7 Bài tiểu luận về nhân cách con người mới nhất

Xem Tắt

 • 1 Tiểu luận Vấn đề nhân cách con người
 • 2 16 luận văn, báo cáo hay về tâm lý học nhân cách
 • 3 Nội dung Nhân cách và sự hình thành nhân cách theo các nhà tâm lý học Việt Nam
  • 3.1 Xem preview Nhân cách và sự hình thành nhân cách theo các nhà tâm lý học Việt Nam
  • 3.2 Video liên quan

Tiểu luận Vấn đề nhân cách con người

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.7 KB, 12 trang )

Có thể bạn quan tâm

 • Cách diễn đạt văn
 • Dòng điện xung là gì
 • Cách xào gà ngon
 • Discard after là gì
 • Gãy tay bao lâu lành

TiÓu luËn m«n T©m lý
Họ tên: Ông Xuân Hồng
Tiểu luận môn Tâm lý
Vấn đề nhân cách được coi là một trong những vấn đề cơ
bản song cũng là một vấn dề phức tạp nhất của khoa hoc
tâm lí nói riêng và của khoa học xã hội và nhân văn nói
chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải
quyết được những vấn đề khác của tâm lí học và của nhiều
lĩnh vực đời sống như giáo dục ,y tế Đó là vì nhân cách là
đỉnh cao nhất của sự phát triển tâm lí cuả con nguòi ,của tự
ý thức và tự điều chỉnh bản thân con người .Để hiểu rõ khái
niệm nhân cách trong tâm lí học ,trước hết chúng ta cần
phân biệt đuọc những khái niệm sau
1
TiÓu luËn m«n T©m lý
Cá nhân thuật ngữ này dùng để chỉ một con người cụ thể
của một cộng nào đó.Như vậy cá nhân cũng là một thực thể
sinh học –xã hội và văn hoá ,nhưng được xét cụ thể ,riêng
từng người
Nhân cách khái niệm nhân cách chỉ bao hàm phần xã hội
,tâm lí của cá nhân mà thôi .Đó là một con người với tư
cách là một thành viên của một xã hội nhất định ,là chủ thể
của các quan hệ người-người ,của các hoạt động có ý thức
và giao lưu.
Cho tới nay vẫn chưa có một sự diễn đạt thống nhất và
được thừa nhận rộng rãi về nhân cách trong khoa học tâm lí
Ngay từ những năm 1949,G.Allpỏt đã dẫn ra được tới trên
50 định nghĩa khac nhau về nhân cách trong tác phẩm của
nhiều nhà nghiên cứu .Tới hôm nay ,số định nghĩa về nhân
2
TiÓu luËn m«n T©m lý

cách đã đạt tới mức trên một trăm ,và chắc chắn sẽ còn tiếp
tục thêm nữa
Hiện nay có rất nhiều lí thuyết khác nhau về nhân cách
trong khoa học tâm lí. Đó là thuyết phân tâm của
S.Freud,thuyết siêu phẳng và bù trừ của A.Adler
Các nhà tâm lí học theo quan điểm mác xít đều cho rằng
khái niệm nhân cách phải là một phạm trù xã hội chứ
không thể thuần tâm lí .Tuy nhiên điều đó không loại trừ
việc mỗi khoa học tiếp cận vấn đề nhân cách theo góc độ
của mình ,trong số đó có khoa học tâm lí.Rõ ràng là một
người sẽ chỉ trở thành nhân cách khi đã có tâm lí và có ý
thức .Dưới đây là một số định nghĩa về nhân cách của
những nhà tâm lí học theo quan điểm mác –xít được sử
dụng rộng rãi
3
TiÓu luËn m«n T©m lý
“Nhân cách làm một cá nhân có ý thức ,chiếm một vị trí
nhất định trong xã họi và đang thực hiện mọt vai trò xã họi
nhất định “-A.G.Gôvaliôp
“Nhân cách là con người với tư cách là kẻ mang toàn bộ
thuộc tính và phẩm chất tâm lí đang qui định những hình
thức hoạt động và những hành vi có ý nghĩa xã hội” –
E.V.Sôrôkhôva
Con người vượt ra khỏi giới động vật nhờ lao động và được
phát triển trong xã hội ,tham gia giao lưu với những người
khác nhờ tiếng nói ,đã trở thành nhân cách –chủ thể của
nhận thức và cải tạo tích cực hiện thực” –
A.V.Pêtơroopxki
Mặc dầu có các định nghĩa khác nhau như treen ,nhưng các
nhà tâm lí học mác –xít đều thống nhất với nhau ở những

