25 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood mới nhất

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

Từ vựng Unit 4 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 4:My neighbourhood.

Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa
High street n /haɪstri:t/ Phố lớn
Lamp post n /læmp pəʊst/ Cột đèn đường
Pedestrinan subway n /pə’destriən ‘sʌbweɪ/ Đường hầm đi bộ
Square n /skweə (r)/ Quảng trường
Antique shop n /æn’ti:k ∫ɒp / Cửa hàng đồ cổ
Bakery n /’beɪkəri/ Cửa hàng bán bánh
Barber n /’ba:ber/ Hiệu cắt tóc
Beauty salon n /’bju:ti ‘sælɒn/ Cửa hàng làm đẹp
Charity shop n /’t∫ærəti ∫ɒp / Cửa hàng từ thiện
Chemists n /’kemɪst/ Cửa hàng thuốc
Department store n /dɪ’pa:tmənt stɔ: (r)/ Cửa hàng bách hóa
Dress shop n /dres∫ɒp/ Cửa hàng quần áo
General store n /’dʒenrəl stɔ(r)/ Cửa hàng tạp hóa
Gift shop n /gɪft ∫ɒp/ Hàng lưu niệm
Greengrocers n /’gri:ngrəʊsə(r)/ Cửa hàng rau củ
Hairdressers n /’heədresə(r)/ Hiệu uốn tóc
Shoe shop n /∫u: ∫ɒp / Cửa hàng giầy
Sports shop n /spɔ:t ∫ɒp / Cửa hàng đồ thể thao
Cathedral n /kə’Ɵi:drəl/ Nhà thờ lớn
Fire station n /’faɪə(r) ‘steɪ∫ən/ Trạm cứu hỏa
Health centre n /helƟ’sentə(r)/ Trung tâm y tế
Petrol station n /’pentrəl ‘steɪ∫n/ Trạm xăng
Police station n /pə’li:s ‘steɪ∫n / Đồn cảnh sát
Cemetery n /’semətri/ Nghĩa trang
Children’s playground n /’t∫ɪdrənz ‘pleɪgraʊnd/ Sân chơi trẻ em
Marketplace n /’ma:kɪtpleɪs/ Chợ
Town square n /taʊn skweə(r)/ Quảng trường thành phố
Historic n /hɪ’stɒrɪk/ Có tính chất lịch sử
Convenient n /kən’vi:niənt/ Tiện nghi
Boring adj /’bɔ:rɪȵ/ Buồn chán
Noisy adj /’nɔɪzi/ ồn ào
Polluted adj /pə’lu:tɪd/ Ô nhiễm
Left adj /left/ Bên trái
Right adj /raɪt/ Bên phải
straight adj /streɪt/ Thẳng

GETTING STARTED (phần 1-6 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Hướng dẫn dịch:

Phong:A, chúng minh đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng thật. Thật là cổ kính.

Phong: Vậy đầu tiên chúng mình đi đâu nào?

Nick: Hãy đi đến “Chùa cầu” đi.

Phong: Xem nào, bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Chúng mình đến đó trước nhé?

Nick,Khang: Ừ chắc chắn rồi.

Phong: Chúng mình đi bằng xe đạp phải không?

Nick: Không, chúng mình đi bộ đến đó đi.

Phong: ừm,cũng được. Đầu tiên băng qua đường, sau đó rẽ phải, sau đó đi thẳng.

Nick: Được, đi nào.

Phong: Chờ chút.

Khang: Chuyện gì vậy Phong?

Phong: Chúng mình dang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng mình bị lạc rồi đó

Nick: Ồ không, nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy

Phong: Xin lỗi, chúng mình bị lạc. Bạn có thể chỉ chúng mình đường đến Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh h nếu rẽ phải ở đây, sau đó rẽ trái.

Phong: Cảm ơn rất nhiều.

Cô gái: Không có gì đâu.

