21 Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Tiết 47+48 – Năm học 2018-2019 mới nhất

I. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

1. Mạch kiến thức của Chủ đề:

 1.1 Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

 1.2 Sự pht triển cc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trong giai đoạn 2006-2009.

 1.3 Hướng pht triển lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

 1.4 Đặc điểm v yu cầu của nghềnông, lâm, ngư nghiệp.

2. Thời lượng Số tiết học trên lớp: 2 tiết

II. TỔ : CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ:

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

– Nêu được ý nghĩa, đặc điểm yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề.

1.2. Kỹ năng: – Biết liên hệ bản thân để chọn nghề.

 1.3. Thái độ: – Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG CHỦ ĐỀ:

 

docx
6 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
04/10/2021
Lượt xem
229Lượt tải
1
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Tiết 47+48 – Năm học 2018-2019”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/03/2019
PPCT: Tiết 47→ Tiết 48
CHỦ ĐỀ :TÌM HIEÅU MOÄT SOÁ NGHEÀ THUOÄC LÓNH VÖÏC NOÂNG, LAÂM, NGÖ NGHIEÄP
I. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
1. Mạch kiến thức của Chủ đề:
 1.1 Ý nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp.
 1.2 Sự phát triển các lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp trong giai đoạn 2006-2009.
 1.3 Hướng phát triển lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp.
 1.4 Đặc điểm và yêu cầu của nghềnoâng, laâm, ngö nghieäp.
2. Thời lượngSố tiết học trên lớp: 2 tiết
II. TỔ : CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ:
1. Mục tiêu
1.1. Kiến thức
	 - Neâu ñöôïc yù nghóa, ñaëc ñieåm yeâu caàu, nôi ñaøo taïo, trieån voïng phaùt trieån vaø nhu caàu lao ñoäng cuûa caùc ngaønh saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp. Moâ taû ñöôïc caùch tìm hieåu thoâng tin ngheà.
1.2. Kỹ năng: - Bieát lieân heä baûn thaân ñeå choïn ngheà.
 1.3. Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.
4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG CHỦ ĐỀ:
STT
Tên năng lực
Các kĩ năng thành phần
1
Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
Biết lựa chọn và xác định được nghề phù hợp trong tương lai.
2
Năng lực thu nhận và xử lý thông tin
Lập dàn ý, các quy trình, bảng biểu.
Đọc hiểu các quy trình, bảng biểu.
3
Năng lực nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các nghể thuộc lĩnh vực nông ,lâm ngư nghiệp.
4
Năng lực hợp tác
Hoạt động nhóm theo sự phân công của giáo viên.
5
Năng lực tư duy
Phát triển tư duy, phân tích các nghể thuộc lĩnh vực nông , lâm ngư nghiệp.
6
Năng lực ngôn ngữ
Phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết thông qua trình bày, tranh luận, thảo luận ..
5. Mô tả mức độ nhận thức: 
5.1 Bảng mô tả 4 mức độ nhận thức:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thâp
Vận dụng cao
Một số nghề thuộc lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp.
- Đặc điểm, đối tượng, nội dung, yêu cầu của nghề thuộc lĩnh vực lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Ý nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp.
