25 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9) mới nhất

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? (Tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác biệt so với các từ còn lại)

1. C 2. A 3. A
4. B 5. D 6. D

Giải thích:

1. Chọn c. favourite, vì âm gạch dưới ị được phát âm là /ì/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /ai/

2. Chọn A. doctor, vì âm gạch dưới 0 được phát âm là /ɔ/, trong khi những từ còn lại dược phát âm là /əu/.

3. Chọn A. father, vì âm gạch dưới th được phát âm là /ð/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /ɵ/.

4. Chọn B. repeat, vì âm gạch dưới ea được phát âm là /i:/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /iə/

5. Chọn D. speaker, vì âm gạch dưới ea được phát âm là /i/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /eə/.

6. Chọn D. author, vì âm gạch dưới th được phát âm là /ɵ/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /ð/.

2. Practise saying the sentences. Pay attention to the pronunciation of the underlined words. (Thực hành nói những câu sau. Chú ý đến cách phát âm của những từ gạch dưới. )

3. Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage. (A, B hoặc c để điền vào chỗ trông trong đoạn văn sau.)

(1) A (2) B (3) A (4) A (5) C

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết trẻ em đều thích các hoạt động ngoài trời. Chúng chơi bóng đá, trượt ván hay đi bơi. Ở một số quốc gia có tuyết như Thụy Điển, trẻ con còn đi leo núi với bố mẹ để trượt tuyết. Chúng có thể làm người tuyết trong sân chơi trước nhà. Khi thời tiết xấu, họ ở trong nhà và xem các chương trình thú vị trên ti vi.

4. Choose one of the words/phrases in the box to complete sentences 1-6. (Chọn một trong những từ/cụm từ trong khung dể hoàn thành 6 câu dưới đây.)

1. Paris 2. football 3. Local television
4. country 5. remote control 6. Summer sports

5. Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple fo of the verbs in brackets. (Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại hoan ĩ hành cho những động từ trong ngoặc đơn. )

1. started 2. play 3. had
4. is 5. bought 6. has worked

6. Are the underlined question words correct? If not, correct them. (Những từ để hỏi gạch dưới đúng không? Nếu không, sửa lại.)

Câu đúng:3,5

Câu sai:1,2,4

Sửa lại câu sai:

Câu 1: Who->which

Câu 2:What time->when

Câu 3:What->How.

7. Use the superlatives in the box to comp the sentences. (Sử dụng hình thức so sánh cao nhất trong khung để hoàn thành các câu sau)

1. The most expensive 2. the most popular 3. the most interesting
4. the most colorful 5. the most relaxing

8. Choose the best replies for the questions. (Chọn câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi.)

1. – e 2 – a. 3 – c. 4 – b. 5 – d.

Skill Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm)

1. Read the two descriptions of strange sports around the world and choose the title for them. (Đọc hai phần miêu tả về những môn thể thao lạ khắp thế giới và chọn tựa để cho chứng. )

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

giai bai tap tieng anh lop 6 moi review 3 unit 7 8 9 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

 

1 – B 2- A

Hướng dẫn dịch:

Who’s faster: You or The Cheese? (Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?) Cuộn phô mai là một trong những môn thể thao đơn giản nhất. Họ cuộn một miếng phô mai lớn hinh tròn từ đỉnh đồi và các đối thủ sẽ chạy sau nó. Người đầu tiên băng qua vạch kết thúc ở chân đồi sẽ chiến thắng (dĩ nhiên là giành được phô mai). Rất ít người có thể bắt kịp cuộn phô mai bởi vì nó có thể di chuyển với vận tốc 112km/giờ.

Putting Your Toes Together (Đặt những ngón chân của bạn canh nhau): Vật ngón chân là môn thể thao phổ biến cho trẻ em. Hai đứa trẻ khóa ngón chân của chúng vào nhau và cố gắng ấn bàn chân của người kia chạm đất. Thậm chí còn có Cuộc thi Vật chân thế giới. Nó được tổ chức lần đầu tiên ở Derbyshire, Anh vào năm 1976.

2. Which sport is it? (Môn thể thao nào?))

Use the information from the passages in 1 to tick (√) the correct box. (Sử dụng thông tin từ đoạn văn trong phần 1 để đánh dấu chọn trong khung chính xác.)

  Putting your toes together Who’s faster. you or The Chese?
1. They need a hill to play the sport.  
2. They use the lower part of the body for the sport.  
3. It travels as fast as 112 kilometers an hour.  
4. It first started in the Kingdom  

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the world

3. Work in groups. Interview your friends aba their likes. Take notes in the table and ret it to your class. (Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè về điều họ yêu thích. Ghi chú vào bảng và báo cáo cho lớp. )

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn thăm thành phố/quốc gia nào?

2. Bạn thích chơi môn thể thao/trò chơi nào?

3. Bạn thích chương trình truyền hình nào nhất?

4. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks. (Nghe bài phỏng vấn với Nick và điền vào chỗ trống. )

(1) competition (2) skiing (3) country
(4) Canada (5) cartoon

Hướng dẫn dịch:

Người phỏng vấn: Nick, bạn từng tham gia một cuộc thi thể thao chưa?

Nick: Có. Một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng tôi không thắng được giải nào.

Người phỏng vấn: Bạn từng đến quốc gia khác chưa?

Nick: Có, tôi hiện ở Việt Nam và từng đến Canada.

Người phỏng vấn: Bạn từng xem một bộ phim hoạt hình chưa?

Nick: Vài bộ. Nhưng tôi thích Cuộc phiêu lưu của Peter Pan nhất.

Người phỏng vấn: Cảm ơn Nick.

5. Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from the listening. (Nghe bài phỏng vấn với Phong và hoàn thành câu trả lời với các thông tin từ bài nghe)

1. running race 2. Thailand 3. Wait and See

Tape script:

Interviewer: Phong, have you ever taken part in a sports competition?

Phong: Yes, once. I took part in a running race when I was in grade 5.

Interviewer: Did you win?

Phong: No, I came sccond.

Interviewer: And… Have you ever been to another country?

Phong: Thailand. Yes, Thailand.

Interviewer: OK. Have you ever watched a cartoon series?

Phong: Yes, Wait and See. It’s a Russian cartoon about an intelligent rabbit and a wolf.

Interviewer: Thank you, Phong.

6. Mark and Tim visited India last summer. Look at the information in the table to write a complete passage about their visit. (Mark và Tim đã dến thảm Ấn Độ mùa hè năm trước. Nhìn vào thông tin trong bảng viết một đoạn văn hoàn chỉnh vể chuyến thăm của họ.)

Last summer Mark and Tim went to Indian on (their) holiday for 7 days. They visited Delhi and Madurai cities. They did many activities there: watched snake performance, visited temples and historic buildings, ate kebabs.. They really love the people there because the people there are so friendly. However, the weather is so hot all the time.

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television