Phong: Nick, nhanh lên nào.

a. Read and put the actions in order. (Đọc và sắp xếp những hành động theo thứ tự)

2 -5 -3-4-1-6

Hướng dẫn dịch:

2. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

5. Phong nhìn vào bản đồ.

3. Nick, Khang, Phong quyết định đi đến Nhà Tân Kỳ.

4. Nick, Khang, Phong bị lạc.

1. Cô gái chỉ đường cho họ.

6. Nick, Khang, Phong nhanh chóng đi bộ đến Nhà Tân Kỳ.

b. Making suggestion. Put the words in the correct order. (Đưa ra lời đề nghị.Sắp xếp các từ theo trật tự đúng)

1. a. Where shall we go first?

b. Let’s go to “Chua Cau”.

2. a. Shall we go there first?

b. Ok, sure.

3. a. Shall we go by bicycle?

b. No, let’s walk there.

Hướng dẫn dịch:

1.a.Chúng ta đi đâu đầu tiền nào?

b.Chúng ta hãy đến “Chùa cầu” đi

2. a.Chúng ta đến đó đầu tiến phải không?

b.Đúng vậy.

3.a.Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp phải khống?

b.Không, chúng ta hãy đi bộ.

2. Work in pairs. Role-play making suggestions. (Làm việc theo cặp. Đóng vai đưa ra lời đề nghị. )

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng ta sẽ làm gì trưa nay?

B: Chúng ta chơi bóng đá đi?

A: Ồ được thôi.

A: Tối nay chúng ta sẽ làm gì?

B: Chúng ta đi xem phim đi?

A: Không, hãy cùng ra ngoài và ăn kem đi.

3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những nơi bên dưới với những bức hình. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

 

1 – E. square 2 – H. palace 3 – F. cathedral 4 – c. memorial
5 – G. art gallery 6 – A. statue 7 – B. railway station 8 – D. temple

4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it. (Nghĩ về nơi mà bạn sông. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi vể nó. )

5. Match the instructions in the box with the pictures. (Nối những hướng dẫn trong khung với hình cho phù hợp)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 1 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

 

1. Go straight on. ( Đi thẳng. )

2. Turn left at traffic lights. (Rẽ trái ở đèn giao thông.)

3. Go past the bus stop. (Băng qua trạm xe buýt.)

4. Take the first turning on the left (Rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên.)

5. Go to the end of the road. (Đi đến cuối đường.)

6. Go along the Street (Đi dọc theo con đường.)

7. Cross the Street. (Băng qua đường. )

6. Game: Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap. ((Trò chơi: Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai. )

Hướng dẫn dịch:

A.Đi thẳng. Rẽ trái ở lối rẽ thứ hai bên tay trái. Nó nằm bên phải.

B.Đó là phòng triển lãm nghệ thuật phải không?

A.Ừ, đúng rồi. / Không, thử lại đi.

A CLOSESR LOOK 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

VOCABURARY

1. Fill in each blank with one word from the box. Listen, check and repeat the words. (Điền vào mỗi chỗ trống với một từ có trong khung. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 2 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

2. convenient 3. boring 4. polluted
5. historic 6. narrow 7. noisy

Hướng dẫn dịch:

1. Cửa Lò là một bãi biển đẹp!

2. Tôi thích nó — mọi thứ mà tôi muốn chỉ mất 5 phút đi xa. Nó thật tiện lợi.

3. Cuộc sống trong vừng nông thôn thật chán. Không có nhiều thứ để làm.

4. Không khí trong khu vực này thật ô nhiễm với khói từ nhà máy.

5. Hội An là một thành phố lịch sử với nhiều ngôi nhà cổ, cửa hàng, tòa nhà và nhà hát…

6. Con đường rất hẹp với nhiều phương tiện giao thông vì thế chúng tôi không thể di chuyển nhanh được.

7. Bây giờ có nhiều cửa hàng mới gần đây vì thế những con đường rất nhộn nhịp và ồn ào suốt ngày.

2. Now match the adjectives from the box in 1 with their opposites below. (Bây giờ nối những tính từ trong khung ở phần 1 với những tính từ trái nghĩa của nó. )

exciting – boring

peaceful/ quiet – noisy

modern – historic

inconvenient – convenient

wide – narrow

quiet – noisy

terrible – fantastic

3. Work in pairs. Ask and answer questions about your neighbourhood. Use the words in 1 and 2 to help you. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khu phố của em. Sử dụng những từ trong phần 1 và 2 để giúp em. )

