57 Giải bài 35, 36, 37 trang 11 Sách bài tập Toán 8 tập 2 mới nhất

Câu 35 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

 Em hãy chọn khẳng định đúng trong hai khẳng định dưới đây:

a. Hai phương trình tương đươngvới nhau thì phải có cùng ĐKXĐ .

b. Hai phương trình có cùng ĐKXĐ có thể không tương đương với nhau.

Bạn đang đọc: Giải bài 35, 36, 37 trang 11 Sách bài tập Toán 8 tập 2

Giải:

Phát biểu trong câu b là đúng .

Câu 36 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Khi giải phương trình ({{2 – 3x} over { – 2x – 3}} = {{3x + 2} over {2x + 1}}), bạn Hà làm như sau:

Theo định nghĩa hai phân thức bằng nhau, ta có:

(eqalign{  & {{2 – 3x} over { – 2x – 3}} = {{3x + 2} over {2x + 1}}  cr  &  Leftrightarrow left( {2 – 3x} right)left( {2x + 1} right) = left( {3x + 2} right)left( { – 2x – 3} right)  cr  &  Leftrightarrow  – 6{x^2} + x + 2 =  – 6{x^2} – 13x – 6  cr  &  Leftrightarrow 14x =  – 8  cr  &  Leftrightarrow x =  – {4 over 7} cr} )

 Vậy phương trình có nghiệm (x =  – {4 over 7})

Em hãy cho biết ý kiến về lời giải của bạn Hà.

Giải:

Đáp số của bài toán đúng nhưng giải thuật của bạn Hà chưa không thiếu .
Lời giải của bạn Hà thiếu bước tìm điều kiện kèm theo xác lập và bước so sánh giá trị của x tìm được với điều kiện kèm theo để Kết luận nghiệm .
Trong bài toán trên thì điều kiện kèm theo xác lập của phương trình là :
( x ne – { 3 over 2 } ) và ( x ne – { 1 over 2 } )
So sánh với điều kiện kèm theo xác lập thì giá trị ( x = – { 4 over 7 } ) thỏa mãn nhu cầu .
Vậy ( x = – { 4 over 7 } ) là nghiệm của phương trình .

Xem Thêm  Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tiếng anh

Câu 37 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Các khẳng định sau đây đúng hay sai:

Xem thêm: Nước Úc Tiếng Anh Là Gì – Nước Úc Trong Tiếng Anh Là Gì

a. Phương trình ( { { 4 x – 8 + left ( { 4 – 2 x } right ) } over { { x ^ 2 } + 1 } } = 0 ) có nghiệm là x = 2
b. Phương trình ( { { left ( { x + 2 } right ) left ( { 2 x – 1 } right ) – x – 2 } over { { x ^ 2 } – x + 1 } } = 0 ) có tập nghiệm là S = { – 2 ; 1 } .
c. Phương trình ( { { { x ^ 2 } + 2 x + 1 } over { x + 1 } } = 0 ) có nghiệm là x = – 1
d. Phương trình ( { { { x ^ 2 } left ( { x – 3 } right ) } over x } = 0 ) có tập nghiệm là S = { 0 ; 3 }

Giải:

a. Đúng
Vì ( { x ^ 2 } + 1 > 0 ) với mọi x nên phương trình đã cho tương tự với phương trình :
( 4 x – 8 + left ( { 4 – 2 x } right ) = 0 Leftrightarrow 2 x – 4 = 0 Leftrightarrow 2 x = 4 Leftrightarrow x = 2 )
b. Đúng
Vì ( { x ^ 2 } – x + 1 = { left ( { x – { 1 over 2 } } right ) ^ 2 } + { 3 over 4 } > 0 ) với mọi x nên phương trình đã cho tương tự với phương trình :
( left ( { x + 2 } right ) left ( { 2 x – 1 } right ) – x – 2 = 0 Leftrightarrow left ( { x + 2 } right ) left ( { 2 x – 2 } right ) )
( Leftrightarrow x + 2 = 0 ) hoặc ( 2 x – 2 = 0 )
( Leftrightarrow x = – 2 ) hoặc ( x = 1 )
c. Sai
Vì điều kiện kèm theo xác lập của phương trình là USD x + 1 ne 0 ) ( Leftrightarrow x ne – 1 )
Do vậy phương trình ( { { { x ^ 2 } + 2 x + 1 } over { x + 1 } } = 0 ) không hề có nghiệm x = – 1

d. Sai

Xem thêm: Trong “từ điển” của người trưởng thành, không có khái niệm của 2 từ “hiểu chuyện”: Hiểu chuyện là giả, chịu đựng mới là thật

Vì điều kiện kèm theo xác lập của phương trình là ( x ne 0 )
Do vậy x = 0 không phải là nghiệm của phương trình ( { { { x ^ 2 } left ( { x – 3 } right ) } over x } = 0 ) .

Giaibaitap.me