- Hướng phát triển lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
-Mô tả chi tiết được một số nghề thuộc lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp.
Trieån voïng phaùt trieån trong lónh vöïc saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp
5.2. Câu hỏi kiểm tra đánh giá
Câu 1: Đối tượng lao động trong lĩnh vực sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp gồm :
A. Cây lương thực , gia cầm , cá basa	B. Cây trồng , vật nuôi , thuỷ hải sản
C. Cây trồng , vật nuôi , hải sản	D. Cây công nghiệp , gia súc , tôm cua
Câu 2: Nước ta xuất khẩu gạo ra nứơc ngoài đứng thứ . ...........trên thế giới
A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 3: Yêu cầu của nghề thuộc lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp :
A. Gan dạ, chịu đựng áp lực công việc cao 
B. Có sức khỏe, bền bỉ trong lao động, có khả năng làm việc ngoài trời
C. Không bị công việc gia đình chi phối D. Năng động, sáng tạo.
Câu 4: Khi gia nhập vào tổ chức WTO, Việt Nam có lợi thế gì?
A. Mở rộng được thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông- lâm- thủy sản
B. Chấp nhận sự cạnh tranh bình đẳng với thị trường trong và ngoài nước
C. Phải mở cửa trong nước cho đầu tư nước ngoài. D. Cả 3 phương án trên
Câu 6: Ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là:
A. Gao, cà phê , thuỷ sản B. Gạo , tiêu , thuỷ sản C. Gạo , chè , cá Basa	D. Gạo , chè , tôm
A. Nông nghiệp B. Lâm nghiệp C. Ngư nghiệp	D. Nông- lâm -ngư nghiệp
Câu 6: Người mắc bệnh nào sau đây không nên theo các nghề trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp :
A. Suy thận mãn tính B. Bệnh ngoài da C. bệnh tim	D. Cả a , b , c đều đúng
Câu 7: Nước ta có dải bờ biển dài...........thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản :
A. > 4000 km	B. > 2000km	C. >3000km	D. > 3500 km
III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.Chuẩn bị của giáo viên :
- Giáo án.
- Tham khảo tài liệu liên quan các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu tài liệu.
- Thực hiện theo phân công giáo viên và nhóm.
- Bảng phụ, SGK, 
IV. Tiến trình tổ chức dạy học theo chủ đề:
	1. Ổn định tổ chức lớp: 
	- Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp 
	2. Kiểm tra bài cũ: 
	- Trả bài kiểm tra 1 tiết
	Hoạt động 1. Khởi động 
GV đặt câu hỏi: - Em thích nghề gì? Tại sao em thích nghề đó?
1) Mục đích
- Tạo tâm thế vui vẻ, thoải mái cho học sinh. 
- Bộc lộ những hiểu biết, quan niệm sẵn có của học sinh, tạo mối liên tưởng giữa kiến thức đã có với kiến thức mới cần sẽ lĩnh hội trong bài học mới.
- Giúp học sinh huy động những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân có liên quan đến bài học mới, kích thích sự tò mò, mong muốn tìm hiểu bài học mới.
- Giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh có hiểu biết như thế nào về những vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học.
 2) Nội dung
- HS nghe thông tin, tìm câu trả lời. Dựa vào câu trả lời của học sinh để giới thiệu à chủ đề Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
- Học sinh thảo luận theo cặp đôi, giáo viên gọi đại diện 1 nhóm trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV phân tích và hoàn thiện kiến thức.
 4) Sản phẩm học tập
 - Báo cáo của nhóm về kết quả thảo luận.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức 