Hướng dẫn dịch:

A: Nơi các bạn sống có bị ô nhiễm không?

B: Không. nó không bị.

A: Nó có thanh bình không?

B: Có. Nó thành bình lắm.

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /i:/ and /i/. (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến những âm /i:/ và /i/).

/i:/ /ɪ/
Cheap Exciting
Sleepy Historic
Convenient Expensive
Peaceful Noisy
police friendly

5. Listen to the sentences and circle the words you hear. (Nghe các câu và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

1. living 2. heat 3. seats 4. sheep
5. tins 6. mill 7. teams 8. chip

Hướng dẫn dịch:

1. Tommy đang sống ở đó.

2. Đầu tiên chúng ta đốt dầu lên phải không?

3. Máy bay này có 100 ghế ngồi.

4. Có một con cừu ở đằng kia.

5. Bây giờ Jimmy đang tìm vài cái lon.

6. Peter đã mua một nhà máy vào tuần rồi

7. Vài đội đang bước vào

8. Nó là cửa hàng cá và khoai tây chiên.

6. Listen and practise the chant. Notice the sounds /i:/ and /i/. (Nghe và thực hành bài hát. Chú ý âm /i:/ và /i/. )

Hướng dẫn dịch:

Khu phố của tôi

Thành phố tôi rất nhộn nhịp

Có nhiều tòa nhà đang mọc lên.

Mọi người ở đây rất vui tính

Là một nơi dễ thương để ở.

Làng tôi rất xinh đẹp.

Có nhiều nơi để xem

Mọi người ở đây rất thân thiện

Nó là một nơi tuyệt vời.

A CLOSER LOOK 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

GRAMMAR

1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. (Hoàn thành các câu sau với hình thức so sánh của tính từ ngoặc kép)

2. taller 3. bigger 4. noisier 5. cheaper

Hướng dẫn dịch:

1. Ann ốm hơn Laura.

2. Tòa nhà này cao hơn tòa nhà kia.

3. Quảng trường ở Hà Nội to hơn quảng trường ở Hội An.

4. Xóm tôi ồn ào hơn xóm bạn.

5. Khách sạn Green rẻ hơn khách sạn Palace.

2. Now complete the following sentences with the comparative form of the long adjectives in brackets. (Bây giờ hoàn thành những câu sau với hình thức so sánh tính từ dài trong ngoặc đơn)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 3 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

 

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6)
1. more modern 2. more beautiful 3. more convenient
4. more interesting 5. more expensive

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà này hiện đại hơn nhà kia.

2. Công viên này đẹp hơn công viên kia.

3. Sống trong một ngôi nhà thì tiện hơn sống trong một căn hộ.

4. Sông ở thành phố thú vị hơn sông ở nông thôn.

5. Những thứ trong cửa hàng này đắt hơn những thứ trong siêu thị

3. Read and complete Vy’s letter to her friend. (Đọc và hoàn thành bức thư của Vy gửi đến bạn cô ấy)

1. Drier 2. smaller 3. Older
4. wider 5. more delicious 6. cheaper

Hướng dẫn dịch:

Chào Nick,

Bạn khỏe không?

Hà Nội thật đẹp! Nhưng nó quá nhộn nhịp và ô nhiễm đối với mình. Mình đang ở bãi biển Cửa Lò. Mình đang rất vui. Thời tiết nóng và khô hơn ở Hà Nội. Nhà cửa nhỏ hơn và những tòa nhà thì cũ hơn ở Hà Nội. Đường phố rộng hơn và ít xe cộ hơn. Mình thích thức ăn ở đây. Hải sản ở đây ngon hơn và rẻ hơn ở Hà Nội.

