243 Chứng minh rằng MA’/ha + MB’/hb + MC’/hc = 1 trong tam giác ABC? mới nhất

Gọi M là một điểm bên trong tam giác ABC, từ M vẽ MA’ vuông góc với BC, vẽ MB’ vuông góc với AC, vẽ MC’ vuông góc với AB (A’ tương ứng với BC, B’ tương ứng với AC, C’ tương ứng với AB ). Chứng minh rằng MA’/ha + MB’/hb + MC’/hc = 1.

(ha, hb, hc A, B, C lần lượt là các đường cao hạ thấp các cạnh của tam giác ABC).