265 blacklist (someone) Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
danh sách đen (ai đó)

Hình ảnh danh sách đen hạn (ai đó)

đưa ai đó vào danh sách nếu họ vi phạm quy tắc và cấm họ vào lại. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến danh sách đen (ai đó).

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

danh sách đen (ai đó) trong tiếng anh là gì?

Danh sách đen có nghĩa là (ai đó) trong tiếng Anh đưa ai đó vào danh sách nếu họ vi phạm quy tắc và cấm họ vào lại

 • Danh sách đen (ai đó) trong tiếng Anh có nghĩa là đưa tên của ai đó vào danh sách nếu anh ta vi phạm quy tắc và cấm anh ta vào lại. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

đưa tên của ai đó vào danh sách nếu họ vi phạm quy tắc và cấm họ nhập lại What is English?

đưa tên ai đó vào danh sách nếu họ vi phạm quy tắc và cấm nhập lại tiếng Anh, danh sách đen có nghĩa là (ai đó) tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

danh sách đen (ai đó) tiếng Anh Nó có nghĩa là đưa ai đó vào danh sách và cấm họ vào lại nếu họ vi phạm quy tắc. biểu thức tiếng anh ..

Đây là cách dùng blacklist (someone) trong tiếng anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ danh sách đen (ai đó) trong tiếng anh là gì? (hoặc giải thích cách đưa ai đó vào danh sách nếu họ vi phạm quy tắc và bị cấm nhập lại. Điều đó có nghĩa là gì trong tiếng Anh?) . Định nghĩa blacklist (someone) bằng tiếng Anh gì Blacklist (someone) meaning, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh / put someone’s name on the list if they break a rule and are ban on re-entry. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?