À, bên ngoài trời đang nắng, vì thế mình ra ngoài hít không khí trong lành đây.

Hẹn gặp lại bạn sớm

Vy,

4. Look at the pictures of Yen Binh neighbourhooc and Long Son neighbourhood. Now write about the differences. (Nhìn vào những bức tranh của khu phố Yên Bình và Long Sơn. Bây giờ viết về sự khác biệt gỉữa chúng)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 4 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

 

Streets in Yen Binh neighborhood are narrower than streets in Long Son

Streets in Yen Binh are more beautiful than streets in Long Son.

Houses in Yen Binh are bigger than houses in Long Son

5. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. (Hoàn thành các câu với hình thức so sánh của các từ trong ngoặc đơn)

1. bigger 2. more expensive 3. more comfortable 4. more historic 5. narrower

Hướng dẫn dịch:

1.Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn Hà Nội?

2.Một ngôi nhà trong thành phố đắt hơn một ngôi nhà ở miền quê?

3.Một ghế sofa thoải mái hơn một cái ghế đẩu?

4.Hội An cổ hơn Huế phải không?

5.Đường phố của bạn hẹp hơn của chúng tôi phải không?

6. Work in pairs. Ask and answer questions about Yen Binh neighbourhood and Long Son neighbourhood using the pictures in 4. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khu phố Yên Bình và Long Sơn, sử dụng tranh ở phần 4)

Hướng dẫn dịch:

A: Yên Bình nhộn nhịp / đông đúc hơn Long Sơn phải không?

B: Vâng, đúng vậy.

A: Long Sơn hiện đại hơn Yên Bình phải không?

B: Không.

7. Work in pairs. Ask and answer questions about the places that you know. Use the comparative form of the adjectives in the box. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về những nơi bạn biết. Sử dụng hình thức so sánh của tính từ trong khung)

A: Is Da Nang more beautiful than Hue?

B: No, it isn’t.

A: Is Hue older than Da Nang?

B: Yes, it is.

A: Is this city more exciting than that village?

B: Yes, it is.

A: Are the people in Long Son neighbour hood friendly than the people in Yen Binh neighbour hood?

B: Yes, they are.

A: Is your house smaller than my house?

B: No, it isn’t.

A: Is the weather in this city hotter than the weather the countryside?

B: Yes, it is.

A: Is this rainy season wetter than the dry season?

B: Yes, it is.

A: Is the G7 shop is more convenient than market?

B: Yes, it is.

COMMUNICATION (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

CITY TOURS!(CHUYẾN THAM QUAN THÀNH PHỐ)

1. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the gaps. (Nick đang nghe một bài nghe hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điển vào chỗ trống.)

(1) historic (2) convenient (3) straight (4) second
(5)left (6) right (7) second (8) next to

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến Hội An! Hội An nổi tiếng về những tòa nhà, cửa hàng, chùa, và những ngôi nhà cổ. Chúng cổ hơn những thành phố khác ở Việt Nam. Đường phố thì rất hẹp vì thế nó tiện hơn để di bộ ở đây.

Được rồi. Chúng ta hãy bắt đầu chuyến đi! Đầu tiên, đi đến Đền Quan Cong. Đẽ đến đó, đi thẳng khoảng 5 phút. Đền nằm bên trái. Sau đó đi đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Rẽ phải và nó nằm bên phải. Sau đó ăn trưa ở Café 96. Món “cao lầu” và “bánh vạc” ở đó rất ngon. Rẽ trái và rồi rẽ phải ở chỗ rẽ thứ hai. Cuối cùng đi đến xưởng Hòa Nhập để mua quà cho bạn bè. Rẽ trái, rồi rẽ phải. Xưởng ở kế bên Nhà Tân Kỳ.

