21 Giáo án Đại số 10 – Chương I: Mệnh đề – tập hợp – Trường THPT Xuân Thọ mới nhất

Chương I : MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP.

 ( 10 tiết )

I/ NỘI DUNG.

§1. Mệnh đề. . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 1  2

 Luyện tập . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 3

§2. Tập hợp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 4

§3. Các phép toán về tập hợp. . . . Tiết 5

§4. Các tập hợp số. . . . . . . . . . . . . Tiết 6

§5. Số gần đúng. Sai số. . . . . . . . . Tiết 7

 Bài tập từ bài 2 tới bài 5 Tiết 8

Ôn tập chương I . . . . . . . . . . . . . . Tiết 9

Kiểm tra 1 tiết chương I Tiết 10

II/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI HỌC SINH.

a) Về kiến thức.

Biết thế nào là mệnh đề, MĐ chứa biến, phủ định của một MĐ, MĐ kéo theo, MĐ tương đương. Phân biệt được điều kiện cần, điều kiện đủ (GT, KL). Biết sử dụng và biết tìm MĐ phủ định của các MĐ có kí hiệu ,.

Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau, các phép toán về tập hợp, các kí hiệu về tập hợp số, khoảng, đoạn, . . .

Biết viết số gần đúng với độ chính xác cho trước.

b) Về kĩ năng.

Biết tìm các thí dụ về mệnh đề. Xác định tính đúng, sai của MĐ, MĐ kéo theo, MĐ tương đương trong các trường hợp đơn giản.

Sử dụng đúng các kí hiệu tập hợp, ghi tập hợp theo hai cách.Vận dụng các khái niệm tập hợp, các phép toán tập hợp vào giải bài tập. Biết và biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số.

Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán các số gần đúng.

 