1)Mục đích
	- Biết ñöôïc yù nghóa, ñaëc ñieåm yeâu caàu, nôi ñaøo taïo, trieån voïng phaùt trieån vaø nhu caàu lao ñoäng cuûa caùc ngaønh saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp. 
	- Vận dụng kiến thức của bài học để giải quyết vấn đề được đặt ra khi kết thúc hoạt động.
2) Nội dung
Trình bày nội dung kiến thức mà học sinh cần hình thành.
- YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp.
- Hướng phát triển lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Đặc điểm, nội dung, yêu cầu của nghề thuộc lĩnh vực lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
Các bước
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu HS tham khảo tài liệu thảo luận nhóm trả lời:
Nhóm 1,2: Tìm hiểu về Ý nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp.
+ Sô löôïc lòch söû phaùt trieån noâng, laâm, ngö nghieäp ôû nöôùc ta
+ Ý nghóa cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp.
+ Taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp.
Nhóm 3,4: Tìm hiểu về Sự phát triển các lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp trong giai đoạn 2006-2009 và Hướng phát triển lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp.
Nhóm 5,6: Tìm hiểu về Đặc điểm và yêu cầu của nghềnoâng, laâm, ngö nghieäp.
+ Ñoái töôïng lao ñoäng
+ Noäi dung lao ñoäng
+ Caùc yeâu caàu cuûa ngheà.
+ Ñieàu kieän lao ñoäng.
+ Nhöõng choáng chæ ñònh y hoïc.
+ Vaán ñeà tuyeån sinh.
- Nhận nhiệm vụ của nhóm.
- Phân công người viết báo cáo vào bảng phụ.
- Phân công người trình bày.
- Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động, chủ động phát hiện những học sinh khó khăn để giúp đỡ; khuyến khích học sinh hợp tác, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
HS quan sát, thảo luận nhóm để trả lời
Báo cáo kết quả
GV chỉ định đại diện các nhóm trình bày câu trả lới
Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
Đánh giá kết quả
GV tổng hợp nhận xét đánh giá và đưa ra kiến thức chuẩn.
- Nghe, ghi chép, hoàn thiện nội dung .
I. TÌM HIEÅU YÙ NGHÓA VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA NGHEÀ NOÂNG – LAÂM - NGÖ NGHIEÄP.
* Sô löôïc lòch söû phaùt trieån noâng, laâm, ngö nghieäp ôû nöôùc ta:
Vieät Nam laø moät nöôùc noâng nghieäp. Haøng ngaøn naêm qua, saûn xuaát luùa giöõ vò trí troïng yeáu trong neàn kinh teá. Maët khaùc, ñaát nöôùc ta laïi coù daûi bôø bieån daøi treân 2000km, vieäc ñaùnh baét haûi saûn ñaõ coù töø laâu ñôøi. Voán maø ñaát nöôùc maø röøng chieám moät dieän tích raát lôùn neân nöôùc ta cuõng phaùt trieån nhieàu ngheà nhö khai thaùc goã vaø caùc loaïi laâm saûn, baøo cheá ñöôïc lieäu töø nhieàu loaïi caây treân röøng nhö queá, hoài, sa nhaân vaø töø moät soá ñoäng vaät.
Trong nhöõng naêm khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ xaâm löôïc, maëc duø hoaøn caûnh chieán tranh voâ cuøng aùc lieät, nöôùc ta khoâng heà laâm vaøo naïn ñoùi. Thanh nieân trai traùng ra traän “Thoùc khoâng thieáu moät caân, quaân khoâng thieáu moät ngöôøi” ñöôïc thöïc hieän ñaây ñuû. Ra khoûi cuoäc chieán tranh, nhìn laïi chaëng ñöôøng ñaõ ñi, chuùng ta khoâng theå khoâng ñaùnh giaù cao vai troø vaø vò trí cuûa noâng nghieäp baûo veä Toå quoác, thoáng nhaát ñaát nöôùc.