2. Choose one of the cities below. Create an audio guide for your city. (Chọn một trong những thành phố bên dưới. Viết một bài hướng dẫn cho thành phố của em)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 5 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 6 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

-bao gồm vài so sánh với những thành phố khác,

-hướng dẫn đến các địa điếm khác nhau,

-liên kết những hướng dẫn, sử dụng “first”, “then”, “after that” và “finally”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin về thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố lớn nhất miền Nam Việt Nam; thành phố lịch sử, những con đường nhộn nhịp với nhiều xe máy, nhiều nơi nổi tiếng, nhà hàng nổi tiếng.

Luân Đôn: Thông tin về thành phố

Luân Đôn: Thành phố thủ đô của Anh; trên bờ sông Thames; thành phố lịch sử; những tòa nhà cổ và công viên đẹp

3. Present your guide to your class. (Trình bày hướng dẫn của em trước lớp)

SKILL 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

READING (ĐỌC HIỂU)

1. Find these words in Khang’s blog. What do they mean?. (Tìm những từ này trong blog của Khang. Chúng có nghĩa là gì?)

suburbs (ngoại ô)

backyard (sân sau)

dislike (không thích)

incredibly (đáng kinh ngạc)

beaches (những bãi biển)

2. Read Khang’s blog. Then answer the questions. (Đọc blog của Khang. Sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

Hướng dẫn dịch:

Blog của Khang

Chào mừng đến thế giới của tôi!

Khu phố của tôi

Bây giờ tôi về nhà rồi. Hội An thật tuyệt! Khu phố của tôi rất khác. Nó nằm ở ngoại ô Đà Nẵng. Có nhiều điều về nó mà tôi rất thích.

Nó thật tuyệt để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bởi vì nó có những công viên xinh đẹp, bãi biển đầy cát và thời tiết đẹp. Có hầu hết mọi thứ mà tôi cần ở đây: cửa hàng, nhà hàng, chợ. Mọi nhà đều có một sân sau và sân trước. Mọi người ở đây đều rất thân thiện. Họ thân thiện hơn những người khác ở nhiều nơi khác! Và thức ăn rất ngon.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thích về nó. Bây giờ, có nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại, vì thế đường phố rất đông đúc và nhộn nhịp suốt ngày.

Ai có thể viết về điều mà bạn thích và không thích về khu phố của bạn nào?

Câu hỏi:

1.Khu phố của Khang ở đâu?

2.Tại sao khu phô’ của Khang thật tuyệt cho hoạt động ngoài trời?

3.Mọi người ở đó như thế nào?

4.Tại sao đường phố lại nhộn nhịp và đông đúc?

1. It’s in the suburbs of Da Nang City.

2. Because it has beautiful parks, sandy beaches, and fine weather.

3. They are very friendly!

4. Because there are many modern buildings and offices in the city.

3. Read Khang’s blog again and fill in the table with the information. (Đọc blog của Khang và điền thông tin vào bảng sau)

LIKE DISLIKE

It’s great for outdoor activities.

– There are almost everything here:

– Every house has a backyard and front yard.

– People here are friendly.

– The food is delicious

– There are many modern buildings and offices.

– The streets are so busy and crowded during the day.

SPEAKING

4. Look at the map of Khang’s neighbourhood. In pairs, ask and answer questions about how to get to the places on the map. (Nhìn vào bản đồ khu phố của Khang. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về cách để đến được các nơi trên bản đồ)

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ đường đến bãi biển được không?

B: Vâng, đầu tiên đi thẳng. Sau đó rẽ phải. Sau đó lại đi thẳng. Nó ở phía trước bạn.