doc
22 trang
Người đăng
phamhung97
Lượt xem
697Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Đại số 10 – Chương I: Mệnh đề – tập hợp – Trường THPT Xuân Thọ”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chương I : MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP.
	( 10 tiết )
I/ NỘI DUNG.
§1. Mệnh đề. . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 1 - 2
 Luyện tập . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 3
§2. Tập hợp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 4
§3. Các phép toán về tập hợp. . . . Tiết 5
§4. Các tập hợp số. . . . . . . . . . . . . Tiết 6
§5. Số gần đúng. Sai số. . . . . . . . . Tiết 7
 Bài tập từ bài 2 tới bài 5 Tiết 8
Ôn tập chương I . . . . . . . . . . . . . . Tiết 9
Kiểm tra 1 tiết chương I Tiết 10
II/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI HỌC SINH.
Về kiến thức.
Biết thế nào là mệnh đề, MĐ chứa biến, phủ định của một MĐ, MĐ kéo theo, MĐ tương đương. Phân biệt được điều kiện cần, điều kiện đủ (GT, KL). Biết sử dụng và biết tìm MĐ phủ định của các MĐ có kí hiệu $,".
Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau, các phép toán về tập hợp, các kí hiệu về tập hợp số, khoảng, đoạn, . . .
Biết viết số gần đúng với độ chính xác cho trước.
Về kĩ năng.
Biết tìm các thí dụ về mệnh đề. Xác định tính đúng, sai của MĐ, MĐ kéo theo, MĐ tương đương trong các trường hợp đơn giản.
Sử dụng đúng các kí hiệu tập hợp, ghi tập hợp theo hai cách.Vận dụng các khái niệm tập hợp, các phép toán tập hợp vào giải bài tập. Biết và biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số. 
Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán các số gần đúng.
	 Chöông I: MEÄNH ÑEÀ – TAÄP HÔÏP 
Tieát daïy:	01	 Baøøi 1: MEÄNH ÑEÀ 
I. MUÏC TIEÂU:
	Kieán thöùc: 	
Naém vöõng caùc khaùi nieäm meänh ñeà, MÑ phuû ñònh, keùo theo, hai MÑ töông ñöông, caùc ñieàu kieän caàn, ñuû, caàn vaø ñuû.
Bieát khaùi nieäm MÑ chöùa bieán.	
	Kó naêng: 
Bieát laäp MÑ phuû ñònh cuûa 1 MÑ, 
 Thaùi ñoä: 
Reøn luyeän tính töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp.
Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng.
II. CHUAÅN BÒ:
	Giaùo vieân: Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Moät soá kieán thöùc maø HS ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi.
	Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi. 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp
 3. Giaûng baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm Meänh ñeà, Meänh ñeà chöùa bieán
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Noäi dung
· HS thöïc hieän yeâu caàu.
a) Ñ
b) S
c) khoâng bieát
· Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.
· Tính Ñ–S phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa n.
· Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.
· GV ñöa ra moät soá caâu vaø cho HS xeùt tính Ñ–S cuûa caùc caâu ñoù.
a) “Phan–xi–paêng laø ngoïn nuùi cao nhaát Vieät Nam.”
b) “ < 9,86”
c) “Hoâm nay trôøi ñeïp quaù!”
· Cho caùc nhoùm neâu moät soá caâu. Xeùt xem caâu naøo laø meänh ñeà vaø tính Ñ–S cuûa caùc meänh ñeà.
· Xeùt tính Ñ–S cuûa caùc caâu:
d) “n chia heát cho 3”
e) “2 + n = 5”
–> meänh ñeà chöùa bieán.
· Cho caùc nhoùm neâu moät soá meänh ñeà chöùa bieán (haèng ñaúng thöùc, ).
