271 Unit 2: Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa) mới nhất

BÀI 2: ĐA DẠNG VĂN HÓA

SỰ ĐA DẠNG VĂN HÓA

THAM KHẢO ĐÁP ÁN PHẦN SAU:

Reading Unit 2 Lớp 12 Trang 20

Speaking Unit 2 Lớp 12 Trang 22

Listening Unit 2 Lớp 12 Trang 24

Viết Unit 2 Lớp 12 Trang 25

Language Focus Unit 2 Lớp 12 Trang 27

ĐIỂM NGỮ PHÁP

Tense Revision: Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Ôn tập về thì của động từ: Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I. Hiện tại hoàn thành (hiện tại hoàn thành)

1/ Biểu mẫu (Form):

2/ Cách dùng: Hiện tại hoàn thành

một. Hành động đã xảy ra trong quá khứ không xác định

Ví dụ: Tôi đã gặp người đàn ông đó nhưng tôi không nhớ tên anh ấy.

b. Hành động mới vừa xảy ra với trạng từ just, recent (gần đây, gần đây).

Ví dụ: Tom ở đâu? -Ồ nó mới ra lò.

Hành động lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoặc thường xuyên với các trạng từ luôn luôn, thường xuyên, thường xuyên và ba/bốn/vài lần với các trạng từ.

Ví dụ: Anh ấy đã tham dự lớp học của mình thường xuyên và luôn làm việc chăm chỉ.

Anh ấy đi học đều đặn và luôn học hành chăm chỉ.

Tôi đã nhìn thấy nó trên TV nhiều lần.

Tôi đã thấy nó nhiều lần trên TV.

Mối quan hệ giữa thì quá khứ và hiện tại của các nhóm trạng ngữ: trước đây, cho đến bây giờ / cho đến bây giờ / cho đến nay (cho đến nay), đó là lần đầu tiên, không bao giờ (trong câu hói), không … bao giờ. / chưa bao giờ, chưa, chưa…chưa (chưa), đã (rồi).

Ví dụ: Olga đã không xuất hiện trên truyền hình.

Olga đã không xuất hiện trên truyền hình.

Bạn đã bao giờ ăn ốc chưa? – Không bao giờ.

Bạn đã bao giờ ăn ốc chưa? – Chưa từng.

Các hành động được xây dựng trong quá khứ tiếp tục đến hiện tại kể từ đó

• Trong một khoảng thời gian:…

Ví dụ: Chúng tôi đã sống ở Thành phố Hồ Chí Minh được 10 năm.

Chúng tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh được 10 năm.

• Từ thời gian + mốc thời gian:…

Ví dụ: Chúng tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997. (là giới từ) Chúng tôi đã sống ở Thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi chúng tôi được sinh ra. (vì nó là liên từ)

Năm ngoái chúng tôi chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi đã sống ở đó kể từ đó, (vì thời gian là trạng từ) f. Thì hoàn thành được dùng sau mệnh đề so sánh nhất.

Ví dụ: Đó là một trong những bộ phim thú vị nhất mà tôi đã xem

II. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

A. Biểu mẫu (Form)

present20perfect20progressive

B. Cách dùng: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả:

1. Một hành động đã xảy ra trong quá khứ còn tiếp diễn đến hiện tại, người nói tập trung vào sự kiện, thì Present Perfect nhấn mạnh kết quả của hành động.

Ví dụ: Tay của Tom rất bẩn. Anh ấy đang sửa xe.

Bây giờ xe lại chạy. Tom đã sửa nó.

2. Hành động đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại, người nói nhìn vào thời điểm xảy ra. So sánh với Hiện tại hoàn thành.

Vd.: Anne đã viết thư cả ngày.

Anh ấy đã viết mười lá thư ngày hôm nay.

Jim đã chơi quần vợt từ 2:00. Anh ấy đã chơi quần vợt ba lần trong tuần này.