-Baïn bieát gì veà tình hình phaùt trieån caùc ngheà thuoäc lónh vöïc noâng , laâm, ngö nghieäp hieän nay vaø trong töông lai?
Ñaïi hoäi VI cuûa Ñaûng 1986 ñaõ ñeà xöôùng chuû tröông “ Ñoåi môùi”. Lónh vöch noâng, laâm, ngö nghieäp baét ñaàu phaùt trieån maïnh meõ. Tieáp sau ñoù, Ñaûng chuû tröông tieán haønh coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, chuyeån nöôùc ta töø moät nöôùc noâng nghieäp thaønh moät nöôùc coâng nghieäp. Muïc tieâu naøy seõ cô baûn ñöôïc hoaøn thaønh vaøo naêm 2020. Laøn gioù ñoåi môùi ñaõ mang laïi cho nhöõng ngöôøi lao ñoäng trong lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp moät khí theá môùi, moät trình ñoä saûn xuaát cao hôn tröôùc. 
Nhôø vaäy, Vieät Nam ñaõ nhanh choùng trôû thaønh cöôøng quoác xuaát khaåu gaïo, laø moät quoác gia coù löôïng caø pheâ raát lôùn treân thò tröôøng theá giôùi.
Trieån voïng cuûa söï phaùt trieån kinh teá ôû Vieät nam laø: Khi trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp, chuùng ta seõ coù moät neàn noâng nghieäp tieân tieán, nhôø ñoù, nhöõng ngöôøi lao ñoäng trong lónh vöïc naøy seõ heát ñoùi ngheøo vaø seõ coù cuoäc soáng khaù giaû hôn.
II. TÌM HIEÅU VEÀ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CAÙC NGHEÀ THUOÄC LÓNH VÖÏC NOÂNG, LAÂM, NGÖ NGHIEÄP.
1/ Toång quan veà caùc lónh vöïc noâng, laâm, ngö ngheäp trong töông lai.
-Trong giai ñoaïn 2001 – 2005, toác ñoä taêng tröôûng giaù trò saûn xuaát toaøn ngaønh noâng, laâm, ngö nghieäp ñaït bình quaân 5,1%/naêm, vöôït chæ tieâu keá hoaïch 0,3%/naêm. Ngaønh troàng troït phaùt trieån maïnh caùc loaïi caây löông thöïc, caây coâng nghieäp, caây aên quaû vaø rau ñaäu, ñaùp öùng toát yeâu caàu tieâu duøng trong nöôùc, cung caáp nguyeân lieäu cho noâng nghieäp vaø xuaát khaåu.
-Do aùp duïng nhieàu bieän phaùp kyõ thuaät tieân tieán neân ñaõ xuaát hieän moät soá moâ hình caùnh ñoàng 50.000.000 ñoàng/ha. Hieän nöôùc ta coù nhieàu gioáng luùa môùi coù naêng suaát cao nhö Nhò öu 63, Nhò öu 838, HYT – 82, VL – 20 v. v
-Chuùng ta cuõng ñaõ troàng saén coâng nghieäp, ngoâ lai, ñaäu töông, laïc naêng suaát cao.
- Veà caây coâng nghieäp, hieän nay ôû nöôùc ta ñang phaùt trieån traø ñaéng, caø pheâ Catimor, mía thanh Hoaù, thoâng ñuoâi ngöïa, keo tai töôïng
Chaên nuoâi hieän ñang ñoùng vai troø quan troïng trong saûn xuaát noâng nghieäp. Trong chaên nuoâi phaûi keå ñeán caùc gioáng môùi nhö vòt sieâu thòt, vòt sieâu tröùng, gaø aùc, ngan Phaùp, ñaø ñieåu UÙc lôïn lai taêng troïng nhanh, boø thòt cao saûn v. v
Veà thuyû saûn, Vieät Nam thaønh coâng lôùn trong nuoâi toâm suù, toâm caøng xanh, caù tra, caù ba sa, caù chim traéng, caù hoàng, caù boáng töôïng, caù roâ phi ñoû.
Cô caáu kinh teá ñang chuyeån dòch theo höôùng coâng nghieäp hoaù; ñeán naêm 2005, tyû troïng giaù trò noâng, laâm, ngö nghieäp laø 20,5%, coâng nghieäp 41%, dòch vuï laø 3,5%.
Nhôø giöõ ñöôïc phaùt trieån lieân tuïc, caùc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp sau:
- Laøm cho möùc taêng tröôûng chung veà neàn kinh teá ñöôïc baûo ñaûm, nhòp ñoä taêng tröôûng toång saûn phaåm trong nöôùc (GDP) taêng 7,55/naêm;
- Thöïc hieän ñöôïc an löông thöïc quoác gia, xoaù ñoùi giaûm ngheøo cho noâng daân vaø daân ngheøo ôû noâng thoân, goùp phaàn oån ñònh xaõ hoäi (tæ leä hoä ñoùi ngheøo trong caû nöôùc töø 10% naêm 200 xuoáng coøn 7% naêm 2005. 