I. Meänh ñeà. Meänh ñeà chöùa bieán.
1. Meänh ñeà.
– Moät meänh ñeà laø moät caâu khaúng ñònh ñuùng hoaëc sai.
– Moät meänh ñeà khoâng theå vöøa ñuùng vöøa sai.
2. Meänh ñeà chöùa bieán.
Meänh ñeà chöùa bieán laø moät caâu chöùa bieán, vôùi moãi giaù trò cuûa bieán thuoäc moät taäp naøo ñoù, ta ñöôïc moät meänh ñeà.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moät meänh ñeà
· GV ñöa ra moät soá caëp meänh ñeà phuû ñònh nhau ñeå cho HS nhaän xeùt veà tính Ñ–S.
a) P: “3 laø moät soá nguyeân toá”
: “3 khoâng phaûi laø soá ngtoá”
b) Q: “7 khoâng chia heát cho 5”
: “7 chia heát cho 5”
· Cho caùc nhoùm neâu moät soá meänh ñeà vaø laäp meänh ñeà phuû ñònh.
II. Phuû ñònh cuûa 1 meänh ñeà.
Kí hieäu meänh ñeà phuû ñònh cuûa meänh ñeà P laø .
 ñuùng khi P sai
 sai khi P ñuùng
· HS traû lôøi tính Ñ–S cuûa caùc meänh ñeà.
· Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.
· GV ñöa ra moät soá meänh ñeà ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng “Neáu P thì Q”.
a) “Neáu n laø soá chaün thì n chia heát cho 2.”
b) “Neáu töù giaùc ABCD laø hbh thì noù coù caùc caëp caïnh ñoái song song.”
· Cho caùc nhoùm neâu moät soá VD veà meänh ñeà keùo theo.
+ Cho P, Q. Laäp P Þ Q.
+ Cho P Þ Q. Tìm P, Q.
· Cho caùc nhoùm phaùt bieåu moät soá ñònh lí döôùi daïng ñieàu kieän caàn, ñieàu kieän ñuû.
III. Meänh ñeà keùo theo.
Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “Neáu P thì Q” ñgl meänh ñeà keùo theo, vaø kí hieäu P Þ Q.
Meänh ñeà P Þ Q chæ sai khi P ñuùng vaø Q sai.
Caùc ñònh lí toaùn hoïc laø nhöõng meänh ñeà ñuùng vaø thöôøng coù daïng P Þ Q. Khi ñoù, ta noùi:
P laø giaû thieát, Q laø keát luaän.
P laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q.
Q laø ñieàu kieän caàn ñeå coù P.
V / CỦNG CỐ: 
Mệnh đề. thí dụ không phải MĐ, MĐ đúng, MĐ sai.
Phủ định của MĐ.
VI / DẶN DÒ, BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Làm các bài tập 1,2,3,4 SGK (trang 9).
Tìm thêm các thí dụ về MĐ, không phải MĐ, MĐ chứa biến, MĐ và MĐ phủ định.
Tieát daïy:	02	Baøøi 1: MEÄNH ÑEÀ (tt)
I. MUÏC TIEÂU:
	Kieán thöùc: 	
Naém vöõng caùc k/n hai MÑ töông ñöông, caùc ñieàu kieän caàn, ñuû, caàn vaø ñuû.
	Kó naêng: 
Bieát laäp MÑ phuû ñònh cuûa 1 MÑ, MÑ keùo theo vaø MÑ töông ñöông.
Bieát söû duïng caùc kí hieäu " ,$ trong caùc suy luaän toaùn hoïc.
	Thaùi ñoä: 
Reøn luyeän tính töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp.
Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng.
II. CHUAÅN BÒ:
	Giaùo vieân: Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Moät soá kieán thöùc maø HS ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi.
	Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi. 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.
	2. Kieåm tra baøi cuõ: (3’)
	H. Cho P:”D ABC laø moät tam giaùc ñeàu” ;
	 Q:”D ABC laø moät tam giaùc caân”.
	Haõy phaùt bieåu caùc meänh ñeà P Þ Q, Q Þ P vaø nhaän xeùt giaù trò cuûa caùc meänh ñeà ñoù?
	Ñ. PÞQ: “Neáu DABC laø moät tam giaùc ñeàu thì noù laø moät tam giaùc caân.” (Ñ)
	 QÞP: “Neáu DABC laø moät tam giaùc caân thì noù laø moät tam giaùc ñeàu.” (S)
	3. Giaûng baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Noäi dung
· Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.
Ví dụ: 
Một số chia hết cho 5 thì có tận cùng bằng 0
