21 Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 10 – Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc – Nguyễn Việt Hồng mới nhất

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a, Về kiến thức

Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một sô nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc

b. Về thái độ

Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vu bảo vệ an ninh quốc gia.

2.Yêu cầu

Nắm được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc

II.NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1.Nội dung

Phần 1: Những vấn đề chung bảo vệ an ninh quốc gia.

Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

2.Trọng tâm

Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

III.THỜI GIAN

Tổng số: 3 tiết

Thời gian lên lớp:3 tiết

Thời gian luyện tập: 0 tiết

IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1.Tổ chức

Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp

2.Phương pháp

*Đối với giáo viên: sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, vấn đáp .

* Đối với học sinh: chú ý lắng nghe, ghi chép bài đày đủ .

V. ĐỊA ĐIỂM

 – Phòng học

 

docx
15 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
04/10/2021
Lượt xem
455Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 10 – Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc – Nguyễn Việt Hồng”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
 ---------------------------------------
Môn học: Giáo dục quốc phòng- an ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 9:TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
 VỚI NHIỆM VỤBẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
Đối tượng: học sinh lớp 12 THPT
Người biên soạn : NGYỄN VIỆT HỒNG
Chức vụ : SINH VIÊN
Đơn Vị : LỚP K39 GDQP-AN
HÀ NỘI-2015
PHÊ CHUẨN
Ngày tháng năm 2015
GV hướng dẫn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Môn học: giáo dục quốc phòng- An ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
Đối tượng: Học sinh THPT- Khối 10
 Người biên soạn : NGUYỄN VIỆT HỒNG
 Chức vụ : SINH VIÊN
 Đơn vị : LỚP K39 GDQP-AN
HÀ NỘI-2015
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
a, Về kiến thức
Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một sô nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc
b. Về thái độ
Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vu bảo vệ an ninh quốc gia.
2.Yêu cầu
Nắm được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc
II.NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1.Nội dung
Phần 1: Những vấn đề chung bảo vệ an ninh quốc gia.
Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
2.Trọng tâm
Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
III.THỜI GIAN
Tổng số: 3 tiết
Thời gian lên lớp:3 tiết
Thời gian luyện tập: 0 tiết
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1.Tổ chức 
Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp	
2.Phương pháp
*Đối với giáo viên: sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, vấn đáp..
* Đối với học sinh: chú ý lắng nghe, ghi chép bài đày đủ.
V. ĐỊA ĐIỂM
 - Phòng học
VI.VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
- Giáo viên : giáo án , SGK, SGV 12
- Học sinh: trang phục đúng quy định, SGK12, vở..
PHẦN 2: NỘI DUNG BÀI GIẢNG
STT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP VÀ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
TIẾT 1
45phút
I.
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
1.
 Bảo vệ an ninh quốc gia
 5 phút
 Là phòng ngừa, phát hiện ,ngăn chặn,đấu tranh hoặc làm thất bại các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia.
 Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hanh vi xâm phạm chế độ chính trị khinh tế ,văn hóa,an ninh quốc phòng ,độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ .
Giáo viên ra câu hỏi: thế nào là an ninh quốc gia?
Học sinh xem tài liệu sách giáo khoa trả lời câu hỏi.
Đối với giáo viên: giáo án, tài liệu có kiên quan
Đối với học sinh: trang phục đày đủ theo quy định,sách giáo khoa,
vở ghi
2.
Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
 15 phút
 Bảo vệ chế độ chính trị,Nhà nước ,bảo vệ độc lập chủ quyền , thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam abcxyz
 Bảo vệ an ninh tư tưởng,văn hóa ,khối đại đoàn kết dân tộc ,quền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan ,tổ chức ,cá nhân
 Bảo vệ an ninh kinh tế,quốc phòng và các lợi ích khác
 Bảo vệ bí mật nhà nước và mục tieu quan trọng về an ninh quốc gia
 Phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm chủ quyền.
Bảo vệ quốc gia gồm những nhiệm vụ gì?
Học sinh xem tài liệu sách giáo khoa trả lời câu hỏi.
3. 
Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
 20 phút
a.
Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