Bạn Đang Xem: Bài tiểu luận về nhân cách con người

quan điểm sau :nhân cách là một hệ thống các quan hệ của
4
TiÓu luËn m«n T©m lý
con người đối với thế giới xung quanh và với bản thân
,nhân cách sinh thành là do hoạt động ,nó có tính xã hội –
lịch sử ,muốn hiểu rõ nhân cách cần phải phân biệt nó với
các khái niệm “con người “ và “cá nhân| .Cá nhân con
người trỏ thành nhân cách là do các hoạt động và giao lưu
của nó trong cộng đồng ,trong xã hội ,Khi một cá nhân với
tư cách là là thành viên của một cộng đồng nhất định ở một
xã hội nhất định ,là chủ thể của các quan hệ xã hội ,của
hoạt động ý thức và giao lưu thì được coi là một nhân
cách .
Toàn bộ công tác giáo dục của một chế đọ xã hội là nhằm
hình thành nên những nhân cách đáp ứng các yêu cầu xây
dựng và phát triển xã hội đó.Qua các phần trên chúng ta đã
biết được rằng ,nhân cách không được đẻ ra mà chỉ được
hình thành nên.Khoa học tâm lí đã chỉ ra bón nhân tố sau
tạo nên con đường nhân cách đó là :giáo dục ,hoạt động
5
TiÓu luËn m«n T©m lý
giao lưu và nhóm.Bốn nhân tố này nếu được tổ chức xây
dựng theo một hướng thống nhất và có khoa học thì sẽ tạo
ra những nhân cách mà một xã hội đòi hỏi phải có
-Giáo dục :đây là một hoạt động chuyên môn của xã hội
nhằm hình thành và phát triển nhân cách theo những yêu
cầu của từng giai đoạn xây dựng và phát triển xã hội đó
+Giáo dục vạch ra chiều hướng hình thành và phát triển
nhân cáhc của trẻ em và dẫn dắt trẻ em phát triển theo
hướng đó.Điều này được thực hiện thông qua mục tiêu giáo

dục và qua sự thực hiện mục tiêu đó của các cơ quan giáo
dục trong và ngoài nhà trường
+Giáo dục có thể đưa lại cho trẻ em những yéu tố khác và
môi trường tự nhiên hoặc yếu tố bẩm sinh
+Giáo dục có thể bù đắp cho những thiếu hụt ở một người
do bị tật hay bị bệnh nào đó gây ra.
6
TiÓu luËn m«n T©m lý
+Giáo dục có thể uốn nắn những phẩm chất tâm lí của một
người theo yêu cầu của xã hội
+Giáo dục có thể chuẩn bị cho con người vươn tới tương
lai mà với những điều kiện hiện tại mà nó chưa thể có được
.
+Giáo dục và dạy học một cách khoa học đảm bảo sự hình
thành và phát triển tâm lí ,nhân cách của trẻ em theo hướng
tốt đẹp
-Hoạt động chính là nhân tố quyết định trực tiếp việc hình
thành và phát triển nhân cách của con người.Chúng ta biết
rằng tâm lí không chỉ biểu hiện trong hoạt đọng ,mà còn
hình thành và phát triên bằng hoạt động .Do đó,nhân cách
con người chúng ta cũng được hình thành và phát triển
bằng hoạt động
7
TiÓu luËn m«n T©m lý
Hoạt động của con người là hoạt động co mục đích và bao
giò cũng mang tính tập thể ,tính cộng đồng ,hoạt động của
con người bao giờ cũng được thực hiện bằng những thao
tác nhất định với những công cụ nhất định .Do đó mỗi hoạt
động bao giờ cũng đặt ra trược con người những phẩm chất
và năng lực nhất định thì mới thực hiện được .Chính trong