- Ñaåy maïnh xuaát khaåu caùc maët haøng noâng, laâm, thuyû saûn. Ba maët haøng xuaát khaåu cuû löïc laø gaïo (ñöùng thöù 2 theá giôùi), caø pheâ (ñöùng thöù 3) vaø thuyû saûn.
2/ Hướng phát triển lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp.
a. Ñaåy nhanh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp vaø noâng thoân, chuyeån dòch cô caáu kinh teá ñeå ñeán naêm 2010 ñaït tæ trong noâng, laâm, ngö nghieäp laø 15 -16% GDP; coâng nghieäp vaø xaây döïng 42 -43%, caùc ngaønh dòch vuï 41 – 42%. Nhaèm muïc tieâu chuyeån dòch cô caáu kinh teá, phaûi chuyeån dòch maïnh cô caáu lao ñoâïng ngheà nghieäp trong khu vöïc noâng nghieäp vaø noâng thoân. 
Treân cô sôû ñaåy maïnh vieäc öùng duïng coâng ngheä sinh hoïc, coâng ngheä sau thu hoaïch, coâng ngheä gia coâng – cheá bieán  maø phaùt trieån nhieàu ngheà môùi, taïo theâm vieäc laøm môùi, ñöa moät boä phaän lao ñoäng noâng nghieäp sang nhöõng ngaønh, ngheà phi noâng nghieäp.
b. Xaây döïng cô caáu ngaønh, ngheà hôïp lí treân ñòa baøn noâng nghieäp vaø noâng thoân sau:
- Phaùt trieån caùc vuøng caây coâng nghieäp nhö caø pheâ, cao su, cheø, ñieàu, haït tieâu, döøa, daâu taèm, bong , nía , thuoác laù theo höôùng thaâm canh.
- Hình thaønh cac vuøng rau vaø hoa quaû coù giaù trò cao 9 phaùt trieån caùc cô sôû baûo quaûn, cheá bieán).
- Naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû chaên nuoâi gia suùc, gia caàm, môû roäng phöông phaùp nuoâi coâng nghieïp gaén vôùi cheá bieán saûn phaåm, taêng tæ troïng chaên nuoâi trong noâng nghieäp.
Coi thuyû saûn laø moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn,phaùt trieån nuoâi troàng thuyû saûn nöôùc ngoït, nöôùc lôï vaø nöôùc maën (phaùt trieån maïnh ngheà nuoi toâm, nuoâi vaø ñaùnh baét caùc loaïi caù xuaát khaåu vaø caùc maët haøng thuyû saûn coù giaù rò cao khaùc nhö cua beå, ba ba, caù saáu).
- Ñaåy maïnh troàng röøng kinh teá ñeå phaùt trieån coâng nghieäp laøm boät giaáy, cheá bieán goã, haøng mó ngheä xuaát khaåu
c. Phaùt trieån coâng nghieäp vaø dòch vuï ôû noâng thoân nhaèm hình thaønh caùc ñieåm noâng nghieäp ôû noâng thoân, môû roïng quy moâ vaø soá löôïng caùc laøng ngheà gaén vôi thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Chuyeån moät boä phaän doanh nghieäp gia coâng (may maëc, da giaøy) vaø cheá bieán noâng saûn ôû thaønh phoá veà noâng thoân.
Möùc phaán ñaáu cuûa caû nöôùc theå hieän ôû caùc chæ tieâu phaùt trieån sau ñaây:
- Toång saûn löôïng löông thöïc coù haït ñaït 40 trieäu taán vaøo naêm 2010;
- Tæ troïng noâng, laâm, ngö nghieäp khoaûng 15 -16% trong GDP;
- Baûo veä 10 trieäu ha röøng töï nhieân, taêng ñoä che phuû röøng leân 45% vaøo naêm 2010.
- Naâng tæ troïng kinh teá phi noâng nghieäp töø 40% naêm 2005 leân 50% naêm 2010.
III. TÌM HIEÅU ÑAËC ÑIEÅM, YEÂU CAÀU CHUNG CỦA CAÙC NGHEÀ THUOÄC LÓNH VÖÏC NOÂNG, LAÂM, NGÖ NGHIEÄP.
1/ Ñoái töôïng lao ñoäng:
Trong lónh vöïc saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp, ñoái töôïng lao ñoäng thöôøng laø nhöõng Caây Troàng heát söùc ña daïng (caây löông thöc, caây thöïc phaåm, caây noâng nghieäp, caây thuoác, caùc loaïi rau maøu, caùc caây aên quaû, cam, böôûi, nhaõn), nhöõng Vaät Nuoâi (caùc loaïi gia suùc: traâu, boø, ngöïa, deâ, cöøu; gia caàm: gaø, vòt, chim boà caâu, chim cuùt, caùc loaïi thuyû, haûi saûn nuoâi hoaëc ñaùnh baét (caù, toâm, cua, ba ba, ñoài moài, eách). 
