251 ỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI mới nhất

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HTX TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HTX TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Hoàng Anh Thêu – Trường Chính trị tỉnh

Bạn đang đọc: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Việc xây dựng và phát triển HTX kiểu mới là một tất yếu khách quan trong sản xuất hàng hóa ở nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nên thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, nhất là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Là một tỉnh miền núi Tây Bắc, trong những năm gần đây, quy mô HTX của tỉnh Sơn La đã từng bước phát triển và khẳng định vững chắc vai trò, vị trí của mình trong phát triển kinh tế – tài chính. Tính đến tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh có 714 hợp tác xã, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện nước, xây dựng, quỹ tín dụng nhân dân và kinh doanh vui chơi giải trí, dịch vụ và du lịch, quản lý thị trường và vận tải đường bộ.
Tỉnh Sơn La đã thành lập, không ngừng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động vui chơi giải trí của các tổ chức KTTT, đặc biệt là ngành HTX nông nghiệp liên quan đến xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng. triển khai quyết liệt các giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia hợp tác xã, coi đây là cuộc cách mạng của nông dân; Các cấp ủy, tổ chức đảng không nên thống nhất hay thống nhất ý thức của đảng viên mà chủ yếu là thống nhất ý thức của toàn mạng hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Một điểm khác biệt quan trọng là Luật hiểu rõ nông dân. HTX 2012 thực chất là quy mô của HTX kiểu mới. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức cơ sở chính trị – xã hội của tỉnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển HTX.
Thứ hai, vận dụng và tập trung thực hiện có hiệu quả cao các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hợp tác cùng phát triển HTX, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ lẫn nhau của Trung ương, trong đó chú trọng hỗ trợ đi vào chiều sâu các nội dung, khung trọng tâm so với nền kinh tế thông tin. , tránh dàn trải để nâng cao hiệu quả lẫn nhau. Rà soát các chính sách, chủ trương đã ban hành về quản lý, hiến tặng, tương trợ, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện và ban hành mới các chính sách về hợp tác xã, tổ hợp tác cùng phát triển, bảo đảm tính thống nhất, thiết kế. thực hành cấp tỉnh

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động của HTX bằng việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kỹ thuật. thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ lao động trẻ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng vào làm việc trong hợp tác xã. Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã thu hút thêm thành viên, tăng vốn góp của thành viên vào hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập hợp tác xã kiểu mới. Vận động các hợp tác xã cùng ngành, nghề, lĩnh vực tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã để tăng quy mô và sự gắn kết giữa các thành viên, nâng cao năng lực cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả theo định hướng, thế mạnh sản phẩm của địa phương.

Xem thêm: Kế toán Công ty TNHH MTV

1clip_image002.jpg” style=”height: 351px; width: 625px” />

HTX Cao Nguyên – Long Khoang – Hát Lót – Mai Sơn thu hoạch khoai tây Đức (Ảnh: HTX Cao Nguyên đăng tải)

Phát triển quy mô HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, kịp thời phổ biến, nhân rộng các HTX tiêu biểu, hoạt động vui chơi giải trí có hiệu quả cao; nhanh chóng tăng cường hợp tác thực thi thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng mẫu; góp vốn vào hợp tác xã để đầu tư vào kiến ​​trúc Vận chuyển, sản xuất, gia công các mẫu sản phẩm nhằm mở rộng quy mô hoạt động vui chơi giải trí của hợp tác xã. Thực hiện chuyển đổi số so với HTX có đủ năng lượng, điều kiện kèm theo; quản lý tốt và quản lý, vận hành tốt mạng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về HTX của tỉnh.
Tập trung phát huy nội lực của HTX, tranh thủ các nguồn lực tương hỗ của Nhà nước, các nguồn tín dụng thanh toán, vốn đầu tư mạo hiểm và các nguồn vốn hợp pháp khác để thiết kế, xây dựng kiến ​​trúc phục vụ sản xuất, chế biến. tăng cường gắn kết với các công ty, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Bốn là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về HTX, định kỳ rà soát, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với việc đổi mới và phát triển HTX bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận của các cấp trong quản lý, chỉ đạo, phối hợp, điều hành và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hợp tác xã và tổ chức thi hành pháp luật. Hàng năm, nhiệm vụ phát triển hợp tác xã được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị và gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước đưa kinh tế thị trường trở thành hạt nhân kinh tế của địa bàn.

Xem thêm: Phạt chậm nộp tờ khai quyết toán thuế 2021

Nâng cao hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực của Hội đồng quản trị và thực hiện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế thông tin và hợp tác xã, tham mưu cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện công việc. Nguồn lực nâng cao năng lực phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.
Phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, tạo điều kiện tốt cho các hợp tác xã tiếp cận vốn… mở rộng vào sản xuất, kinh doanh, thương mại, thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển. Thành lập các tổ công tác và phân công chuyên trách tại các huyện, thành phố để mở rộng chức năng hỗ trợ, tư vấn lẫn nhau của HTX.
Năm là, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh và hiệu cao hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phát triển hoạt động HTX; Là tổ chức tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ, đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự hình thành và phát triển HTX, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX. tổ chức triển khai, củng cố các hoạt động vui chơi giải trí hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường các nguồn lực, các điều kiện kèm theo cơ sở vật chất, tạo phương tiện đi lại cho hoạt động của đội ngũ cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nâng cao năng lượng, hiệu quả cao của các hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển thị trường kinh tế và hợp tác xã. /

Nguồn: https://laodongdongnai.vn
Danh mục: Công ty