quá trình tham gia trực tiếp hoạt động đó mà con người
hình thành và phát triển được những phẩm chất năng lực
này
Từ mối quan hệ mật thiết giữa hoạt động và nhân cách như
thế chúng ta hiểu rằng ,giáo dục muốn đạt được mục đích
của mình thì trước hết phải tổ chức cho trẻ em tham gia
những hoạt động nhất định
Nhưng hoạt động của con người luôn mang tính xã hội tính
cộng đồng .Vì vậy hoạt động luôn đi với giao lưu .Do đó
8
TiÓu luËn m«n T©m lý
đương nhiên giao lưu trở thành một nhân tố trong sự hình
thành và phát triển nhân cách
-Giao lưu là sự tiếp xúc giữa hai hay nhiều người để trao
đổi với nhau những thông tin cần thiết .Giao lưu tạo ra các
quan hệ người –người ,các quan hệ xã hội .Nếu với xã
hội ,giao lưu là một điều kiện tồn tại và phát triển của nó
,thì đối với cá nhân ,giao lưu cũng có vai trò như thế.Không
có sự giao lưu với người khác ,cá nhân không phát trỉên
được tâm lí ,ý thức của mình ,không thể trở thành một nhân
cách .Sự phát triển của một cá nhân được qui định bởi sự
phát triển của tất cả các cá nhân khác mà nó giao lưu một
cách trực tiếp hay gián tiếp với họ
Tuỳ từng người mà sử dụng phương tiện gì để giao lưu mà
người ta chia ra :giao lưu vật chất ,giao lưu tinh thần ,giao
lưu ngôn ngữ ,giao lưu tín hiện
9
TiÓu luËn m«n T©m lý
+Giao lưu vật chất diễn ra khi con người ta giao tiếp với
nhau bằng hành động với vật thể .

+Giao lưu ngôn ngữ ,ở đây con người sử dụng ngôn ngữ để
trao đổi thông tin với nhau.Mỗi tín hiện đều có nghĩa của

Giao lưu tín hiệu :giao lưu ngôn ngữ cũng là một loại giao
lưu tín hiệu ,nhưng ở đây ,giao lưu tín hiệu được dùng để
chỉ những loại tín hiệu khác mà con người ta sử dụng trong
giao lưu như cử chỉ điệu bộ .Trong quá trình giao lưu ,con
người ta không chỉ nhận thức những người khác ,mà còn
nhận thức chính bản thân mình với những cái mò họ nhận
ra được ở mình so với những cái họ thấy được ở những
người khác.Trong giao lưu ,sự tiếp xúc về mặt tình cảm là
rất quan trọng .Và điều đó chỉ có khi mà bản thân những
người đối thoại có khả năng hiểu được nhau và đồng cảm
10
TiÓu luËn m«n T©m lý
với nhau.Đây là tính chất đối lưu của sự tiếp xúc .Nhu cầu
giao lưu là một trong những nhu cầu xã hội cơ bản và xuất
hiện sớm nhất ở con người .Việc thoả mãn nhu cầu giao lưu
một cách đúng đắn sẽ làm cho tâm lí ,ý thức con người
phát triển ,nhân cách được hình thành
Nhóm và tập thể : nhân cách con người hình thành trong
môi trường xã hội .Nhưng con người lớn lên và trở thành
nhân cách không phải đơn thuần trong môi trưỡng xã hội
chung chung và trưù tượng .Môi trường xã hội cụ thể ,gần
gũi của nó chính là các nhóm và cộng đồng ,là các tập thể
mà nó là thành viên.Nhóm là một tập hợp có từ hai người
trở lên .Có thể phân loại nhóm theo số lượng người ,trong
trường hợp này người ta có thể có nhóm nhỏ và nhóm
lớn.Nhóm không chính thức thường hình thành trên cơ sở
nhu cầu ,thị hiếu của mọi nhom sviên,và thường không có

văn bản rằng buộc .Còn có thể phân biệt nhóm theo mục
11
TiÓu luËn m«n T©m lý
đích và nội dung hoạt động như:nhóm học tập ,nhóm lao
động Các nhóm có thể đạt được những trình độ phát triển
khác nhau.Một nhóm người thống nhất lại chỉ vì lợi ích
riêng nó thì gọi là phường hội .Một nhóm người thống nhất
với nhau theo mục đích chung và hoạt động vì tiến bộ xã
hội ,lại có tổ chức chặt chẽ thì gọi là tập thể .Các cơ quan
,xí nghiệp ,các lớp học ,các đoàn thể xã hộih chính là tập
thể
Hiện nay trong các trường học tập trung vào việc rèn luyện
đức cho học sinh với khẩu hiệu “Tiên học lễ ,hậu học
văn”.Trong quá trình phát triển kinh tế kéo theo nhiều sự
thay đổi trong quan hệ xã hội đặc biệt là đạo đức và nhân
cách do dó không chỉ trong nhà trường cần giáo dục nhân
cách trong xã hội
12

16 luận văn, báo cáo hay về tâm lý học nhân cách

Môn tâm lý học nhân cách nhằm làm cho sinh viên hiểu được đối tượng của môn học là làm sáng tỏ bản chất, quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người. » Xem thêm