2/ Noäi dung lao ñoäng:
Nhöõng ngheà trong lónh vöïc noâng,laâm, ngö nghieäp ñeàu höôùng vaøo vieäc taän duïng hôïp lí ñaát ñai, soâng hoà, bieån caû vaø nhöõng ñieàu kieän ñeå saûn xuaát ra maët haøng noâng saûn (luùa gaïo, hoa quaû, thòt, tröùng, rau, ñaäu) laâm saûn (goã, tre nöùa, döôïc lieâu, thöïc phaåm)vaø thuyû, haûi saûn (toâm,caù, ba ba, soø, oác, rong bieån, caùc loaïi taûo). Tuy raát khaùc nhau veà ñoái töôïng lao ñoäng nhöng caùc ngheà trong lónh vöïc naøy coù muïc ñích chung laø bieán ñoåi caùc ñoái töôïng ñeå phuïc vuï cho nhu caàu dinh döôõng vaø tieâu duøng cuûa con ngöôøi.
3/ Coâng cuï lao ñoäng:
Tröôùc kia, chaên nuoâi vaø troàng troït thöôøng ñöôïc coi laø nhöõng hính thöùc lao ñoäng söû duïng coâng cuï tho sô nhö: Caøy cuoác, xe cuùt kít, xe boø, löôùi baét caù, cöa tay, thuyeàn goã. Ngaøy nay, quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoaù noâng nghieäp noâng thoân seõ töøng böôùc laøm cho lao ñoäng trong lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp ñöôïc cô giôùi hoaù, ñieän khí hoaù, hoaù hoïc hoaù
Nhôø ñoù, lao ñoäng cô baép seõ giaûm daàn, lao ñoäng vôùi nhöõng phöông tieän kó thuaät seõ ngaøy caøng chieám tæ troïng lôùn.
Do vaäy, caàn cho hoïc sinh thaáy ñöôïc ngheà caøy caáy, laøm vöôøn, troàng röøng seõ nhanh choùng trôû thaønh lao ñoäng treân maùy, tröôùc heát laø nhöõng maùy moïc khoâng quaù phöùc raïp veà kó naêng söû duïng. Maët khaùc, vieäc aùp duïng coâng ngheä sinh hoïc, coâng ngheä gia coâng, cheá bieán, coâng ngheä baûo quaûn cuõng laøm cho caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao hôn, chuûng loaïi ña daïng hôn, söùc caïnh tranh ñöôïc naâng leân maïnh hôn.
4/ Caùc yeâu caàu cuûa ngheà:
- Tröôùc heát phaûi töï kieám tra xem baûn thaân coù höôùng thuù vôùi caây coû, gia suùc, gia caàm hay khoâng? Coù yeâu thích coâng vieäc treân caùnh ñoàng, röøng, nuùi, hoaëc treân bieån hay khoâng?
- Phaûi tính ñeán naêng löïc vaø trình ñoä kieán thöùc sinh vaät hoïc,hoaù hoïc, kó thuaät noâng nghieäp
- Phaûi coù söùc khoeû, söùc deûo dai, beàn bæ trong lao ñoäng, khaû naêng laøm vieäc ngoaøi trôøi
5/ Ñieàu kieän lao ñoäng:
Nhöõng ngheà trong lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp thöôøng phaûi laøm vieäc ngoaøi trôøi. Nhieàu khi möa naéng thaát thöôøng neân hoï phaûi coù söï chòu ñöïng raát cao ñeå choáng vôùi thôøi tieát xaáu, khí haäu khaéc nghieät.
ÔÛ trình ñoä kó thuaät coøn thaáp keùm, nhöõng ngheà trong lónh vöïc naøy phaûi chaáp nhaän nhieàu ruûi ro. Baõo luït, haïn haùn, saâu beänh laø nhöõng yeáu toá coù nhöõng taùc ñoäng xaáu vaø nguy hieåm ñeán naêng suaát, thu nhaäp, thaïm chí coøn nguy hieåm ñeán söùc khoeû hoaëc tính maïng (nhö ñaùnh caù ngoaøi khôi gaëp gioù baõo).