A: Cảm ơn bạn rất nhiều.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the way to get to the places in your town/in your village/near your school. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về đường đến các nơi trong thị trấn của em/ trong làng em/ gần trường bạn)

SKILL 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

LISTENING

Hướng dẫn dịch:

Kỹ năng học-nghe

Trước khi nghe:

-đọc những câu hỏi cẩn thận

-quyết định những thông tin nào mà em sẽ lắng nghe

-nghĩ đến những từ mà em có thể nghe được

-nghe thông tin quan trọng

1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear. (Nghe bài đàm thoại giữa một người lạ và cha của Duy. Điền vào chỗ trông với những từ em nghe được. )

(1) the end (2) right (3) lower secondary school
(4) Le Duan Street (5) second right

 

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots

A: Xin lỗi. Siêu thị ở đâu ạ?

B: Đi đến cuối đường này. Nó nằm bên phải bạn.

A: Vậy trường Trung học Cơ sở ở đâu ạ?

B: Nó nằm trên đường Lê Duẩn. Rẽ phải ở ngã tư thứ hai và nó nằm bên tay trái bạn.

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map. (Nghe bài đàm thoại lần nữa. Chọn những nơi đúng với từ có trong khung bên dưới. Viết chữ cái A-F lên bản đồ)

1. A. supermarket (siêu thị)

2. C. Secondary school (trường Trung học Cơ sở)

3. F. Quynh café (quán cà phê Quỳnh)

4. D. art gallery (phòng triển lãm nghệ thuật/ triển lãm tranh)

WRITING

3. Tick (√) what you like or don’t like about a neighbourhood. (Chọn điều mà em thích hoặc không thích về một khu phố.)

  Like Don’t like
1. sandy beaches  
2. heavy traffic  
3. many modern building and offices  
4. peaceful streets  
5. good restaurants and cafes  
6. sunny weather  
7. busy and crowded streets  
8. many shops and markets  

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it. (Ghi chú về khu phố của em. Suy nghĩ về những điều em thích và không thích)

Like Dislike
Peaceful,streets,many,museums,shops,markets,Building,offices,book store,near the beach,cool weather,beautiful parks Heavy,traffic,traffic accidents,bus and crowdeed streets polluted air and water,narrow streets

5. Write a paraghraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about livinf there. Use the information in 4,and Khang’s blog as a model. (Viết một đoạn văn nói về khu phố của em những điều em thích hoặc không thích. Sử dụng các thông tin trong bài 4 và bolg của Khang như là một bài mẫu)

Hello,today I’d like to tell you something about my neighbourhood. There are both good things and bad things about living here.

I love my neighbourhood because there are many retaurantsm,museum,art gallery and book stores here. I love reading book and I usually go to book stores. Moreover,the streets are wide. The people are very friendly and helpful. It’s goof to live with them.

There are many tall building and offices here. That’s the thing I dislike. And I dislike the polluted air and water here.

Xin chào,hôm này mình sẽ kể cho mọi người nghe về khu phố của mình. Có những điều tốt và không tốt khi sống ở đây.

Mình thích khu phố cảu mình bời vì ở đây có nhiều nhà hàng,viện bảo tàng,phòng triển lãm nghệ thuật và hiệu sách. Mình thích đọc sách và mình thường xuyên đến hiệu sách. Hơn nữa đường phố ở đây rộng. Con người ở đây thì rất thân thiện và hay giúp đỡ người khác. Thật tuyệt khi sống với họ.

Có nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng ở đây. Đó là điều mà mình không thích. Và mình cũng không thích bầu không khí và nguồn nước ô nhiễm ở đây.

LOOKING BACK (phần 1-7 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

VOCABURARY

1. Write the correct word for each picture. (Viết từ đúng cho mỗi bức hình.)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 7 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

 

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 5: Natural wonders of the world
1. statue 2. railway station 3. park
4. temple 5. memorial 6. cathedral

2. Fill each gap with a suitable adj (Điền vào chỗ trông với tính từ thích hợp.)

1. noisy 2. narrow 3. historis
4. inconvenient 5. cheaper  

1. Thị trấn có nhiều xe máy. Nó rất ồn ào.

2. Đường phố không rộng, chúng hẹp.

