25 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 3 (Unit 6-7-8) mới nhất

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 3 (Unit 6-7-8)

Review 3: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.)

1. carbon footprint 2. excavation 3. intact 4. academic 5. undergraduate

2. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của từ cho trong ngoặc.)

1. further 2. lower 3. heat-related 4. Scenic 5. cultural

3. Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then practise reading the sentences. (Nghe và đánh dấu mẫu ngữ điệu câu hỏi, sau đó thực hành đọc những câu hỏi đó.)

1. A: Would you like to go on a cultural tour (↑) or an architectural tour (↓)?

B: I’d like to go on a cultural tour.

2. A: Would you like to visit My Son Sanctuary (↑) or Hoi An Ancient Town (↓)?

B: I’d like to visit Hoi An Ancient Town.

3. How should I apply for a place at a us university (↓)?

4. Is there an application deadline for early decision (↑)?

5. A: Fossil fuels were formed from the remains of dead plants and animals.

B: The remains of dead plants and animals (↑)?

4. Rewrite and / or combine the sentences. Begin each one as shown. (Hãy viết lại và / hoặc nối câu lại với nhau, bắt đầu bằng từ cho sẵn.)

1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.

2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities.

3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.

4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory.

5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.

5. Complete the scnteccs with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. (Hoàn thành câu bằng động từ trong khung, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 2: Relationships
1. has been studying 2. Have… taken 3. have been learning 4. has been living 5. has finished

6. Finish the incomplete sentcences, using either a participle or to-infinitive clause. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng hoặc là mệnh đề phân từ hoặc là mệnh đề động từ nguyên thể.)

1. The London Tower Bridge, measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.

2. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.

3. The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO.

4. The Citadel of the Ho Dynasty, located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

5. The Complex of Hue Monuments, lying along, the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

Review 3: Skills

1. Read the text about the risk of sea-level rise. (Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.)

Hướng dẫn dịch

Hơn 20 thành phổ vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang dâng cao. Điều này sẽ nguy hại đến nguồn cung cấp nước cho tất cả các thành phố vùng bờ biền và đe dọa mạng sống của hàng triệu người.

Vùng châu thổ sông Mê Kông của Việt Nam, một trong những vùng trồng lúa màu mỡ nhất châu Á và là nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người đang đổi mặt với nguy cơ mực nước biển dâng nhanh. Việc dâng mực nước biển có thể gây ngập lụt đến hơn 80% vùng châu thổ sông Mê Kông, và việc sản xuất lúa ở đây có thể giảm xuống khoảng 2.6 triệu tẩn mỗi năm.

Bên cạnh đó hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tể như đánh bắt cá và du lịch có thể gây ra sự xói mòn bờ sông, bờ biển mà có thể dẫn đến mất đất.

Vấn đề nước biển dâng là vấn đề toàn cầu. Mọi người cần hiểu những nguy hại đối với đời sống ở những vùng bờ biền và chuẩn bị giải quyết những vấn đề này.

2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi.)

1. Because more than 20 cities are directly affected. Rising sea levels can endanger water supply in these cities threaten the life of millions of people.

2. It is described as one of Asia’s most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people.

3. More than 80 percent of the Me Kong Delta could be flooded. Rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.

4. Natural ecosystems and economic activites such as fisheries and tourism can be disrupted.

5. They can lead to erosion of river banks and beaches, and loss of land.

3. Work with a partner. Choose a heritage site and talk about what you can do and see there. Use the information in Unit 8, if necessary. (Làm việc với bạn bên cạnh. Chọn một miền đất di sản và nói về những điều em đã thấy và đã làm ở đó, sử dụng thông tin ở bài 8 nếu cần.)

4. Listen to the recording about Trang An Scenic Landscape Comlex. Decide whether the following statements are truc (T) or false (F) according to the speaker. (Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.)

1.T 2.F 3.T 4.F 5.T

Hướng dẫn dịch

Được xem như “Vịnh Hạ Long trên đất liền”, Quần thể Danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, những hang động và các di tích khảo cổ của nó. Nó bao gồm Khu Sinh thái du lịch Tràng An, Tam Cốc – Bích Động và Thành cổ Hoa Lư.

Các du khách đến Tràng An để chiêm ngưỡng hệ thực vật và động vật đa dạng, các hang động đẹp và các ngôi chùa độc đáo. Các di tích khảo cổ đã minh chứng rằng con người trong vùng này đã xuất hiện từ khoảng 10.000 đến 20.000 năm trước. Những người cổ đại đã tận dụng vùng đất giàu có và định cư ở nơi đây và phát triển văn hóa của họ.

Các vị vua từ thời nhà Đinh, Lê, và Lý đã xây dựng Thành cổ Hoa Lư từ năm 968 đến năm 1009. Sau khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Hà Nội năm 1010, thành cổ vẫn nổi tiếng với danh hiệu cố đô của Việt Nam. Sở hữu vẻ đẹp độc đáo và các giá trị văn hóa, Quần thể Danh thắng Tràng An xứng đáng nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

5. Read and complete David’s letter, using the words in the box. (Đọc và hoàn thành bức thư của David, dùng từ cho trong khung.)

1. higher education 2. admitted to 3. scholarship 4. extra- currcular activities 5. your culture

6. Write a similar letter to the letter in 5. (Hãy viết một bức thư tưomg tự như ở bài tập 5.)

Hi Tim,

You asked me about my future plans. Of course, I’d like to go to university, and I’m wondering if I can pursue higher education in your country, the USA.

I’m good at English, maths, science and geography. Now. I’m working hard to get high scores in the test of English as a foreign language. Would high scores on this test help me obtain a good scholarship? Can international studens like me apply for financial aid in us colleges? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

I’m invovled in many social and extra-curricular activities too. I’m very active and like organising different events for my class and school.

Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying at a US college and graduating with highest honours. Can my dream come true?

Look forward to hearing from you soon.

All the best,

Quang