Mệnh đề đảo: số có tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5
· Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.
· Daãn daét töø KTBC, QÞP ñgl meänh ñeà ñaûo cuûa PÞQ.
· Cho caùc nhoùm neâu moät soá meänh ñeà vaø laäp meänh ñeà ñaûo cuûa chuùng, roài xeùt tính Ñ–S cuûa caùc meänh ñeà ñoù.
· Trong caùc meänh ñeà vöøa laäp, tìm caùc caëp PÞQ, QÞP ñeàu ñuùng. Töø ñoù daãn ñeán khaùi nieäm hai meänh ñeà töông ñöông.
· Cho caùc nhoùm tìm caùc caëp meänh ñeà töông ñöông vaø phaùt bieåu chuùng baèng nhieàu caùch khaùc nhau.
III. Meänh ñeà ñaûo – hai meänh ñeà töông ñöông.
· Meänh ñeà QÞP ñgl meänh ñeà ñaûo cuûa meänh ñeà PÞQ.
· Neáu caû hai meänh ñeà PÞQ vaø QÞP ñeàu ñuùng ta noùi P vaø Q laø hai meänh ñeà töông ñöông.
Kí hieäu: PÛQ
Ñoïc laø: P töông ñöông Q
hoaëc P laø ñk caàn vaø ñuû ñeå coù Q
hoaëc P khi vaø chæ khi Q.
· Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.
· GV ñöa ra moät soá meänh ñeà coù söû duïng caùc löôïng hoaù: ", $.
a) “Bình phöông cuûa moïi soá thöïc ñeàu lôùn hôn hoaëc baèng 0”.
–> "xÎR: x2 ≥ 0
b) “Coù moät soá nguyeân nhoû hôn 0”.
–> $n Î Z: n < 0.
· Cho caùc nhoùm phaùt bieåu caùc meänh ñeà coù söû duïng caùc löôïng hoaù: ", $. (Phaùt bieåu baèng lôøi vaø vieát baèng kí hieäu)
V. Kí hieäu " vaø $.
": vôùi moïi.
$: toàn taïi, coù moät.
· Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.
· GV ñöa ra caùc meänh ñeà coù chöùa caùc kí hieäu ", $. Höôùng daãn HS laäp caùc meänh ñeà phuû ñònh.
a) A: “"xÎR: x2 ≥ 0”
–> : “$x Î R: x2 < 0”.
b) B: “$n Î Z: n < 0”
–> : “"n Î Z: n ≥ 0”.
· Cho caùc nhoùm phaùt bieåu caùc meänh ñeà coù chöùa caùc kí hieäu ", $, roài laäp caùc meänh ñeà phuû ñònh cuûa chuùng.
· 
· 
Nhaán maïnh caùch phaùt bieåu:
– hai meänh ñeà töông ñöông.
– meänh ñeà coù chöùa kí hieäu ", $.
– meänh ñeà phuû ñònh.
 V / CỦNG CỐ: 
Mệnh đề, mệnh đề đảo.
Vận dụng: Phủ định của MĐ: ““"x, P(x)” là “$x, không phải P(x)”
VI / DẶN DÒ, BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Tìm thêm các thí dụ về MĐ, không phải MĐ, MĐ chứa biến, MĐ và MĐ phủ định.
Giải các bài tập 3, 4, 5, 6, 7 SGK trang 9, 10.
Tieát daïy:	03	Baøøi 1: LUYEÄN TAÄP MEÄNH ÑEÀ 
I. MUÏC TIEÂU:
	Kieán thöùc: 	
Cuûng coá caùc khaùi nieäm: meänh ñeà, meänh ñeà phuû ñònh, meänh ñeà keùo theo, hai meänh ñeà töông ñöông.
	Kó naêng: 
Bieát caùch xeùt tính Ñ–S cuûa moät meänh ñeà, laäp meänh ñeà phuû ñònh.
Bieát söû duïng caùc ñieàu kieän caàn, ñuû, caàn vaø ñuû.
Bieát söû duïng caùc kí hieäu ", $.
	Thaùi ñoä: 
Hình thaønh cho HS khaû naêng suy luaän coù lí, khaû naêng tieáp nhaän, bieåu ñaït caùc vaán ñeà moät caùch chính xaùc.
II. CHUAÅN BÒ:
	Giaùo vieân: Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp.
	Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Laøm baøi taäp veà nhaø.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.
	2. Kieåm tra baøi cuõ: (Loàng vaøo quaù trình luyeän taäp)
3. Giaûng baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Noäi dung
Ñ1. 
– meänh ñeà: a, d.
– meänh ñeà chöùa bieán: b, c.
Ñ2. Töø P, phaùt bieåu “khoâng P”
a) 1794 khoâng chia heát cho 3
b) laø moät soá voâ tæ
c) p ≥ 3,15
d) > 0
H1. Theá naøo laø meänh ñeà, meänh ñeà chöùa bieán?
H2. Neâu caùch laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moät meänh ñeà P?