Tuy nhöõng ngöôøi saûn xuaát trong lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp ñöôïc tieáp xuùc vôùi khoâng gian thoaùng ñaõng, nhöng khoâng vì theá maø queân raèng baûo veä moâi tröôøng, giöõ gìn ñeå moâi tröôøng khoâng bò oâ nhieãm vaø an toaøn laø moät vaán ñeà caàn ñöôc quan taâm thöïc söï. Chaúng haïn phun thuoác tröø saâu, dieät coû phaûi chuù yù sao cho saûn phaåm ñeán ngöôøi tieâu duøng ñaït tieâu chuaån an toaøn. Maët khaùc, neáu khoâng theo ñuùng quy ñònh an toaøn lao ñoäng thì baûn thaân ngöôøi saûn xuaát cuõng bò nhieãm ñoäc. Trong saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp phaûi heát söùc chuù yù ñeán nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät nhö khoâng ñöôïc saên baét nhöõng ñoäng vaät quyù hieám đñaø Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh danh muïc, khoâng ñöôïc ñaùnh caù theo loái huyû dieät (duøng mìn, duøng hoaù chaát, duøng löôùi vôùi maét löôùi nhoû laøm cho nhöõng ñaøn caù con cngx bò khai thaùc). Vieäc ñoát röøng böøa baõi, khai thaùc goã baát hôïp phaùp laø nhöõng haønh ñoäng phaïm phaùp, thieáu ñaïo ñöùc.
6/ Nhöõng choáng chæ ñònh y hoïc:
Ngöôøi maéc nhöõng beänh taät sau khoâng neân theo caùc ngheà trong lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp:
- Beânh phoåi
- Beänh suy thaän maõn tính
- Beänh thaáp khôùp, ñau coät soáng
- Beänh ngoaøi da
- Nhöõng taät nhö kheøo tay, gaõy chaân
- Roái loaïn tieàn ñình,
7/ Vaán ñeà tuyeån sinh.
- Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng nghieäp I: Traâu Chì – Haø Noäi.
- Tröôøng Ñaïi hoïc Laâm nghieäp: Xuaân Mai – Haø Taây.
- Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng – Laâm: Thaùi Nguyeân.
- Tröôøng Ñaïi hoïc Thuyû saûn: TP. Nha Trang.
- Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng – Laâm: Thuû Ñöùc – TP. Hoà Chí Minh.
Hoạt động 3. Luyện tập
1) Mục đích 
 Học sinh vận dụng tổng hợp các kiến thức mới được hình thành vào hoạt động luyện tập. Qua đó, củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức mới lĩnh hội được.
2) Nội dung
 Làm bài tập về chủ đề Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
 * Chuyển giao nhiệm vụ
 GV yêu cầu học sinh làm bài tập ở phần Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá
	*Thực hiện nhiệm vụ
 - Làm việc cá nhân: Học sinh vận dụng kiến thức mới tiếp nhận được để giải quyết bài tập được giao. Ghi vào vở kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 * Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 Làm việc cả lớp
 - GV chỉ định một vài HS trình bày câu trả lời. 
 - Học sinh các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, phản biện và bổ sung ý kiến.
*Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động 3
 Học sinh đối chiếu kết quả làm bài tập của cá nhân với đáp án chung để tự đánh giá
 Ghi kết quả đánh giá vào vở.
Hoạt động 4. Vận dụng, Tìm tòi, mở rộng
1) Mục đích 
 Học sinh vận dụng các kiến thức mới đã học một số nghề thuộc lĩnh vực lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Qua đó, củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức đã lĩnh hội được.
2) Nội dung 
Yêu cầu HS trả lời 
+ Vieät Nam gia nhaäp WTO coù cô hoäi gì cho söï phaùt trieån caùc ngaønh ngheà thuoäc lónh vöïc noâng, laâm vaø ngö nghieäp?
+ Kể tên các cây công nghiệp đang phát triển mạnh ở nước ta.
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
- GV đưa câu hỏi.
- HS làm việc cá nhân ở nhà và trình bày vào vở.
- GV sẽ kiễm tra vở bài tập và bài làm của học sinh vào tiết sau.
 4) Sản phẩm học tập
 Ghi chép kết quả thực hiện hoạt động 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_10_tiet_4748_nam_hoc_2018_2019.docx