Bộ sưu tập giúp sinh các bạn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản của tâm lý nhân cách; quá trình hình thành và con đường phát triển nhân cách.
» Thu gọn

ADVERTISEMENT

Download

Xem Thêm : Vong Xuyên Hà là gì

Xem Online

16 Tài liệu trong BST: 16 luận văn, báo cáo hay về tâm lý học nhân cách

 • 1

  Tiểu luận Tâm lí: Nhân cách làm một cá nhân có ý thức ,chiếm một vị trí nhất định trong xã họi và đời sống

  DOC
  10p

  1105

  276

 • 2

  Luận văn Thạc sĩ Triết học: Xây dựng và phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông tỉnh Nam định qua giảng dạy môn Giáo dục công dân hiện nay

  PDF
  88p

  295

  69

 • 3

  Luận văn: Văn hóa và sự hình thành nhân cách trẻ em (Trước tuổi đi học) ở nước ta hiện nay

  PDF
  80p

  248

  54

 • 4

  Luận văn: Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

  PDF
  94p

  233

  78

 • 5

  Đề tài: Cấu trúc nhân cách và các yếu tố cần tạo lập để hình thành nhân cách của con người tiến bộ trong chế độ abcxyz

  DOCX
  24p

  273

  41

 • 6

  Luận văn: Nhân cách con người trong cơ chế thị trường

  PDF
  13p

  144

  26

 • 7

  Đề tài: Về sự hình thành nhân cách

  PDF
  13p

  381

  80

 • 8

  Đề tài: Báo chí với quá trình hình thành nhân cách của học sinh – sinh viên

  PDF
  40p

  Xem Thêm : Đề bài – giải câu 10 trang 16 sbt địa 12

  507

  240

 • 9

  Báo cáo: Định hướng giá trị nhân cách của học sinh THPT thể hiện trong quan hệ với bản thân

  PDF
  7p

  86

  7

 • 10

  Báo cáo nghiên cứu khoa học: Những vấn đề của tâm lý học nhân cách

  PDF
  10p

  435

  67

 • 11

  Đề tài: Báo chí tham gia giáo dục nhân cách sống cho con người trong xã hội hiện đại

  DOC
  30p

  140

  29

 • 12

  Đề tài: Nhận thức về nhân cách người cha của trẻ chưa thành niên phạm pháp trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình

  PDF
  16p

  141

  15

 • 13

  Báo cáo nghiên cứu khoa học: Về mô hình cấu trúc nhân cách trong tâm lý học

  PDF
  8p

  295

  54

 • 14

  Báo cáo: Đặc điểm nhân cách của lao động trẻ nước ta hiện nay- kết quả từ trắc nghiệm Neopi-r

  PDF
  10p

  79

  7

 • 15

  Báo cáo: Mô hình 5 nhân tố của nhân cách và trắc nghiệm Neopi-r

  PDF
  6p

  138

  17

 • 16

  Tiêu luận: Quan niệm về xã hội hóa cá nhân và phân tích ảnh hưởng nhóm bạn đến sự hình thành nhân cách

  PDF
  10p

  368

  51

Nội dung Nhân cách và sự hình thành nhân cách theo các nhà tâm lý học Việt Nam

Trước khi tải bạn có thể xem qua phần preview bên dưới. Hệ thống tự động lấy ngẫu nhiên 20% các trang trong tài liệu Nhân cách và sự hình thành nhân cách theo các nhà tâm lý học Việt Nam để tạo dạng ảnh để hiện thị ra. Ảnh hiển thị dưới dạng slide nên bạn thực hiện chuyển slide để xem hết các trang.
Bạn lưu ý là do hiển thị ngẫu nhiên nên có thể thấy ngắt quãng một số trang, nhưng trong nội dung file tải về sẽ đầy đủ 56 trang. Chúng tôi khuyễn khích bạn nên xem kỹ phần preview này để chắc chắn đây là tài liệu bạn cần tải.

Xem preview Nhân cách và sự hình thành nhân cách theo các nhà tâm lý học Việt Nam

Nếu bạn đang xem trên máy tính thì bạn có thể click vào phần ảnh nhỏ phía bên dưới hoặc cũng có thể click vào mũi bên sang trái, sang phải để chuyển nội dung slide.Nếu sử dụng điện thoại thì bạn chỉ việc dùng ngón tay gạt sang trái, sang phải để chuyển nội dung slide.

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác