271 Writing Unit 3 Lớp 12 Trang 36 mới nhất

3. HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA ĐƠN VỊ

VIẾT (VIẾT)

Nhiệm vụ 1. Theo cặp, họ thảo luận về cách đặt câu bằng cách sử dụng các từ đã cho.

Họ chỉ có thể thay đổi hình thức của động từ trong câu chứ không thể thêm hoặc bớt một từ cụ thể.

Câu trả lời gợi ý.

1. Có nhiều cách để nói lời tạm biệt với ai đó, và hầu hết chúng tùy thuộc vào tình huống.

2. Tuy nhiên, có một quy tắc mà mọi tình huống đều tuân theo: Chúng ta hiếm khi nói lời tạm biệt một cách đột ngột.

3. Trong tiếng Anh cần chuẩn bị một người cho sự khởi hành của chúng tôi.

4. Chúng ta tạm biệt bằng cách nói điều gì đó tử tế và chu đáo như “Tôi rất thích nói chuyện.”

5. Chúng ta cũng có thể nói điều gì đó liên quan đến thời gian: “Này, tôi không thể tin được là đã muộn thế này! Tôi thật sự phải đi đây!”

Nhiệm vụ 2. Theo cặp hoặc nhóm, họ đọc và thảo luận về thứ tự tốt nhất cho mỗi đoạn văn. Viết lại hoàn chỉnh từng đoạn.

Câu trả lời gợi ý.

Đoạn 1.

1. C 2. E 3. A 4. B 5. DỄ

1. Thật khó để viết ra các quy tắc nói chính xác khi nào bạn nên xin lỗi, nhưng không khó để học cách xin lỗi.

2. Nếu chúng tôi đã làm điều gì đó làm tổn thương cảm xúc của ai đó, chúng tôi xin lỗi.

3. Tha thứ cho thấy chúng ta nhận ra mình có lỗi, và chúng ta hối lỗi.

4. Đó là một cách bày tỏ sự hối tiếc hoặc buồn phiền về một điều gì đó.

5. Khi xin lỗi là chúng ta thừa nhận hành vi sai trái hoặc không đúng phép lịch sự của mình, thông thường chúng ta hối hận và nêu rõ lý do.

Đoạn văn bản 2.

1. C 2. E 3. B 4. A 5. DỄ

1. Cách dễ nhất để xin lỗi là nói “Tôi xin lỗi”.

2. Hãy lấy một tình huống chung. Tom đến lớp muộn và bước vào lớp.

3. Anh ấy làm nghề gì? Hành động lịch sự nhất là ngồi yên lặng nhất có thể và sau đó xin lỗi.

4. Nhưng nếu giáo viên dừng lại và đợi anh ấy nói điều gì đó, anh ấy có thể xin lỗi đơn giản “Tôi xin lỗi, tôi đến muộn”, xin phép vào một chỗ và ngồi xuống.

5. Dĩ nhiên là cần nhiều hơn thế, nhưng đây không phải là lúc dành cho Ngài, vì Ngài đã gây ra một sự gián đoạn nào đó rồi và Ngài không cần kéo dài thêm nữa.

Xem câu trả lời trong các phần sau:

Unit 3 Reading Level 12 Trang 30

Speaking Unit 3 Lớp 12 Trang 32

Listening Unit 3 Lớp 12 Trang 34

Language Focus Unit 3 Lớp 12 Trang 38