1. Trong caùc caâu sau, caâu naøo laø meänh ñeà, meänh ñeà chöùa bieán?
a) 3 + 2 = 7
b) 4 + x = 3
c) x + y > 1
d) 2 – < 0
2. Xeùt tính Ñ–S cuûa moãi meänh ñeà sau vaø phaùt bieåu meänh ñeà phuû ñònh cuûa noù?
a) 1794 chia heát cho 3
b) laø moät soá höõu tæ
c) p < 3,15
d) ≤ 0
Ñ1. Chæ xeùt P ñuùng. Khi ñoù:
– Q ñuùng thì P Þ Q ñuùng.
– Q sai thì P Þ Q sai.
Ñ2. 
– P laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q.
– Q laø ñieàu kieän caàn ñeå coù P.
Ñ3. Caû hai meänh ñeà P Þ Q vaø Q Þ P ñeàu ñuùng.
H1. Neâu caùch xeùt tính Ñ–S cuûa meänh ñeà PÞQ?
H2. Chæ ra “ñieàu kieän caàn”, “ñieàu kieän ñuû” trong meänh ñeà P Þ Q?
H3. Khi naøo hai meänh ñeà P vaø Q töông ñöông?
3. Cho caùc meänh ñeà keùo theo:
A: Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c (a, b, c Î Z).
B: Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5.
C: Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau.
D: Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau.
a) Haõy phaùt bieåu meänh ñeà ñaûo cuûa caùc meänh ñeà treân.
b) Phaùt bieåu caùc meänh ñeà treân, baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “ñieàu kieän ñuû”.
c) Phaùt bieåu caùc meänh ñeà treân, baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “ñieàu kieän caàn”.
4. Phaùt bieåu caùc meänh ñeà sau, baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “ñieàu kieän caàn vaø ñuû”
a) Moät soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9 vaø ngöôïc laïi.
b) Moät hình bình haønh coù caùc ñöôøng cheùo vuoâng goùc laø moät hình thoi vaø ngöôïc laïi.
c) Phöông trình baäc hai coù hai nghieäm phaân bieät khi vaø chæ khi bieät thöùc cuûa noù döông.
Ñ. 
– ": moïi, taát caû.
– $: toàn taïi, coù moät.
a) "x Î R: x.1 = 1.
b) $x Î R: x + x = 0.
c) "x Î R: x + (–x ... ác khác (lấy =1,4 thì độ chính xác là 0,06). Độ chính xác càng nhỏ thì kết quả càng gần với kết quả đúng.
III/ QUY TRÒN SỐ GẦN ĐÚNG.
1) Ôn tập quy tắc làm tròn số.
Quy tắc. sgk
Thí dụ. 
Làm tròn số 21,45 tới hàng phần chục
Làm tròn số 3221 tới hàng đơn vị 
2)Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước.
Đối với số nguyên, nếu độ chính xác đến hàng trăm thì ta quy tròn số gần đúng nầy đến hàng nghìn. Đối với số thập phân, nếu độ chính xác đến hàng phần trăm thì ta quy tròn số gần đúng nầy đến hàng phần chục.
Thí dụ.
Hoạt động 3 : Viết số quy tròn của số gần đúng.
 Bài tập 4.
Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính bỏ túi CASIO fx-500 - 570MS.
Kết quả đã được máy tính làm tròn đến hàng chục nghìn. Chú ý nhắc học sinh kiểm tra màn hình máy tính hiển thị đúng dấu (,) thập phân.
V / CỦNG CỐ:
Độ chính xác của số gần đúng.
Cách quy tròn số gần đúng.
VI / DẶN DÒ, BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Dụng cụ học tập : thước kẻ, êke, compa, máy tính bỏ túi.
Ôn tập chương I. Bài tập ôn chương 
Tiết PPCT : 08
BÀI TẬP ( từ bài 2 tới bài 5 ) 
I / MỤC TIÊU HỌC TẬP:
Về kiến thức: Biết thế nào là tập hợp con, tính chất của tập hợp con. Xác định được giao, hợp, hiệu của các khoảng, đoạn, nửa khoảng (nửa đoạn). Biết thế nào là số gần đúng, độ chính xác
 Về kĩ năng: Biết quy tròn số gần đúng.xác định giao hiệu hợp hiệu của các khoảng, đoạn, nửa khoảng
 Về thái độ: 
Học sinh làm tất cả các bài tập về nhà, chuẩn bị tốt các kiến thức đã học
II / CHUẨN BỊ:
