243 Cách xóa sạch file BlueStacks cài đặt còn sót khi file không hiển thị ra? mới nhất

Đã cài BlueStacks nhưng khi cài thì máy báo đã cài rồi. Nhưng chương trình không chạy được. Tìm kiếm tập tin xóa không tìm thấy gì. Bây giờ làm thế nào để xóa chương trình? Hãy thử các kênh internet.

Lúc trước mình có cài chương trình này nhưng xóa nhầm nên còn một số file cài đặt nhưng tìm không ra. Mong mọi người giúp đỡ.