21 Giáo án Đại số Lớp 10 – Tiết 41+42: Ôn tập chương IV – Năm học 2018-2019 mới nhất

A-Mủc tiu:

 1.Kin thỉc:

 -H thng lải cạc kin thỉc cuía chỉng 4:bt ĩng thỉc, bt phỉng trçnh, h bt phỉng trçnh mt n,hai n

 -Hoc sinh vn dủng ỉc kin thỉc tng hp cuía chỉng laìm baìi tp

 2.Kyí nng:

 -Chỉng minh bt ĩng thỉc

 -Xẹt du biu thỉc

 3.Thại :

 -Giạo dủc cho hoc sinh tnh cn thn,chnh xạc,chm ch trong hoc tp

 4. Định hướng pht triển năng lực học sinh

– Nhĩm, vấn đp, trình by

B-Phỉng phạp:

 -Nu vn ư vaì giaíi quyt vn ư

 -Thỉc haình giaíi toạn

C-Chun b

 1.Giạo vin:Giạo ạn,SGK,STK

 2.Hoc sinh:aỵ chun b baìi trỉc khi n lp

D-Tin trçnh ln lp:

 

doc
6 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
190Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đại số Lớp 10 – Tiết 41+42: Ôn tập chương IV – Năm học 2018-2019”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút
41-42
 Ngaìy soản: 7 / 02 / 2019
ÄN TÁÛP CHỈÅNG IV
A-Mủc tiãu:
 1.Kiãún thỉïc: 
	-Hãû thäúng lải cạc kiãún thỉïc cuía chỉång 4:báút âàĩng thỉïc, báút phỉång trçnh, hãû báút phỉång trçnh mäüt áøn,hai áøn
	-Hoüc sinh váûn dủng âỉåüc kiãún thỉïc täøng håüp cuía chỉång âãø laìm baìi táûp	 
 2.Kyí nàng:
	-Chỉïng minh báút âàĩng thỉïc
	-Xẹt dáúu biãøu thỉïc
 3.Thại âäü:
	-Giạo dủc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xạc,chàm chè trong hoüc táûp
 4. Định hướng phát triển năng lực học sinh
Nhĩm, vấn đáp, trình bày
B-Phỉång phạp:
	-Nãu váún âãư vaì giaíi quyãút váún âãư
	-Thỉûc haình giaíi toạn
C-Chuáøn bë
 1.Giạo viãn:Giạo ạn,SGK,STK
 2.Hoüc sinh:Âaỵ chuáøn bë baìi trỉåïc khi âãún låïp
D-Tiãún trçnh lãn låïp:
Tiết 41
Hoạt động khởi động
Nêu các kiến thức cơ bản chương iv
Hoạt động hình thành kiến thức
Hãû thäúng lải cạc kiãún thỉïc
I-Kiãún thỉïc cå baín:
1.Khại niãûm báút âàĩng thỉïc vaì cạc tênh cháút cuía báút âàĩng thỉïc
2.Báút âàĩng thỉïc chỉïa giạ trë tuyãût âäúi vaì báút âàĩng thỉïc Cäsi
3.Báút phỉång trçnh mäüt áøn
Âiãưu kiãûn cuía báút phỉång trçnh
Báút phỉång trçnh tỉång âỉång,cạc phẹp biãún âäøi tỉång âỉång cuía báút phỉång trçnh
Báút phỉång trçnh hãû quaí
4.Báút phỉång trçnh,hãû báút phỉång trçnh báûc nháút hai áøn
5.Dáúu cuía nhë thỉïc báûc nháút vaì dáúu cuía tam thỉïc báûc hai
3.Hoạt động luyện tập 
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY VAÌ TROÌ
NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
Hoảt âäüng2(20')
GV:Yãu cáưu hoüc sinh nhàõc lải mäüt säú phỉång phạp chỉïng minh báút âàĩng thỉïc 