Sách GK, sách GV, tài liệu, thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi  Phiếu học tập.
III / PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
Phương pháp vấn đáp gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.
IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
Hoạt động của học sinh
 Hoạt động của giáo viên
 Nội dung ghi bảng
Học sinh trả lời
Bài 1: 
các phần tử của
 A= { 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}
b) B= x
c)C= { Hùng, Hiệp,Thương, Quý, Hậu, Nam, Công}
Bài 3: 
các tập hợp con của A là: , { a }, { b }, { a, b }
các tập hợp con của B là :
, { 0}, {1}, {2}, {1,2,}, {1,3}, {2,3}, { 0,1,2}
Bài 1 : trang 18
 [ -3; 1)U ( 0; 4] = [ -3; 4 ]
(0; 2] U [ -1; 1 ) = [-1; 2]
c) ( -2; 15) U( 3; )=(-2; )
 d) ( -1; 4/3) U [ -1; 2)= [-1; 2)
Kiểm tra bài cũ: 
Yêu cầu học sinh nêu khái niệm về phép giao, phép hợp , phép hiệu, phần bù 
Yêu cầu học sinh lên bảng làm bài tập về nhà
Giáo viên gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn và nêu kết luận cuối cùng
Bài 1: trang 13
cho A= { xvà x chia hết cho 3 }Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. 
cho tập hợp B= { 2, 6, 12, 20, 30 } hãy xác định B bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng của nó
hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cac trên 1m60
Bài 3: trang 13
Hãy tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau: 
A= { a, b}
B= { 0,1,2 }
Bài 1: trang 18
Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:
[ -3; 1)U ( 0; 4]
(0; 2] U [ -1; 1 )
( -2; 15) U ( 3; )
( -1; 4/3) U [ -1; 2)
V/ CỦNG CỐ: 	
Học sinh biết cách liệt kê các phần tử, biết tìm tập hợp con của một tập hợp
Biết cách xác định giao hiệu hợp và biểu diễn chúng trên trục số
Dặn dò học sinh về nhà làm hết bài tập ôn tập chươngI 
Tieát daïy:	09	Baøøi: OÂN TAÄP CHÖÔNG I
I. MUÏC TIEÂU:
	Kieán thöùc: 	
Cuûng coá caùc kieán thöùc veà meänh ñeà, taäp hôïp, soá gaàn ñuùng.
	Kó naêng: 
Nhaän bieát ñöôïc ñk caàn, ñk ñuû, ñk caàn vaø ñuû, giaû thieát, keát luaän trong moät ñònh lí Toaùn hoïc.
Bieát söû duïng caùc kí hieäu ", $.
Xaùc ñònh ñöôïc giao, hôïp, hieäu cuûa hai taäp hôïp, ñaëc bieät khoaûng ñoaïn.
Bieát qui troøn soá gaàn ñuùng vaø vieát soá gaàn ñuùng döôùi daïng chuaån.
	Thaùi ñoä: 
Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc.
Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá.
II. CHUAÅN BÒ:
	Giaùo vieân: Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp
	Hoïc sinh: SGK, vôû ghi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.
	2. Kieåm tra baøi cuõ: (Loàng vaøo quaù trình luyeän taäp) 
 3. Giaûng baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Noäi dung
Ñ1. P Þ Q ñuùng khi P ñuùng vaø Q ñuùng.
1. 	a) S	b) Ñ	
	c) Ñ	d) S
2.
a) 	P Þ Q: Ñuùng
	Q Þ P: Sai
b)	P Þ Q: Sai
	Q Þ P: Sai
Ñ2. P Û Q ñuùng khi P Þ Q ñuùng vaø Q Þ P ñuùng
2.	a) S	b) S
	c) Ñ	d) Ñ
H1. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà P Þ Q?
H2. Xaùc ñònh tính ñuùng sai cuûa meänh ñeà P Û Q?
1. Trong caùc meänh ñeà sau, tìm meänh ñeà ñuùng ? 
a) Neáu  a ≥ b   thì a2 ≥ b2 
b) Neáu a chia heát cho 9 thì a chia heát cho 3 
b) Neáu em coá gaéng hoïc taäp thì em seõ thaønh coâng 
c) Neáu moät tam giaùc coù moät goùc baèng 600  thì tam giaùc ñoù laø tam giaùc ñeàu 
