239 Nguyện vọng của anh lười mới nhất

Có một anh em suốt ngày đêm nằm một chỗ, hai bữa không chịu mở miệng. Quá đói.

Vua địa ngục bắt đầu sống như một con mèo bằng cách xuống lòng đất. Sau đó ông nói:

– Tâu Đại vương, Đại vương bắt sống được con mèo thì xin ban cho con bộ lông đen, chỉ có mũi là lông trắng thôi.

Diêm vương không hiểu làm sao, bèn hỏi lại: – Làm đi

Anh bảo: – Thế là nằm trong chợ tối, chuột chẳng thấy, chỉ thấy một đốm trắng, là con mỡ béo, anh chạy lại gắp thịt, há miệng ăn miếng thịt. , đừng lãng phí thời gian theo đuổi nó.