HS:Phỉång phạp biãún âäøit thaình mäüt bât âụng, hồûc ạp dủng cạc bât âaỵ hoüc
GV:Gåüi yï hoüc sinh laìm theo cạchbiãún âäøi thaình bât âụng
ú
GV:Nháûn xẹt gç vãư giạ trë cuía biãøu thỉïc
HS:Biãøu thỉïc âọ khäng ám,giaíi thêch
GV:Gåüi yï cho hoüc sinh duìng báút âàĩng thỉïc Cäsi
-Hỉåïng dáùn hoüc sinh phán têch ra ba càûp âãø ạp dủng bât Cäsi
HS:Phán têch vaì ạp dủng báút âàĩng thỉïc Cäsi tçm ra kãút quía
GV:Ta phán têch thãú naìo âãø cọ thãø giaíi âỉåüc báút phỉång trçnh naìy?
HS:Ạp dủng hàịng âàĩng thỉïc a2 - b2 âãø phán têch
GV:Nhỉỵng nghiãûm nguyãn naìo thoaí maỵn báút phỉång trçnh?
HS:Tçm âỉåüc cạc säú nguyãn thoaí maỵn báút phỉång trçnh
Hỉåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp
Baìi 1 (10/SGK)Cho a > 0, b > 0.CMR
 : 
Giaíi:
Ta cọ:
Baìi 2 (6/SGK)Cho a, b , c laì ba säú dỉång.CMR
Giaíi
Ạp dủng báút âàĩng thỉïc Cäsi ta cọ:
(ÂPCM)
Baìi 3(11b/SGK)Haỵy tçm nghiãûm nguyãn cuía báút phỉång trçnh sau:
 x(x3 - x + 6) < 9 (*)
Giaíi
Vç .Do âọ
Váûy cạc nghiãûm nguyãn thoaí maỵn (*) laì:
x = -2 , x = -1 ; x = 0 ; x = 1
Hướng dẫn học sinh học bài củ
	-Nhàõc lải mäüt láưn nỉỵa cạc kiãún thỉïc âaỵ hoüc
	-Hỉåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp 12/SGK
Hướng dẫn học sinh học bài mới
	-Än táûp lải cạc kiãún thỉïc cuía chỉång
	- Bài 12 (trang 107 SGK Đại Số 10): Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Sử dụng định lí về dấu tam thức bậc hai, chứng mình rằng:
      b2x2 - (b2 + c2 - a2)x + c2 > 0 ∀x
Xét tam thức f(x) = b2x2 - (b2 + c2 - a2)x + c2 cĩ:
Δ = (b2 + c2 - a2)2 - 4b2c2
    = (b2 + c2 - a2 - 2bc)(b2 + c2 - a2 + 2bc)
    = [(b - c)2 - a2][(b + c)2 - a2]
    = (b – c – a)(b – c + a)(b + c + a)(b + c – a).
Do a, b, c là 3 cạnh của tam giác nên theo bất đẳng thức tam giác ta cĩ:
    b < c + a ⇒ b – c – a < 0
    c 0
    a 0
    a, b, c > 0 ⇒ a + b + c > 0
⇒ Δ 0 ∀x (đpcm).
 Tiết 42
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY VAÌ TROÌ
NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
Hoảt âäüng 1(20')
GV:Muäún xẹt dáúu biãøu thỉïc naìy ,trỉåïc hãút ta phaíi laìm gi ?
HS:Tçm cạc nghiãûm cuía tam thỉïc báûc hai
GV:Veỵ baíng 
HS:Thỉûc haình xẹt dáúu biãøu thỉïc
úGV:Ta biãún âäøi nhỉ thãú naìo âãø giaíi báút phỉång trçnh naìy?
HS:Chuyãøn vãú,sau âọ tiãún haình quy âäưng
GV:Hỉåïng dáùn hoüc sinh âàût vaì xẹt dáúu f (x)
HS:Tiãún haình xẹt dáúu vaì tçm ra táûp nghiãûm cuía báút phỉång trçnh
Hoảt âäüng2(12')
GV:Phỉång trçnh (*) vä nghiãûm khi naìo ?