2. Cho töù giaùc ABCD. Xeùt tính Ñ–S cuûa meänh ñeà P Þ Q vaø Q Þ P vôùi:
a) P:”ABCD laø moät h.vuoâng”
 Q:”ABCD laø moät hbh”
b) P:”ABCD laø moät hình thoi”
 Q:”ABCD laø moät hcn”
3. Trong caùc meänh ñeà sau, tìm meänh ñeà sai ? 
a) – p   p2  < 4 
b) p   p2  < 16 
c)   2  < 2.5 
d) (–2)>(–2).5 
Ñ1. 
– Lieät keâ .
– Chæ ra tính chaát ñaëc tröng.
A = {–2, 1, 4, 7, 10, 13}
B = {0, 1, 2, 3, 4, , 12}
C = {–1, 1}
Ñ2. 
A Ì B Û "x (x ÎA Þ xÎB)
Ñ3. Bieåu dieãn leân truïc soá.
A= (0; 7);B= (2; 5);C = [3; +¥)
H1. Neâu caùc caùch xaùc ñònh taäp hôïp?
H2. Nhaéc laïi khaùi nieäm taäp hôïp con?
H3. Nhaéc laïi caùc pheùp toaùn veà taäp hôïp?
· Nhaán maïnh caùch tìm giao, hôïp, hieäu cuûa caùc khoaûng, ñoaïn.
4. Leät keâ caùc phaàn töû cuûa moãi taäp hôïp sau:
A = {3k–2/ k = 0, 1, 2, 3, 4, 5}
B = {x Î N/ x ≤ 12}
C = {(–1)n/ n Î N}
5. Xeùt moái quan heä bao haøm giöõa caùc taäp hôïp sau:
A laø taäp hôïp caùc töù giaùc
B laø taäp hôïp caùc hbh
C laø taäp hôïp caùc hình thang
D laø taäp hôïp caùc hcn
E laø taäp hôïp caùc hình vuoâng
G laø taäp hôïp caùc hình thoi
6. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau:
A = (–3; 7) Ç (0; 10)
B = (–¥; 5) Ç (2; +¥)
C = R  (–¥; 3)
Ñ1. Da = ≤ d
a = 2,289; Da < 0,001
Ñ3. Vì ñoä chính xaùc ñeán haøng phaàn möôøi, neân ta qui troøn ñeán haøng ñôn vò:
Soá qui troøn cuûa 347,13 laø 347
H1. Nhaéc laïi ñoä chính xaùc cuûa soá gaàn ñuùng?
H2. Nhaéc laïi caùch vieát soá qui troøn cuûa soá gaàn ñuùng?
7. Duøng MTBT tính giaù trò gaàn ñuùng a cuûa (keát quaû laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù ba). Öôùc löôïng sai soá tuyeät ñoái cuûa a.
8. Chieàu cao cuûa moät ngoïn ñoài laø h = 347,13m ± 0,2m. Haõy vieát soá qui troøn cuûa soá gaàn ñuùng 347,13.
Nhaán maïnh laïi caùc vaán ñeà cô baûn ñaõ hoïc trong chöông I.
V / CỦNG CỐ:
Mệnh đề, phủ định của một MĐ, điều kiện cần, ĐK đủ.
Tập hợp, các phép toán về tập hợp.
Làm tròn số.
VI / DẶN DÒ, BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Tự ôn tập ở nhà. Xem lại kiến thức đã học. Phương pháp vận dụng vào bài tập.
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
	PPCT: tiết 10
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10 CHƯƠNG I (THỜI GIAN: 45 phút)
ĐỀ 1
Câu 1(3đ): xét tính đúng sai và phủ định các mệnh đề sau:
 “Ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam”
Câu 2(1đ): cho mệnh đề sau:
”Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC có hai dường trung tuyến bằng nhau
Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm“điều kiện đủ”
Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”
Câu 3: (3đ)
Cho các tập hợp A= { 0, 1, 2, 3, 4} và B= { 1, 3, 5, }tìm ; 
Cho tập C= { 2k-1/ k= 1,2, 3} liệt kê các phần tử của C
c) Tìm tất cả các tập X sao cho: X
Câu 4(2đ):a) cho A = [ -4; 3 ) và B = [ 1; 5) xác định A; và biểu diễn trên trục số
 b) choxác định tập hợp C= AB và biểu diễn trên trục số
Câu 5(1đ): cho và Hãy quy tròn số gần đúng a và b
ĐÁP ÁN
Đáp án
Thang điểm
Câu 1: 
Mệnh đề đúng 
 Mệnh đề phủ định: “Ngày 20/11 không phải là ngày nhà giáo Việt Nam”
Mệnh đề đúng
 Mệnh đề phủ định: 
Mệnh đề sai
 Mệnh đề phủ định: 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 2: 
Điều kiện đủ: Tam giác ABC cân là điều kiện đủ để tam giác ABC có 2 đường trung tuyến bằng nhau
