm việc cả lớp
 - Đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
 - Học sinh các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến.
 - “Chốt” kiến thức mới:
I. Quy trình thực hành 
- Bước1: Chuẩn bị phẩu diện: Mặt cắt sâu khoảng 1m, phẩu diện phải rộng.
- Bước 2:Xác định tầng đất
- Bước 3:Quan sát và mô tả phẩu diện đất.
II. Kết quả thí nghiệm
Tầng đất
Độ sâu( cm)
Màu sắc
III. Đánh giá kết quả (SGK)
Học sinh tự đánh giá theo mẫu ở SGK/ trang 37.
* Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động 2
 Học sinh đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động 2 của cá nhân với nhận xét, góp ý của giáo viên, các bạn và nội dung chốt để tự đánh giá .
 Ghi kết quả đánh giá vào vở.
 4) Sản phẩm học tập
 - Kết quả trả lời các câu hỏi trong nhiệm vụ 1 được ghi vào vở, có ghi ý kiến bổ sung sau khi thảo luận nhóm và làm việc cả lớp. 
 - Báo cáo của hoạt động 1 đã được bổ sung, hoàn thiện. 
 Hoạt động 3. Luyện tập
1) Mục đích 
 Học sinh vận dụng tổng hợp các kiến thức mới được hình thành vào hoạt động luyện tập. Qua đó, củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức mới lĩnh hội được.
2) Nội dung
Phân biệt các tầng đất đối vowiscacs loại đất khác nhau.
 3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
 * Chuyển giao nhiệm vụ
 GV yêu cầu học sinh làm các bài tập sau:
*Thực hiện nhiệm vụ
 - Làm việc cá nhân: Học sinh vận dụng kiến thức mới tiếp nhận được để giải quyết các bài tập tình huống được giao. Ghi vào vở kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 - Làm việc nhóm: Từng thành viên trong nhóm trình bày, sau đó trao đổi và thống nhất trong nhóm kết quả hoàn thành bài tập tính huống.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 Làm việc cả lớp
 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
 - Học sinh các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến.
*Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động 3
 Học sinh đối chiếu kết quả làm bài tập của cá nhân với đáp án chung để tự đánh giá 
Ghi kết quả đánh giá vào vở.
 4) Sản phẩm học tập
 Ghi chép kết quả làm bài tập, có bổ sung, chỉnh sửa sau khi thảo luận nhóm và làm việc cả lớp. 
Hoạt động 4. Vận dụng
 Hoạt động này được thực hiện ngoài giờ học trên lớp.
1) Mục đích 
 Học sinh vận dụng các kiến thức mới đã học về bài Quan sát phẫu diện đất. Qua đó, củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức đã lĩnh hội được.
2) Nội dung
 	- Tìm hiểu phương pháp quan sát phẫu diện đất ở địa phương.
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
 Giáo viên hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu các phương pháp quan sát phẫu diện đất ở địa phương.
4) Sản phẩm học tập
 Ghi chép kết quả thực hiện hoạt động vận dụng. 
Hoạt động 5. Tìm tòi, mở rộng
 Không bắt buộc tất cả học sinh thực hiện và cũng không bắt buộc tất cả học sinh thực hiện giống nhau.
1) Mục đích
 Học sinh mở rộng hiểu biết về quan sát phẫu diện đất.
2) Nội dung và kĩ thuật thực hiện
 Học sinh tra cứu trên mạng internet, tìm đọc sách liên quan đến nội dung bài học để tìm hiểu thêm về quy trình quan sát phẫu diện đất.
3) Sản phẩm học tập
 Ghi chép và lưu lại hình ảnh thu thập được về quy trình quan sát phẫu diện đất ở địa phương.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_10_bai_11_thuc_hanh_quan_sat_phau_dien.docx