3. Những tòa nhà thì cổ. Chúng được xây dựng cách đây 200 năm.

4. Chợ mới thì bất tiện với tôi bởi vì nó cách nhà tôi một quãng đi bộ dài.

5. Hàng hóa trong những cửa hàng ở trong hẻm thì rẻ hơn ở siêu thị.

GRAMMAR

3. Put the following adj n the correct column. (Đặt những tính từ sau trong cột thích hợp.)

One syllable Two syllable Three syllable
Fast,hot,large Happy,noisy,quiet,heavy Exciting,difficult,convenient, expensive,polluted

4. Now write their comparative from in the table below. (Bây giờ viết dạng so sánh hơn vào bảng dưới đây)

Adj Comparative from
-Fast -Convenient -Noisy -Diffcult -Heavy -Happy -Hot -Polluted -Exciting -Large -Quiet -Faster -More convenient -Noisier -More diffcult -Heavier -More expensive -Happier -Hotter -More polluted -More exciting -Larger -Quieter

5. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adj below. (Hoàn thành các câu sau và so sánh với hình ảnh. Sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây)

giai bai tap tieng anh lop 6 moi unit 4 my neighbourhood 8 - Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4: My neighbourhood

 

1. Noiser than 2. more modern than 3. more convenient than
4. more beautiful than 5. more exxpensive than  

Hướng dẫn dịch:

1. Đường phố này náo nhiệt hơn đường phố kia.

2. Một nhà ở thành phố hiện đại hơn một nhà nông thôn.

3. Đi bằng xe hơi tiện hơn đi bằng xe đạp trong khu vực này.

4. Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia.

5. Hàng hóa trong cửa hàng này đắt hơn hàng hóa trong cửa hàng kia.

Communication

6. Match the questions with the correct answers. (Nối câu hỏi với câu trả lời đúng)

a-c d-e f-g h-b

1. Xin lỗi! Có bưu điện gần đây không? Có một cái ở góc đường,

2. Hà Nội nhộn nhip hơn thành phố Vinh phải không? Đúng vậy.

3. Tối nay chúng ta làm gì? Chúng ta hãy ở nhà và xem ti vi.

4. Rạp chiếu phim ở đâu vậy? Nó trên đường Quang Trung, đôi diện công viên.

7. role-play the questions and answers. (Đóng vai đặt câu hỏi và trả lời.)

PROJECT (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới – thí điểm)

What is your ideal neighbourhood? (Ý tưởng về không gian sống lý tưởng của bạn là gì?)

1. Find a photo or draw a picture of your ideal neighbourhood. (Tìm một tấm ảnh hoặc vẽ một bức tranh về khu phố lý tưởng của em)

2. Write a description of it. Use these cues to help you. (Viết một đoạn văn mô tả nó. Sử dụng các gợi ý sau đây để giúp em)

I live in Hanoi-the capital of Vietnam. I hope that in the future,my neighbourhood will be a very good place to live. There are many beautiful parks,famous museum,cinemas and reataurants here. The street are wide and peaceful. There are a lot of green trees on each side of the street. Moreover,there isn’t so much traffic,and it’s easy to move here. The people are friendly and helpful.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sống ở Hà Nội-thủ đô của Việt Nam. Tôi hy vọng rằng trong tương lai,khu phố tôi ở sẽ trở thành một nơi tuyệt vời để sống. Có nhiều công viên đẹp,viện bảo tàng nổi tiếng,các rạp chiếu phim và nhà hàng ở đó. Đường phố thì rộng và yên bình. Có nhiều cây xanh trên đường. Thêm vào đó là không có quá nhiều phương tiện giao thông và việc di chuyển thì dẽ dàng. Con người thì thân thiện và hay giúp đỡ người khác.

Từ khóa tìm kiếm

  • dich buc thu cua vy gui cho nick trang 42 sgk tieng anh