Điều kiện cần: tam giác ABC có hai đường trung tuyến bằng nhau là điều kiện cần để tam giác ABC cân
0,5 đ
0,5 đ
Câu 3: 
a) ={ 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
 = { 1, 3 }
b) C = { 1, 3, 5 }
c) X vậy các tập hợp X là : {1 }, { 3 }, { 5 }, { 1,3 }, { 1, 5 }, { 3, 5 }
{ 1, 3, 5 }, 
0,5 đ
0,5 đ
1 đ 
1 đ
Câu 4: 
A = [ 1; 3) 
 Biểu diễn trên trục số: 
A = [ -3; 5 ) và B = 
 A = [ 4; 5 ) 
 Biểu diễn trên trục số: 
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ 
0,5 đ
Câu 5: 
Vì độ chính xác tới hàng chục nên ta quy tròn tới hàng trăm. Vậy số quy tròn là a = 34200
Vì độ chính xác đến hàng phần nghàn nên ta quy tròn tới hàng phần trăm. Vậy số quy tròn là b = 2,15
0,5 đ
0,5 đ
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 10 CHƯƠNG I (THỜI GIAN: 45 phút)
ĐỀ 2
Câu 1(3đ): xét tính đúng sai và phủ định các mệnh đề sau:
Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam
Câu 2(1đ): cho mệnh đề sau:
Nếu một số có tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5
Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm“điều kiện đủ”
Phát biểu mệnh đề trên bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”
Câu 3: (3đ)
cho các tập hợp: A= { 0, 2, 3, 5} và B= { 1, 2, 3, 4} tìm ; 
cho tập hợp C= { 2k+1/ k= 0, 1, 2 } liệt kê các phần tử của C
c) Tìm tất cả các tập X sao cho: X
Câu 4(2đ):
a) cho A= [ -2; 4 ] và B= [2; 5) xác định A; và biểu diễn trên trục số
 b) cho xác định tập hợp C= AB và biểu diễn trên trục số
Câu 5(1đ): Cho và Hãy quy tròn số gần đúng a và b
ĐÁP ÁN
Đáp án
Thang điểm
Câu 1: 
Mệnh đề đúng 
 Mệnh đề phủ định: Hà Nội không phải là thủ đô của nước Việt Nam
 b) Mệnh đề đúng
 Mệnh đề phủ định: 
 c) Mệnh đề sai
 Mệnh đề phủ định: 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 2: 
Điều kiện đủ: Một số có tận cùng bằng 0 là điều kiện đủ để số đó chia hết cho 5
Điều kiện cần: Một số chia hết cho 5 là điều kiện cần để số đó có tận cùng bằng 0
0,5 đ
0,5 đ
Câu 3: 
a) ={ 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
 = { 2, 3 }
b) C = { 1, 3, 5 }
c) X vậy các tập hợp X là : {1 }, { 3 }, { 5 }, { 1,3 }, { 1, 5 }, { 3, 5 }
{ 1, 3, 5 }, 
0,5 đ
0,5 đ
1 đ 
1 đ
Câu 4: 
A = [ 2; 4 ] 
 Biểu diễn trên trục số: 
A = [ -2; 4 ) và B = 
 A = [ -2; 1 ] 
 Biểu diễn trên trục số: 
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ 
0,5 đ
Câu 5: 
Vì độ chính xác tới hàng chục nên ta quy tròn tới hàng trăm. Vậy số quy tròn là a = 41300
Vì độ chính xác đến hàng phần nghàn nên ta quy tròn tới hàng phần trăm. Vậy số quy tròn là b = 3,12
0,5 đ
0,5 đ
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Câu1: ( 6 điểm)
cho các tập hợp: A= { 0, 2, 3, 5} và B= { 1, 2, 3, 4} tìm ; 
cho tập hợp C= { 2k/ k= 0, 1, 2 } liệt kê các phần tử của C
Tìm tất cả các tập X sao cho: X
Câu 2: ( 4 điểm )
cho A= [ -2; 3 ] và B= [1; 5) xác định A; và biểu diễn trên trục số
 b) xác định A; và biểu diễn trên trục số
Đáp án
Thang điểm
Câu 1: 
a) ={ 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
 = { 2, 3 }
b) C = { 0, 2, 4 }
c) X vậy các tập hợp X là : {0 }, { 2 }, { 4 }, { 0,2}, { 0, 4 }, { 2, 4 }
{ 0, 2, 4 }, 
1đ
1đ
2đ
2đ
Câu 2:
A = [ 1; 3 ] 
 Biểu diễn trên trục số: 
A = [ -2; 3] và B = [ 1; 5 )
 A = [ -2; 5 ) 
 Biểu diễn trên trục số: 
1 đ
1đ
1đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docdai10cb01.doc