41 Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục mới nhất

Tài liệu gồm 124 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, phân dạng và chọn lọc các bài toán trắc nghiệm về các chủ đề: giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương IV; các câu hỏi và bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết.

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục:
Chủ đề 1. Giới hạn dãy số
Phần A. Câu hỏi và bài tập
Dạng 0. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 1. Dãy số dạng phân thức.
+ Phân thức bậc tử bé hơn bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử bằng bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử lớn hơn bậc mẫu.
+ Phân thức chứa căn.
Dạng 2. Dãy số chứa căn thức.
Dạng 3. Dãy số chứa lũy thừa.
Dạng 4. Tổng cấp số nhân lùi vô hạng.
Dạng 5. Một số bài toán khác.
Phần B. Lời giải tham khảo
Dạng 0. Câu hỏi lý thuyết.
Dạng 1. Dãy số dạng phân thức.
+ Phân thức bậc tử bé hơn bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử bằng bậc mẫu.
+ Phân thức bậc tử lớn hơn bậc mẫu.
+ Phân thức chứa căn.
Dạng 2. Dãy số chứa căn thức.
Dạng 3. Dãy số chứa lũy thừa.
Dạng 4. Tổng cấp số nhân lùi vô hạng.
Dạng 5. Một số bài toán khác.

>> Xem thêm:  Sổ tay Đại số và Giải tích Lớp 10, 11, 12

Chủ đề 2. Giới hạn hàm số
Phần A. Câu hỏi và bài tập
Dạng 1. Giới hạn hữu hạn.
Dạng 2. Giới hạn một bên.
Dạng 3. Giới hạn tại vô cực.
Dạng 4. Giới hạn vô định.
+ Dạng 0/0: Không chứa dấu căn thức và có chứa dấu căn thức.
+ Dạng ∞ − ∞ (vô cùng trừ vô cùng).
Phần B. Lời giải tham khảo
Dạng 1. Giới hạn hữu hạn.
Dạng 2. Giới hạn một bên.
Dạng 3. Giới hạn tại vô cực.
Dạng 4. Giới hạn vô định.
+ Dạng 0/0: Không chứa dấu căn thức và có chứa dấu căn thức.
+ Dạng ∞ − ∞ (vô cùng trừ vô cùng).


Loading…

EAD logo - Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục
Taking too long?
reload - Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục Reload document

|

open - Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục Open in new tab

Tải tài liệu ngay [1.73 MB]