HS:
GV:Hỉåïng dáùn hoüc sinh xẹt thãm trỉåìng håüp hãû säú a = 0
HS:Tiãún haình laìm trỉåìng håüp coìn lải vaì kãút luáûn cho baìi toạn
Xẹt dáúu tam thỉïc báûc hai
Baìi 1 (1d/SGK)Láûp baíng xẹt dáúu cạc biãøu thỉïc sau:
Giaíi 
Baíng xẹt dáúu f (x)
x
-∞ - -1 0 1/3 3/4 +∞
3x2-x
 + / + /+ 0 - 0 + / + / +
3-x2
 - 0 + / + / + / + / + 0 -
4x2+x-3
 + / + 0 - / - / - 0 + / +
f (x)
 - 0 + // - 0 + 0 - // + 0 -
Baìi 2:(3c/SGK)Giaíi báút phỉång trçnh sau:
 (*)
Giaíi
Âàût .Láûp baíng xẹt dáúu f (x)
x
-∞ -8 -2 -4/3 1 2 +∞ 
x + 8
 - 0 + / + / + / + / +
x2 - 4
 + / + 0 - / - / - 0 +
3x2+x-4
 + / + / + 0 - 0 + / +
f (x)
 - 0 + // - // + // - // +
Dỉûa vaìo baíng xẹt dáúu ta cọ táûp nghiãûm cuía báút phỉång trçnh (*) laìS = (-∞;-8)(-2 ; -4/3) (1 ; 2)
Tçm âiãưu kiãûn cuía phỉång trçnh báûc hai
Baìi 3 (4b/SGK)Tçm m âãø phỉång trçnh sau vä nghiãûm
 ( 3 - m) x2 - 2(m + 3) x + m + 2 = 0 (*)
Giaíi
i,Nãúu 3- m = 0m= 3
 (*) -12x + 5 = 0 x = (khäng thoaí maỵn yãu cáưu baìi toạn )
ii,Nãúu 3- m m
 Ta cọ 
Âãø phỉång trçnh (*) vä nghiãûm thç 
Váy våïi thç phỉång trçnh (*) vä nghiãûm
Hoạt động tìm tịi mở rộng
HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY VAÌ TROÌ
NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC
GV:Yêu cầu mỗi nhóm giải 1 hệ BPT
GV:Gọi HS nêu cách giải hệ bất phương trình ?
HS:Giải từng BPT trong hệ, rồi lấy giao các tập nghiệm.
GV:Yêu cầu HS giải các hệ bất phương trình
GV:Gọi đại diên các nhĩm trình bày. 
HS: a) Û Û 0 £ x £ 2
b) Û 
c) 
Û x Ỵ Ỉ
d) Û –1 £ x £ 1
GV:Theo dõi, giúp đỡ HS gặp khĩ khăn.
GV:Gọi HS nhận xét.
GV:Nhận xét, uốn nắn, sửa sai.
. Giải các hệ BPT :
a) 
b) 
c) 
d) 
Hướng dẫn học sinh học bài củ
	-Nhàõc lải mäüt láưn nỉỵa cạc kiãún thỉïc âaỵ hoüc
	-Hỉåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp 12/SGK
Hướng dẫn học sinh học bài mới
	-Än táûp lải cạc kiãún thỉïc cuía chỉång
I-Kiãún thỉïc cå baín:
1.Khại niãûm báút âàĩng thỉïc vaì cạc tênh cháút cuía báút âàĩng thỉïc
2.Báút âàĩng thỉïc chỉïa giạ trë tuyãût âäúi vaì báút âàĩng thỉïc Cäsi
3.Báút phỉång trçnh mäüt áøn
Âiãưu kiãûn cuía báút phỉång trçnh
Báút phỉång trçnh tỉång âỉång,cạc phẹp biãún âäøi tỉång âỉång cuía báút phỉång trçnh
Báút phỉång trçnh hãû quaí
4.Báút phỉång trçnh,hãû báút phỉång trçnh báûc nháút hai áøn
5.Dáúu cuía nhë thỉïc báûc nháút vaì dáúu cuía tam thỉïc báûc hai
	Tiết su kiểm tra 1 tiết

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_10_tiet_4142_on_tap_chuong_iv_nam_hoc_201.doc