239 Câu hỏi mới nhất

– Giải thích tại sao con người nhìn thấy tia chớp đầu tiên, sau đó nghe thấy tiếng sấm. Lý do là gì?

“Sư phụ, bởi vì người ta mắt ở trước mắt thấy trước, tai ở sau, cho nên mới có thể nghe thấy sấm sét!”

(do tốc độ ánh sáng: nhanh hơn khoảng 300 triệu m/s so với tốc độ âm thanh: khoảng 344 m/s)