Là nội dung trọng yếu hàng đàu ,thường xuyên cấp bách, của toàn Đảng toàn dân.Nội dung cơ bản là:
 Bảo vệ chế độ chinh trị,Nhà nước ,Đảng
 Giữ gìn trong sạch, vững mạnh vè mọi mặt của tổ chứ Đảng , Nhà nước
 Bảo vệ cơ quan và những người đang học tâp và lam việc ở nước ngoài
 Phòng ngừa phát hiện đánh chặn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá ,gây chia rẽ và đoàn kết đội ngũ cán bộ đảng viên
Nêu các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 
Học sinh xem sgk trả lời câu hỏi
b.
Bảo vệ an ninh kinh tế
Bảo vệ sự ổn định phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng abcxyz
 Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế các nhà khoa học các nhà kinh doanh
c.
Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng
Bảo vệ sự phát triển ổn định và bền vững của văn hóa,trên nền tảng tư tưởng HỒ CHÍ MINH 
 Bảo vệ sự đúng đắn vai trò chủ nghĩa Mác-Lenin , tư tưởng HỒ CHÍ MINH trong đời sống tinh thần và xã hội
 Bảo vệ truyền thống và bản sắc dân tộc
 Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hóa tư tưởng
d.
Bảo vệ an ninh dân tộc
Bảo vệ quền bình đẳng giữa các dân tộc cùng phát triển theo đúng hiến pháp,pháp luật Nhà nước
 Ngăn ngừa,phát hiện ,đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc đẻ làm việc trái pháp luật
e.
Bảo vệ an ninh tôn giáo
Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân
 Đấu tranh với các đối tượng,các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo
 Thực hiện đoàn kết binh đẳng giúp đỡ nhau phát triển giữa các dân tộc 
g.
Bảo vệ an ninh biên giới
Bảo vệ an ninh trật tự Tổ quốc ở biên giới cả đất liền và trên biển
 Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình
h .
Bảo vệ an ninh thông tin
Đảm bảo an toàn nhanh chóng chính sác và bí mật của thông tin trong quá trình xác lập và truyền tarithu nhận xử lí dữ liệu
 Chống lộ lọt thông tin bí mật nhà nước
 Ngăn chăn các hoặt đọng khai thác thông ti trái phép,dò tìm mật mã.
Tiết 2
45 phút
II.
HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
 Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xã hội,trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân ,mỗi học sinhcần thực hiện được những vấn đề sau:
Học sinh có nhiệm vụ gì đối với bảo vệ tổ quốc?
Học sinh xem tài liệu sách giáo khoa trả lời câu hỏi.
Đối với giáo viên: giáo án, tài liệu có kiên quan
Đối với học sinh: trang phục đày đủ theo quy định,sách giáo khoa,
vở ghi
1.
Nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kì mới
10 phút
 Nhận thức được tính trách nhiệm bảo vẹ an ninh quốc gia là thường xuyên,lâu dài. Từ đó xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền đắc lực cho
 Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật,hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia
 Luôn nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa tich cưc tham gia, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
 Thực hiện quền nghĩa vụ công dâ trong bảo vê an ninh tổ quốc
2.
Thực hiện tốt nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
20 phút
 Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh,tự giác chấp hành pháp luật,xây dựng phong trào sống và làm việc theo pháp luật,hiến pháp
 Thực hiện phương trâm: học sinh với ba không
 Không xem đọc ,tuyên truyền các văn hóa phản động đòi trụy;
 Không a dua bôi nhọ,xuyên tạc đường lối,chính sách của Đảng ,nhà nước và chia ré khối đại đoàn kết dân tộc;
 Không truy cập các Website chứa nội dung không lành mạnh phản động.
 Không tự lập các hội,câu lạc bộ ra báo, bản tin trái pháp luật . Cảnh giác, tích cực phòng ngừa những âm mưu thủ đoạn phá hoại cách mạng
 Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lần nhau trong học tập rèn luyện góp phàn xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh
 Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quốc gia trong tình hình mới
3.
Nêu cao cảnh giác chủ động, tích cực tham gia đáu tranh phòng chông tội phạm,bảo vệ an ninh Tổ quốc
20 phút
 Nêu cao cảnh giác phát hiện kịp thời,đày đủ chính xác những thông tion về người có nghi vấn phạm tội, hoạt động tê nạn xã hội,xuyên tạc chế độ,chủ chương,đường lối.
 Đề phòng không để kẻ xấu tác động,lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật .Tham gia vào việc giải quết nhiệm vụ theo yêu cầu của công tác an ninh,an toàn xã hội
 Giúp đỡ động viên người lầm lỡ,mau hòa nhập với cộng đồng.Kiên quyết không bao che khuyết điểm,phải cung cấp thong tin cho nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời
 Phát huy vai trò của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, tổ chức cho học sinh tham giatrong công tác phòng chống tệ nạn xã hội,đảm bảo trật tự,bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_khoi_10_bai_9_trach_n.docx